Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm: Skrifberyming 45:1, 9, 12.

Geloofsbelydenis

Wet

Psalm  19:6.

Gebed.

Psalm 66:2.

Skriflesing: Jesaja 30

Teks:  Jesaja 30: 18

En daarom sal die Here met ongeduld daarop wag om julle genadig te wees, en daarom sal Hy Hom verhef om Hom oor julle ontferm ... (83AV: Tog is die Here gretig om julle genadig te wees en wil Hy Hom oor julle ontferm).

Wanneer ons sonde doen, verwerp die Here ons nie. Sy liefde is so groot dat daar by Hom altyd vergewing van sondes is as ons tot bekering kom en van ons sondes afstand doen.

Kom ons kyk na die volgende vergelykings:

1. Die verhouding wat daar tussen Juda en die Here was.
2. Die beeld van die stadsmuur wat inmekaarstort.

1. Die verhouding wat daar tussen Juda en die Here was.

As ons na hierdie verhouding kyk, is daar dadelik iets wat ons opval, veral omdat ons dit ook in ons lewens ervaar:
In Juda se geskiedenis is daar iets baie soortgelyks.
Die Here het verwag dat hulle net opreg vir Hom moet bid, en dan wou Hy hulle verlos van die druk van die leërs uit die Noorde.
Die Here se gevoel was kennelik anders as hulle s'n, want Hy kwalifiseer hulle optrede as ongehoorsaamheid. Hy verwyt hulle hulle optrede, want Hy sê die dinge wat hulle doen is "nie uit My nie" en "nie uit My Gees nie" en "om sonde op sonde te stapel".
Die vraag wat by mens opkom, is: Wat gaan die Here daaraan doen?
Die rede? Die Here werk baie prakties: Hy laat ons sondes ons inhaal, sodat ons kan leer dat dit niks help om ons eie dinge te dink en te doen, as Hy 'n voorskrif het oor 'n bepaalde saak nie. Daar is net een Bondgenoot en Vader, en dit is die Here.

Die Here se verwyt teen hulle word herhaal, maar uit 'n ander hoek gesien:
Die keuse van Egipte as 'n oorlogsbondgenoot is swak, omdat die hulp nie sal kan veg nie. Hulle is 'n volk wat stilsit.
Verkeerde dinge gebeur met mense en die Here straf hulle daarvoor.
Daarom beveel die Here Jesaja om by 'n tafel te gaan sit en die dinge voor die volk op te skryf. God het baie boeke waarin alles opgeskryf staan. Die opskryf in die boek, is om te bevestig hoe lank God se geheue is, nl. tot in eiwgheid.

Het u gedink hoe die Here mense wat ongehoorsaam is ervaar? Wat het Hy byvoorbeeld gedink van hierdie volk van Juda? Die Here teken die karakter van die volk in vers 9:
          Hulle is 'n wederstrewige volk.
          Leuenagtige kinders.
          Kinders wat die wet van die Here (hulle Vader!) nie wil hoor nie.

Die Here het bitter ervaring van hierdie volk. Onthou dat dit gaan oor hulle verhouding met die Here.
As ons dit baie modern moet stel:
Hulle stel nie in die waarheid belang nie. Hulle wil dinge hoor wat hulle wil hoor, soos om gevlei te word (vgl. Amos 2: 12).
Wat gebeur met die kerk?
Die belangrike van hierdie gedeelte is nie dat die volk hulle politieke rigting verander het nie. Politiek is maar die mense se bestuurswyse van hulle land. Dit verander by alle volke van geslag tot geslag.

Die belangrike fout is dat daar verandering in hierdie mense se geloofsrigting ingetree het. Die verandering het bestaan in die verwerping van die inhoud van die Woord van die Here.

Kyk net weer hoe die Here dit ervaar: Hy noem dit sonde, bedrog en slinksheid. In ons tyd is dit onaanvaarbaar om so-iets vir iemand te sê. Maar die Here sê dit. Gesien teen sy onveranderlikheid moet ons weet dat Hy vandag nog so voel en dink oor sonde teen Hom.

2. Die beeld van die stadsmuur wat inmekaarstort.

Let op hoe die straf aangekondig word. Juda se sondeskuld is soos 'n skeur bo in 'n muur.
Die beeld is baie belangrik:
Daar kom 'n tweede beeld by wat alle misverstand uit die weg ruim. Sonde laat die kerk in duie stort soos 'n kleipot wat val en aan duisende skerwe spat.
Psalm 20: 8 gee 'n ander perspektief op die soort van optrede soos wat Juda gedoen het toe hulle eerder op Egipte vertrou het as op die Here. Daar word geleer dat hoogmoed en vertroue op vleeslike dinge is wat teen die reël van die geloof ingaan.

Uit die Koninkryksoogpunt gesien, is 'n kerk wat so verval het, niks anders nie as 'n volslae ruïne.
Die Here het hierdie merkwaardige eienskap dat Hy nie haat nie. Hy wil altyd liefhê. Daarom Verander Hy hierdie strafaankondiging in 'n genadeprofesie. In vers 18 hoor ons hoe mooi die Here sy sorg oor die vromes aankondig.

Mense doen sonde, en allerhande nood kom oor hulle as gevolg van hulle sonde, maar die Here maak altyd weer sy hande oop om hulle te verlos.
Soos dit meestal met 'n profesie is, het hierdie profesie ook twee tydperke waarin dit vervul word.
Ons kry dan ook genade. Maar met 'n verskil: Die genade wat aan ons bewys word verskil op verskillende punte met die genade wat aan hulle bewys is:
Die vervulling van hierdie profesie oor ons is juis anders as oor Juda omdat die Here die deel van die profesie wat op ons betrekking het anders tot vervulling laat kom.  Ons word ook skuldig bevind aan al die sondes wat ons gedoen het, en veral ook al die kere wat ons ons vertroue op God moes gestel het, maar dit nie gedoen het nie. Maar God straf ons nie tot die dood toe vir hierdie sondes nie. Hy het al ons straf op Jesus Christus laat neerkom.

Die gretigheid van die Here om ons te verlos, kom tot vervulling daarin dat Hy sy Seun in ons wêreld instuur om soos ons deur die dood te gaan. Maar Hy hanteer die dood anders as ons. Hy verslaan die dood.
Daarom behoort ons lewe nie so te wees dat die Here van dinge wat ons doen, sê:
Dit was mos wat die Here van Juda se dinge gesê het.

Die situasie met ons is so dat die Gees van God in ons woon. Ons kan verkeerde dinge doen, maar dan kan dit net gebeur as ons ons teen die inwerking van die Heilige Gees gebeur.
Kom ons dra sorg dat ons doen en late daarom verskil van die van die ou Jode.
Amen.

Gebed.

Slotgebed.

Slotpsalm 103:9

Die HERE sal jou seën en jou behoed;  
Die HERE sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees;  
Die HERE sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 14 April 2002.