Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.
 
Skrifberyming 45:1, 9, 12.
Gebed.
Psalm 66:2.

Skriflesing:  Jesaja 30:1-26
Teks:  Jesaja 30:

9  
Want dit is ‘n wederstrewige volk, leuenagtige kinders, kinders wat die wet van die HERE nie wil hoor nie;

10
wat aan die sieners sê: Sien nie! en aan die profete: Profeteer vir ons nie wat reg is nie; spreek vleitaal vir ons, profeteer bedrieëry;

11
wyk af van die weg, buig af van die pad, laat die Heilige van Israel voor ons aangesig verdwyn!

En dan die wending:
 
18
En daarom sal die Here met ongeduld daarop wag om julle genadig te wees, en daarom sal Hy Hom verhef om Hom oor julle te ontferm ...

20
Die Here gee julle wel brood van benoudheid en water van bedruktheid, maar jou leraars sal hulle nie langer verberg nie—maar jou oë sal jou leraars sien;

21
en jou ore sal ‘n woord agter jou hoor wat sê: Dit is die weg, wandel daarop! wanneer julle regs of wanneer julle links wil gaan.
 
Hierdie gedeelte openbaar die Woord van die Here se tipiese tweesnydendheid:
Verse 9-11 is by die wending van 2004/2005 steeds uiters aktueel.
Ons ondersoek hierdie stuk openbaringsgeskiedenis van twee kante af:
1. Wederstrewigheid teen die Here.
2. Die pad lê oop na God toe!
 
1. Wederstrewigheid teen die Here.
 
Hierdie profesie maak gebruik van ‘n belangrike woordspeling: dit lê in die woord weg (pad).
As iemand wind nawandel en bedrieglik lieg en sê: Ek sal vir jou profeteer by wyn en sterk drank—dan sou hy vir hierdie volk ‘n profeet wees! (Miga 2:11 AFR53)
 
In vers 11 is die aandrang van die Here baie sterk op die onbekeerde volk:
Inderdaad getuig Jesaja daarvan dat die Here hom aangesê het om hom los te maak van die invloede en sienings en lewenswyse van die volk:

Want so het die HERE met my gespreek toe sy hand my oorweldig het en Hy my vermaan het om nie te wandel op die weg van hierdie volk nie, … (Jesaja 8:11 AFR53)
En daarom sal die Here met ongeduld daarop wag om julle genadig te wees, en daarom sal Hy Hom verhef om Hom oor julle ontferm ...
 
Die Here het ’n eenvoudige geloofspad van hulle verwag, naamlik dat hulle net opreg tot Hom moet bid, en dan sou Hy hulle verlos van die druk van die leërs uit die Noorde.
Die Here se gevoel was kennelik anders as hulle s'n, want Hy kwalifiseer hulle optrede as ongehoorsaamheid - die verkeerde pad.
Het u gedink hoe die Here mense wat met hulle gehoorsaamheid van die pad af is, ervaar? Wat het Hy byvoorbeeld gedink van hierdie volk van Juda? Die Here het bitter ervaring van hierdie volk. Onthou dat dit gaan oor hulle verhouding met die Here.
Wat gebeur met die kerk? Hulle was toe die kerk! Die Here openbaar dat kerk nie meer kerk is as die ware God nie meer die Koning en Heerser van die kerk is nie.
 
Die belangrike fout was dat daar verandering in hierdie mense se geloofsrigting ingetree het. Die verandering het bestaan in die verwerping van die inhoud van die Woord van die Here.
 
2. Die pad lê oop na God toe!
 
Dit gaan oor die pad wat ons inslaan.  Dit gaan daaroor of ons bereid is om ’n nuwe pad in te slaan as ons weet ons is op die pad van sonde. Die Here Jesus Christus het dit ook gepreek:

Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie. (Johannes 14:6 AFR53)
 
Hierby sluit Jesus aan by hierdie uitsprake met die woorde:

En waar Ek heengaan, weet julle en die weg ken julle. (Johannes 14:4)
 
Dit was hierop wat Jesus die uitspraak gemaak het dat hy die weg en die waarheid en die lewe is; dat Hy alleen die Weg  is hoe iemand na die Vader toe kan gaan.

Later is die Christelike geloof  die Weg genoem (Handelinge 9:2).

Al die dinge beteken dat wanneer ons sonde doen, die Here ons nie verwerp nie. Sy liefde is so groot dat daar by Hom altyd vergewing van sondes is as ons tot bekering kom en van ons sondes afstand doen.

Die Here het dat Jesaja dit ’n hele paar keer vir die kerkvolk sê, soos onder andere in die volgende uitspraak:

En dáár sal ’n grootpad wees en ’n weg wat die heilige weg genoem sal word; geen onreine sal daarop voorttrek nie, maar vir húlle sal dit wees; wie die weg bewandel - selfs die dwase sal nie dwaal nie. (Jesaja 35:8 AFR53)

Die gebeur met dinge wat ons in verantwoordelikheid en met sweet moet doen:

’n Stem van een wat roep: Berei in die woestyn die weg van die HERE; maak gelyk in die wildernis ’n grootpad vir onse God! (Jesaja 40:3 AFR53)
 
Luister hoe laat die Heilige Gees Jesaja se woorde laat eggo deur die tye wat kom.  Luister na die woord welgeluksalig.  Eers Jesaja se woorde en daarna die refrein:                      

En daarom sal die HERE met ongeduld daarop wag om julle genadig te wees, en daarom sal Hy Hom verhef om Hom oor julle te ontferm; want die HERE is ’n God van die gerig. Welgeluksalig almal wat op Hom wag! (Jesaja 30:18 )

Welgeluksalig is julle wat by alle waters saai, wat die voet van os en esel vry laat loop! (Jesaja 32:20).
 
Later weer:

Welgeluksalig is die mens wat dit doen en die mensekind wat daaraan vashou; wat die sabbat hou, sodat hy dit nie ontheilig nie, en sy hand terughou, dat dit geen kwaad doen nie. (Jesaja 56:2)
 

Ons hoor dit nog ’n keer nadat die Here Jesus ons met God versoen het:

Welgeluksalig is hulle wie se ongeregtighede vergewe en wie se sondes bedek is.  Welgeluksalig is die man aan wie die Here die sonde nie toereken nie. (Romeine 4:7, 8)
 
Juda wou nie die regte pad loop nie. Toe loop dinge tussen hulle en die Here skeef. Let op hoe die straf aangekondig word. Juda se sondeskuld is soos 'n skeur bo in 'n muur.
Die beeld is baie belangrik:
Daar kom 'n tweede beeld by wat alle misverstand uit die weg ruim. Die verkeerde pad laat die kerk in duie stort soos 'n kleipot wat val en aan duisende skerwe spat.
Uit die Koninkryksoogpunt gesien, is 'n kerk wat so verval het, niks anders nie as 'n volslae ruïne.
Die Here het hierdie merkwaardige eienskap dat Hy nie haat nie.
Die vervulling van hierdie profesie oor ons is anders as oor Juda omdat die Here die deel van die profesie wat op ons betrekking het anders tot vervulling laat kom.
Nou is ons in 'n herstelde verhouding met God. In vers 1 verwys die Here juis na Juda as sy kinders (inderdaad stout kinders).
Terwyl ons dan, broeders, vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus op die nuwe en lewende weg wat Hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees, (Hebreërs 10:19-20 AFR53)
 
Ons kry genade. Maar verskillend van Juda: Die genade wat aan ons bewys word verskil op verskillende punte met die genade wat aan hulle bewys is:
Die jaar wissel nou. Daarom is dit juis die tyd om baie goed te kyk na foute van die verlede om om te sien en te hoor wat ons nou anders moet doen om dinge reg te doen!

Die belangrike fout wat Juda gemaak het  -  en wat in ons tyd weer gemaak word  - is dat daar verandering in mense se geloofsrigting intree. Die verandering het bestaan in die verwerping van die inhoud van die Woord van die Here.

Daarom behoort ons lewe nie so te wees dat die Here van dinge wat ons doen, sê:
Dit was mos wat die Here van Juda se dinge gesê het.
 
Die situasie met ons is so dat die Gees van God in ons woon. Ons kan verkeerde dinge doen, maar dan kan dit net gebeur as ons teen die inwerking van die Heilige Gees in beur.
Ons het die verantwoordelikheid dat ons lewe geregtigheid op geregtigheid moet wees.Kom ons dra sorg dat ons doen en late daarvan getuig dat ons die pad ken: die weg na die ewige troon van God toe.  Ons lewe in Christus en gelei deur God die Heilige Gees.
Amen.
      
Gebed.
Slotgebed.
Slotpsalm 103:9
 
Die HERE sal jou seën en jou behoed;  
Die HERE sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees;  
Die HERE sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.
Amen.
  
Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 31 Desember 2004 (Oujaarsaand)

Jesaja 26:8 AFR53  Ook in die weg van u oordele het ons U verwag, o HERE! Tot u Naam en tot u gedenknaam gaan die begeerte van ons siel uit.
Handelinge 16:17  Sy het Paulus en ons gevolg en geskreeu en gesê: Hierdie manne is dienaars van God, die Allerhoogste, en hulle verkondig aan julle die weg van verlossing.
Handelinge 18:25  Hy het onderrig ontvang in die weg van die Here; en vurig van gees, het hy gespreek en die dinge aangaande die Here noukeurig geleer, alhoewel hy net van die doop van Johannes geweet het.
Handelinge 18:26  En hy het vrymoediglik in die sinagoge begin spreek; maar nadat Aquila en Priscílla hom gehoor het, het hulle hom by hulle geneem en hom noukeuriger die weg van God uitgelê.
Handelinge 19:9  Maar toe sommige hulle verhard en ongehoorsaam was en voor die menigte aanhou kwaadspreek van die Weg, het hy van hulle weggegaan en die dissipels afsonderlik geneem en elke dag in die skool van ’n sekere Tiránnus samesprekinge gehou.
Handelinge 19:23  En omtrent hierdie tyd het daar geen klein opskudding met betrekking tot die Weg ontstaan nie.
Handelinge 24:14  Maar dit erken ek voor u dat ek volgens die Weg wat hulle sekte noem, so die God van my vaders dien, terwyl ek alles glo wat in die wet en in die profete geskrywe is,
Handelinge 24:22  Toe Felix dit hoor, het hy hulle saak uitgestel, alhoewel hy noukeurig genoeg met die dinge van die Weg bekend was; en hy het gesê: Wanneer Lísias, die owerste oor duisend, afkom, sal ek julle saak ten volle ondersoek.
Romeine 3:17  en die weg van vrede ken hulle nie.
2 Korintiërs 11:29  Wie is swak en ek is nie swak nie? Aan wie word ’n struikelblok in die weg gelê en ek is nie aan die brand nie?
Hebreërs 9:8  waarmee die Heilige Gees dít duidelik maak, dat die weg na die heiligdom nog nie geopen is so lank as die eerste tabernakel nog standhou nie.
2 Petrus 2:2  en baie sal hulle verderflikhede navolg, en om hulle ontwil sal die weg van die waarheid gelaster word;
2 Petrus 2:15  Hulle het die regte pad verlaat en verdwaal, en die weg gevolg van Bíleam, die seun van Beor, wat die loon van ongeregtigheid liefgehad het,
Judas 1:11  Wee hulle, want hulle het die weg van Kain bewandel en om loon hulleself in die verleiding van Bíleam gestort en in die verset van Korag omgekom.