Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.

Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm  Psalm 145:1, 12.

Geloofsbelydenis

Wet

Psalm  99:4, 5. 

Gebed.
 
Skrifberyming 24:1, 2, 3.

Skriflesing:

Teks:  Jesaja 33: 22

Want die Here is ons Regter, die HERE is ons Aanvoerder, die Here is ons Koning; Hy sal ons verlos. 

Die Here is 'n Verlosser van mense wat in sonde verdwaal en verlore geraak het.
Kom ons gee aandag aan die volgende dinge wat die regering van die Here raak:

1. Die Here regeer oor gelowig en ongelowig.
2. Die onstuitbaarheid van God se regering.
3. Ons gehoorsaamheid aan die regering van die Here. 

1. Die Here regeer oor gelowig en ongelowig.
 
Die dinge waarvan Jesaja skryf in die hoofstuk wat ons saamgelees het, gebeur alles in die tyd van Koning Hiskia. Sanherib, die aanvoerder van die Assiriërs het geweld gepleeg onder die mense van Juda. Afgesien van hierdie verdrukking het hy baie swaar belastings op hulle gelê.
Hierdie troubreuk van die heiden word nou die aanleiding vir hierdie stuk profesie waarin die Here vir sy volk laat weet dat Hy hierdie heiden op sy tyd gaan vernietig omdat hy teen die Here gesondig het. (Die mense van vandag sal maklik redeneer dat hierdie heidene mos nie die Here aanbid het nie, en dat hulle daarom onskuldig is - die Here sal onregverdig wees as Hy hulle straf.) 

Die Here sien die saak anders.
Onmiddellik na die oordeelsaankondiging oor Sanherib, smeek die profeet die Here om hulle tog genadig te wees.  Dit is omdat die Here hom laat sien hoe verskriklik die oordeel oor Sanherib sal wees wanneer dit voltrek word.
Terwyl Jesaja gebid het, het die Here op die een of ander manier aan hom openbaar dat hierdie gebed verhoor word, want hy profeteer dat die Here met 'n gedawer sal kom.
Die vlug van die Assiriërs sal so erg wees dat die Here alles wat hulle al by die ander volke geroof en gebuit het, van hulle sal afstroop soos wat sprinkane die veld kaalstroop waar hulle verbytrek.

Hulle sal alles net so weggooi en agterlaat in hulle vlug. 

Die profeet oortuig die volk wat na hom luister dat die dinge wat hy sê waar is. Hulle moet net onthou Wie die HERE is.
2. Die onstuitbaarheid van God se regering.
 
Jesaja was 'n profeet wat baie diep onder die indruk van die Here se grootheid en almag was, veral ook seker omdat die Hete dit aan Hom openbaar het.

Hy sê byvoorbeeld wat hy eenkeer in die hemel gesien het (6: 3):

Serafs het bo Hom gestaan: elkeen het ses vlerke gehad: met twee het hy sy aangesig bedek, en met twee het hy sy voete bedek, en met twee het hy gevlieg. En die een het die ander toegeroep: Heilig, heilig, heilig is die HERE van die Leërskare. Die hele aarde is van sy heerlikheid vol.
 
Hierdie God en HERE wat in die hoogste heiligdom woon en met die diepste vrees en bewing gedien word sal Sion vol maak met reg en geregtigheid. Vandag is daar baie verskillende menings oor wat reg en geregtigheid is. Vir Jesaja was dit maklik, want die Here het aan hom openbaar wat Hy beskou as reg en geregtigheid. 

In Jesaja 1: 21 - 26 gee hy 'n beskrywing van alles wat nie reg en geregtig is nie.
Wanneer die Here die reg weer herstel, sal sal Hy dinge heelwat anders wil hê as wat dit was toe die profeet al die dinge oorgedra het:
Iets wat baie belangrik is, is dit wat in Jesaja 1: 27 staan: Die Here sal hulle weer regverdig maak, maar Hy sal hulle eers straf vir die sonde wat hulle gedoen het.
 
Daarom sê die Here in Jesaja 33: 6 dat Hy die volk weer bestendig sal maak, en Hy sal hulle ten volle verlos, maar dan dan sal hulle wysheid en kennis van die Here hê. Dan sal hulle weet om Hom te vrees.
Dit is waarom Jesaja op hierdie punt die fokus van sy oordeel wegswaai van Sanherib af en die ligkol op Juda laat val.
Om seker te maak dat alle mense die boodskap goed kry, roep die Here dat die wat ver is moet hoor wat Hy gedoen het en dat die wat naby is (Juda) sy gesag moet erken.
 
3. Ons gehoorsaamheid aan die regering van die Here.
 
Hoe het die mense van Juda die preek van Jesaja gevat ?
Toe probeer hulle 'n ander uitweg.
Jesaja het hulle toe geantwoord dat dit nie so is dat alle mense verlore gaan wanneer die Here naby hulle kom  nie. Al die mense wat regverdig lewe, gaan baie naby aan die Here bly:

Hy wat in geregtigheid wandel en spreek wat reg is, wat gewin deur afpersing versmaad, wat sy hande uitskud om geen omkoopgeskenke aan te gryp nie, en wat sy oë sluit om wat sleg is nie te sien nie.

Daar was sulke mense in Juda wat so was, en daar is vandag nog sulke mense. Hierdie mense sal almal by die Here woon.

Op hierdie punt breek die profesie uit die tyd uit tot in die tyd hierna.

In vers 5 het Jesaja gesê dat die Here verhewe is en dat Hy in die hoogte woon. Nou sluit hy daarby aan met 'n beskrywing van die woonplek van die regverdige  -  dit lyk net soos die Here s'n:

... hy sal op hoogtes woon, rotsvestings is sy burg; sy brood word hom gegee, sy water is gewis.

Ons is nie Juda nie, maar die betekenis van hierdie profesie vir hulle en vir ons is presies dieselfde.
Dit laat ons nie troosteloos op 'n hopie nie.  Die wat glo, sal die Koning in sy skoonheid sien, en saam met Hom 'n wyd uitgestrekte land.  Dit is hier waar ons op die hoogte woon, en waar die Here se uitgestrekte arm ons veiligheid elke dag waarborg.
In hierdie nuwe land en nuwe tyd is daar nie meer - en ook nie weer - dinge soos omkopery en bedrog nie.  Daar is die Here ons Regter.  Die vers is inderdaad 'n jubellied wat vertel waarom ons verlossing bo alle twyfel vasstaan:
Daar gaan die Here reg en geregtigheid handhaaf.
Die koningskap van die Here in die hiernamaals is nie iets anders as die koningskap en die verlossing deur Jesus Christus nie.  Dit is dieselfde ding. Die verlossingswerk van Jesus Christus kom juis daarin tot openbaring.
 
Dit is waarom Jesus ook onder swak regters moes ly.
Die geboorte, dood en die opstanding van Jesus het Hom in direkte konflik gebring met die volle mag van die duiwel.
Jesus Christus die Here kom weer terug.
Kom ons buig ons voor hierdie ewige Koning neer.

Kom ons jubel elke dag in dankgebede sy verlossing vir ons en sy beskerming oor ons uit.

En wanneer die geweld van ons sondes en die moedeloosheid van ons tyd op ons toesak, dan onthou ons:

... die Here is ons Regter, die HERE is ons Aanvoerder, die Here is ons Koning; Hy sal ons verlos.

Amen.

Slotgebed.

Slotpsalm 62: 2, 9.

Die HERE sal jou seën en jou behoed;    Die HERE sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees;    Die HERE sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.
Amen.
 
Dr MJ du Plessis
28 Oktober 2001 (oggenddiens)
Bellville