Sing vooraf:    Psalm 48:1, 4; Psalm 24:4; Psalm 47:4.

Kom ons begin hierdie ontmoeting met God deur openlik teenoor mekaar en teenoor God te verklaar:
Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 33:1, 7.

Geloofsbelydenis: Nicea.

Na die wet bely ons voor God ons sondeskuld en bid om vergewing van ons sondes met Ps 103:1, 2
Wet
Psalm 103:1, 2.

Gebed.
Amen.

Psalm 89:7

Skriflesing:  Jesaja 33
Teks:            Kategismus  Sondag  48; Jesaja 33:22

Want die HERE is ons Regter, die HERE is ons Aanvoerder, die HERE is ons Koning: Hy sal ons verlos. (Jesaja 33:22 AFR53)

Die HERE is ons Koning en Hy sal ons red.  Die Here regeer en Hy het 'n Koninkryk.  Ons bid in die Onse Vader ook dat die Vader wat in die hemele is, sy koninkryk moet laat kom.  Die "Onse Vader" sluit dus by die profesie van Jesaja aan.  Solank ons net altyd onthou dat die Here God 'n Drie‑Enige God is, en dat die dinge wat Vader van Homself aan ons geopenbaar het, ook waar is van die Seun en die Heilige Gees.       

Ons gee in hierdie preek aandag aan die volgende sake:
  1. Jesus is die Koning van God se koninkryk.
  2. Wat bid ons oor die koninkryk van God.
  3. Die oorwinning oor die duiwel.
1.  Jesus is die Koning van God se koninkryk.

Jesus Christus regeer oor die Koninkryk van die Vader.
Die betekenis hiervan vir ons is dat ons aan Jesus Christus behoort.
Kom ons bekyk hierdie saak uit 'n gelowige oogpunt en dan praat ons in bekende geloofstaal oor hierdie groot saak, en kyk hoever bly ons nog by, of hoever het ons al afgestomp geraak.

Eerste praat ons oor die Koning wat regeer.
Ons glo veral dat Hy ons ‑ sy uitverkorenes ‑ met die mag van sy genade tot bekering beweeg.
Daarom is dit voor die hand liggend dat die regering van die Koning Jesus Christus op twee maniere deur mense ontvang sal word.
2.  Wat bid ons oor die Koninkryk van God.

Hoe volmaakter ons word, en probeer om so te word, hoe meer besef ons die gevaar waarin ons lewe.
As ons bid dat ons in God se vrede bewaar wil word, en ook dat dit daadwerklik in ons lewe gesien moet word, dan raak dit twee tydperke.
As ons in die Hiernamaals in God se koninkryk wil wees, dan moet ons in hierdie lewe die kwaad weerstaan.
Ons bid ook dat die Here sy kerk moet bewaar en vermeerder, want daar is mense wat oor hierdie sake eenders voel en eenders glo.
God se koninkryk kom ook deur ons kennis.
Al die dinge gebeur op verskillende maniere, maar almal word gewerk deur die Heilige Gees, en vir die kerk is die belangrikste een die vrug op die prediking.

3.  Die oorwinning oor die duiwel.

Ons lees in Johannes 12:31 en 16:11 dat die koning van die kerk, Jesus Christus sê dat die owerste van hierdie wêreld uitgedryf moet word, en ook uitgedryf sal word.

Nou is dit die oordeel van hierdie wêreld, nou sal die owerste van hierdie wêreld buitentoe gedryf word. (Johannes 12:31 AFR53)

… en van geregtigheid, omdat Ek na my Vader gaan en julle My nie meer sal sien nie;  en van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. (Johannes 16:10-11 AFR53)

Dit het toe ook so gebeur dat die Here Jesus met sy kruisdood die duiwel oorwin het, en ook nog daagliks beheer.

Maar dit is ook so dat ons steeds met die duiwel in konflik is.  Want die Here Jesus gebruik ons ook in ons bekering om die duiwel se werke te beperk.
Vrug op die prediking is dus heel eenvoudig dat ons deur die prediking die openbaring van God in sy almag, genade en oordeel leer.
So kom die koninkryk van God ‑ nie in alle opsigte sigbaar nie, maar beslis, en ook in ons lewens.
Ons lewe nou nog in 'n stadium waarin die koninkryk van God gebou word.
Die roem vir die oorwinning is nie die mense s'n nie, maar dié van die Koning van die kerk, want sy regering het die vervulling moontlik gemaak.
As die Koning van die Kerk op die wolke kom, is ons volmaak en lewe ons ewig, met soveel heerlikheid wat ons oorspoel dat geen mens dit kan oorvertel nie.  Broeders en susters, hoe raak hierdie dinge u?
Vraag 123:  Wat is die tweede bede?
Antwoord: Laat u koninkryk kom.  Dit is:  Regeer ons so deur u Woord en Gees dat ons ons hoe langer hoe meer aan U onderwerp (a).  Bewaar u kerk en laat dit groei (b).  Vernietig die werke van die duiwel, elke mag wat teen U opstaan, en alle kwaadwillige planne wat teen u heilige Woord bedink word (c), totdat die volkomenheid van u ryk kom (d), waarin U alles in almal sal wees (e).

(a)Ps 143:10;  119:5;  Matt 6:33.  (b) Ps 51:20;  112:6.  (c) 1 Joh 3:8;  Rom 16:20.  (d) Op 22:20;  Rom 8:22, 23.  (e) 1 Kor 15:28.
Amen.

Slotgebed.
Skrifberyming 28B.

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 22 Mei 2005 (oggend).