Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm  146:1, 6.

Gebed.

Psalm  147:1, 2.

Skriflesing:  Jesaja 40.
Teks:  Jesaja 40:27

Waarom sê jy dan, o Jakob, en spreek jy, o Israel: My weg is vir die HERE verborge, en my reg gaan by my God verby?

Ons reg het direk voor God gestaan in Jesus Christus ons Verlossende God.  Hy het ons onreg met God versoen en die onvrede tussen ons en God in vrede herstel.  Hy kom aanstons om ons reg finaal te vervul in die herskepping van die hemel en die aarde en ons opstanding om volmaak toe te tree in sy koninkryk in.
 
Kom ons kyk hoe is hierdie hoofstuk aanmekaargesit: 
Daar staan ‘n aankondiger wat dit hard uitroep dat God sê sy volk moet getroos word.  Met die volk van die Here word hier in die eerste plek die stam van Juda  bedoel.  Jerusalem is hulle stad waar hulle tempel was en waar hulle aanbid het.

En tog kom ons agter uit ‘n hele reeks woorde dat hier van heelwat meer as net van Juda gepraat word:
Die troos van God word dus tydloos vir sy kerk toegeroep!
Die vraag is: Waarom het die kerk dan sulke besondere troos nodig?
Die troosboodskap was dus ‘n boodskap van herstel.  Al straf die Here, Hy vernietig nie die wat Hy liefhet nie.  Hy sal die straf op so ‘n manier voltrek dat daar redding sal wees!

Spreek na die hart van Jerusalem, en roep haar toe dat haar stryd verby is, dat haar skuld betaal is, dat sy uit die hand van die HERE dubbel ontvang het vir al haar sondes. (vers 2).

Om “na iemand se hart te spreek” beteken maar net dat jy sag en vriendelik met iemand moet praat.  Dis byna ‘n sinoniem van “troos.”

Wat is die inhoud van die troos?
Hierdie skuld is in die profesie betaal!
Die profesie sinspeel daarop dat die Here nou op pad is na hierdie verloste volk toe!  Die aankondiger is die stem van een wat roep:

Berei in die woestyn die weg van die HERE; maak gelyk in die wildernis ‘n grootpad vir onse God! (vers 3, 4.)

Die persoon wat voor die koning uit loop en aankondig dat die Koning op pad is, hoor in hierdie woorde al die koms en die wederkoms van die Ware Verlosser!
elke dal moet opgevul en elke berg en heuwel klein gemaak word; en die bult moet ‘n gelykte en die rotsagtige plekke ‘n laagte word (vers 4).

Hierdie woorde word net so gebruik in Lukas 1:76 om die werk van Johannes die Doper aan te kondig!  Hy was die wegbereider van die Here Jesus Christus!  Daarmee weet ons dat hierdie profesie betrekking het op die versoening en herskepping soos dit deur die Here Jesus Christus tot stand gebring sou word.

Die kerkvolk kry ‘n boodskap: Die Koning kom en alles moet voorberei word dat die volk tot in ewigheid hulle God kan ontvang!

En die heerlikheid van die HERE sal geopenbaar word, en alle vlees tesame sal dit sien: want die mond van die HERE het dit gespreek (vers 5).

Hierin hoor ons ook duidelik die Nuwe Testamentiese aankondiging

Kyk, Hy kom met die wolke, en elke oog sal Hom sien, ook hulle wat Hom deursteek het; (Openbaring 1:7) 

Natuurlik lê die sentrale vervulling van hierdie belofte in die koms van ons Here Jesus Christus wat die afskynsel van die heerlikheid van God is.  Hy is dus die volkome openbaring van hierdie profesie! Dit staan in Hebreërs 1:3 geskryf:

Hy, wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese en alle dinge dra deur die woord van sy krag, nadat Hy deur Homself die reiniging van ons sondes bewerk het, het gaan sit aan die regterhand van die Majesteit in die hoogte, (Hebreërs 1:3 AFR53)

Terug by Jesaja se profesie hoor hy ‘n stem praat wat sê hy moet roep dat alle vlees gras is. 
Die profesie ontwikkel al hoe meer: Waar die profeet eers net die stem van die Koning in die verte hoor, moet hy nou  die stede van Juda toeroep: “Hier is julle God!”
Hier is julle God!

Kyk, die Here HERE sal kom as ‘n Sterke, en sy arm sal heers; kyk, sy loon is by Hom, en sy beloning is voor sy aangesig.
Hy sal sy kudde laat wei soos ‘n herder; Hy sal die lammers in sy arm vergader en aan sy bors dra; die lammerooie sal Hy saggies lei. (vers 10, 11)
 
Die Here is Niemand anders nie as die Verbondsgod!  Hy openbaar Homself as die Almagtige wat regeer en gesag uitoefen!  Kan u dink hoe hierdie oorlogsmoë, verslaande en verhongerde volk hierdie woorde moes beluister?
Die volk kon dalk in hulle versukkelde toestand getwyfel het of dit moontlik is dat die Here regtig so magtig is soos die profeet sê. 
Natuurlik moet die volk gewys word op die dwaashede wat hulle aangevang het, wat hulle gebring het tot waar hulle is.  Daarom word dit duidelik gestel dat afgodediens dwaas en nutteloos is.  Lewe en verlossing kan mens net kry by die lewende regerende God!

Die bedoeling van hierdie tussendeel van die profesie is
Dan kom die derde deel.  Dis die toepassing van die feit van die koms van die Here na hierdie verslae en gebreekte mensvolk toe.  Om dit te verstaan moet ons heel eerste kyk na die mense wat daar voor Jesaja gestaan het en wat na sy profesie geluister het:
Wat gaan in hulle gemoed aan?
Verkeerde dinge!  Ons hoor hulle ongelowige gesprekke met mekaar terug in die profeet se woorde:

My weg is vir die HERE verborge, en my reg gaan by my God verby!

In ons taal oorgesê:  Ons lot gaan by die Here verby.  Hy kan nie sien wat gebeur met ons nie.  Hy bekommer Hom ook nie meer oor ons nie.

Hulle het gedink dat hulle as verdrukte volk ‘n regsaak voor God het teen hulle vyande  -  maar die Here doen niks aan die vyande nie. 
So maklik kom mens egter nie by jou eie sondes verby nie!  Luister net hoe sag en mooi vermaan die Here hulle en wys Hy hulle tereg!

Waarom sê jy dan, o Jakob, en spreek jy, o Israel:

Dit gaan oor die twee name wat hier gebruik word: Jakob en Israel.  Die twee name dui die wending aan wat God deur sy genade aanbring.
In hierdie twee name lê God se genade vir sy kerkvolk: 
Die vraag wat hier staan, is eintlik nie ‘n vraag nie.  Dis ‘n sterk stelling wat maar net op hierdie manier neergeskryf is!  Ons reg het nie by God verbygegaan nie.  Hy het dit juis gesien en vir ons hanteer!

Die feit word gevolg met die volgende woorde:

Weet jy dit nie? Of het jy dit nie gehoor nie? ‘n Ewige God is die HERE, Skepper van die eindes van die aarde; Hy word nie moeg of mat nie; daar is geen deurgronding van sy verstand nie.
Hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie (Vers 28, 29)

Ons kyk vandag terug in die tyd, en ons herdenk dat God in sy Raad mens geword het.  Die Koning het dus al gekom!  Ons onthou dit!  Daarom onthou ons ook die troos: Ons skulde is betaal  -  ons kan die Here met vrymoedigheid in sy genade tegemoetgaan!

Maar die openbaring van God het intussen al verder gegaan: ons verwag die Here se wederkoms.  Daarom kry ons van nuuts af die  boodskap: Die Koning kom en alles moet voorberei word dat die volk tot in ewigheid hulle God kan ontvang!

En die heerlikheid van die HERE sal geopenbaar word, en alle vlees tesame sal dit sien: want die mond van die HERE het dit gespreek (Jesaja 40:5).

Ons boodskap uit die Nuwe Testament:

Kyk, Hy kom met die wolke, en elke oog sal Hom sien, ook hulle wat Hom deursteek het; (Openbaring 1:7)
 
Ons oë gaan deel wees van die pare oë wat die ewige God en Regter op die wolke sien kom!

Die gedagte aan hierdie wederkoms van die Koning van die kerk is vir die vromes en uitverkorenes begeerlik en troosryk.  Daardie oomblik gebeur al die volgende dinge:
Daarom verwag ons hierdie groot dag met sterk verlange om die beloftes van God in Jesus Christus, ons Here, ten volle te geniet.  (NGB artikel 37).
Amen

Slotgebed.

Slotpsalm   145:1-5

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum:  Kersdag 2003