Oujaarsaand 31 Desember 2001.

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.

Amen.

Lofpsalm 18:1, 14.

Gebed.

Psalm 2:6.

Skriflesing: Jesaja 44.

Teks: Jesaja 44: 20

Hy wat hom besig hou met as, 'n bedroë hart het hom verlei, sodat hy sy siel nie kan red ... nie...

Die Here roep sy volk op om Hom te aanbid as die enigste en lewende God. Die Here openbaar Homself in sy liefde aan sy volk, sodat hulle sy verlossingsbeloftes gelowig kan aanvaar.

1. Die Here stel Homself bekend
2. Die Here stel die mens en sy afgod bekend
3. Die Here bevestig sy liefde
 
1. Die Here stel Homself bekend

Jesaja het hierdie preek gepreek aan mense wat so ver in ongeloof geval het, dat hulle lewe in 'n ketting van sondes ontaard het.
Die eerste naam waarmee Hy Hom openbaar is HERE (Jahwê). Hy is die HERE, die Verbondsgod wat van ewigheid tot ewigheid lewe.
Om die Goddelike oorsprong van die waarheid nog meer en sterker te beklemtoon, openbaar die Here Hom ook met 'n tweede Godsnaam. Hy is die Koning van Israel.
Daarna volg daar nog 'n naam vir die Here: Verlosser.
Al staan hierdie dinge in die Ou Testament geskryf, weet ons uit die volle openbaring van God, soos wat dit veral in die Nuwe Testament uitkom, dat hierdie verlossing kom deur Jesus Christus.
Dan kom daar nog een Godsnaam by: Here van die Leërskare.
Dan begin die Here praat:
Hieruit is dit duidelik dat dieselfde God met Johannes praat as wat met Jesaja gepraat het. Let net op die verskil:
2. Die Here stel die mens en sy afgod bekend

Wie is die mense en watter mag het mense?
Die dinge staan alles in vers 7. Maar u moet oplet dat dit na twee kante toe sny.
Die oordeel kom van vers 9 af baie sterk uit, omdat die Here hulle daarvan beskuldig dat hulle wat in hulleself geen bestaanskrag het nie, afgode maak wat deur hulle aanbid word. Hulleself is nietigheid en dan maak hulle hierdie lieflingsafgode van hulle wat dan nou sogenaamd mag moet hê.
Om die dwaasheid van afgodsaanbidding nog helderder te verlig, gaan die Here nou wys op die vervaardigingsproses.
Die nietigheid van die afgode word ook nog geskets teen die feit dat hierdie sterflike mense met liniale en passers en skawe meet en werk aan die beelde om hulle volgens menslike begrip vorm te gee. Wat vir 'n god is dit wat so tot bestaan kom?

Daarna verwyt die Here hulle nog hulle finansiële beperktheid.
U moet nou nie te haastig gaan oordeel oor hierdie klomp heidense Jode wat so dom geraak het dat hulle afgode aanbid het, terwyl hulle die lewende God as Here gehad het nie. Ons doen dieselfde. Baie mense het gelukbringertjies. Dis presies dieselfde ding.

Alle tipes rituele het van die vroegste eeue af saam met afgodsdiens gegaan.
Ons moet weer oor hierdie dinge begin dink, want sonder dat ons dit agterkom, begin die heidendom weer in ons inkruip.
3. Die Here bevestig sy liefde.

Na die spreekwoord oor die bok/skaap wat verdwaald op die ashoop staan, roep die Here na sy volk:
Dink aan hierdie dinge o Jakob en Israel! Jy is my kneg. Want Ek het jou geformeer!

Die Skepper roep sy skepsele terug na Hom toe.
Daar is 'n baie intieme verhouding tussen ons en die Here.
Kneg is nie 'n slegte benaming of 'n naam van minderwaardigheid nie. Die Here noem die Messias ook sy kneg. Dit wys hier op 'n baie besondere en baie baie intieme verhouding van aanbidding tussen ons en die Here waarin Hy nie net ons meerdere is nie, maar waarin Hy ons ook absoluut beskerm, soos wat 'n heer sy kneg beskerm.

Die Here gaan terug na die begin van hierdie rede toe, toe Hy Hom bekendgestel het. Hy het Homself Verlosser genoem.
Die gedagte aan die verlossing laat dan die hemel en die aarde in 'n vreugdelied uitbreek.
Hierdie beloftes van die Here het nie vasgesteek by die profesië van die Ou Testament nie.
Ken u Hom? Aanbid u Hom alleen as God? U mag geen vorm van aanbidding naas die Here hê nie - selfs nie eers iets soos ons onskuldige gelukbringertjies nie. U moet glo en bely dat u volle saligheid in die krag en versoening van Jesus alleen geborg is. Hy wil ons almal deur hierdie nuwe jaar:
Laat ons dan nie die jaar 2002 ingaan soos mense wat as aanbid omdat hulle harte en hulle verstande hulle so bedrieg dat hulle op die ashoop staan nie.

Amen

Slotgebed.

Skrifberyming 8:1, 2.

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.

Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 30 Desember 2001.