Sing vooraf: Skrifberyming 1-1:7; Skrifberyming 5-4: ;

Kom ons begin hierdie ontmoeting met God deur openlik teenoor mekaar en teenoor God te verklaar:

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Psalm 146:1, 3, 8
Gebed
Skrifberyming 5-3:4, 5
Skriflesing:     Jesaja 44
Teks:               Jesaja 44: 20

Hy wat hom besig hou met as, 'n bedroë hart het hom verlei; sodat hy sy siel nie kan red, of kan sê nie: Is daar geen leuen in my regterhand nie? (Jesaja 44:20 AFR53)

Die Here roep sy volk op om Hom te aanbid as die enigste en lewende God. Die Here openbaar Homself in sy liefde aan sy volk, sodat hulle sy verlossingsbeloftes gelowig kan aanvaar.

1. Die Here stel homself bekend
2. Die mense se verwarde lewenswaardes was die oorsaak dat Jesus gekruisig is
3. Die Here bevestig sy liefde

1. Die Here stel homself bekend

Jesaja het hierdie preek gepreek aan mense wat so ver in ongeloof geval het dat hulle lewe in 'n ketting van sondes ontaard het.
Die eerste naam waarmee Hy Hom openbaar is Here (Jahwê). Hy is die Here, die Verbondsgod wat van ewigheid tot ewigheid lewe.
Om die Goddelike oorsprong van die waarheid nog meer en sterker te beklemtoon, openbaar die Here Hom ook met 'n tweede Godsnaam. Hy is die Koning van Israel.
Daarna volg daar nog 'n naam vir die Here: Verlosser.
Al staan hierdie dinge in die Ou Testament geskryf, weet ons uit die volle openbaring van God, soos wat dit veral in die Nuwe Testament uitkom, dat hierdie verlossing kom deur Jesus Christus.
Dan kom daar nog een Godsnaam by: Here van die Leërskare.
Dan begin die Here praat:
Moenie vrees nie; Ek is die eerste en die laaste en die lewende; en Ek was dood en kyk, Ek leef tot in alle ewigheid. Amen. En Ek het die sleutels van die doderyk en van die dood. (Openbaring 1:17-18 AFR53)

Hieruit is dit duidelik dat dieselfde God met Johannes praat as die een wat met Jesaja gepraat het. Let net op die verskil:
Ek was dood en kyk, Ek leef tot in alle ewigheid. Amen. (Openbaring 1:17 AFR53)

So lyk die Verlosser aan die einde van die tyd, wanneer die profesie van Jesaja dat God in sy ewige regering sy volk verlos het, in vervulling gegaan het.

2. Die mense se verwarde lewenswaardes was die oorsaak dat Jesus gekruisig is

Wie is die mense en watter mag het mense?
Maar u moet oplet dat dit na twee kante toe sny.
Die oordeel kom van vers 9 af baie sterk uit:
Die Here beskuldig nou die makers van die afgode dat hulle nie kan sien nie omdat hulle geestelik blind is.
Om die dwaasheid van afgodsaanbidding nog helderder te verlig, gaan die Here nou wys op die vervaardigingsproses.
Daarna verwyt die Here hulle nog hulle finansiële beperktheid.
Die Jode wat die Here Jesus laat kruisig het, het die lewende God as Here gehad.
Dit is waarom daar in ons teksvers geskryf staan dat die afgodsaanbidder is soos 'n bok/skaap wat verdwaald op die ashoop staan en dink dat hy daar kan oorleef.
3. Die Here bevestig sy liefde

Na die spreekwoord oor die bok/skaap wat verdwaald op die ashoop staan, roep die Here na sy volk:

Dink aan hierdie dinge o Jakob en Israel! Jy is my kneg. Want Ek het jou geformeer!

Die Skepper roep sy skepsele terug na Hom toe!
Die Bybel noem ons knegte:
Daar is 'n baie intieme verhouding tussen ons en die Here. Hy het elkeen van ons vooraf beplan en gemaak.
Die Here gaan terug na die begin van hierdie rede toe toe Hy Hom bekendgestel het. Hy het Homself Verlosser genoem.
Die gedagte aan die verlossing laat dan die hemel en die aarde in 'n vreugdelied uitbreek.
Hierdie beloftes van die Here het nie vasgesteek by die profesieë van die Ou Testament nie.

Die Here het as Verlosser na ons aarde toe gekom en as 'n mens kom lewe.
Toe dit gebeur het, was daar geen engelesang nie - dit was oordag donker en rotse het geskeur, en dooie mense in graftes het lewendig geword.

Jesus is vandag nog steeds Koning oor ons kerk - maar Hy wil ons ook hier hê met die belydenis dat ons Hom alleen aanbid. Kyk wat het valse aanbidding aan Hom gedoen toe Hy op die aarde was.
Hy wat hom besig hou met as, 'n bedroë hart het hom verlei; sodat hy sy siel nie kan red, of kan sê nie: Is daar geen leuen in my regterhand nie? (Jesaja 44:20

Amen.

Slotgebed
Skrifberyming 2-4:1-3

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: Goeie Vrydag, 25 Maart 2005