Sing vooraf: Psalm 84:1, 2, 6; Psalm 138:1, 3

Kom ons begin hierdie ontmoeting met God deur openlik teenoor mekaar en teenoor God te verklaar:

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 18:1
Geloofsbelydenis Nicea

Na die wet bid ons om vergewing en 'n nuwe lewe voor God met Ps. 19:4.
Wet
Psalm 19:4
Gebed
Psalm 89:1

Skriflesing:      Lees Jesaja 49:1-7; 50:4-11 en 52:13 - 53:12
Teks:               Jesaja 50:6

Ek het my rug gegee vir die wat slaan, en my wange vir die wat die hare uitpluk; my aangesig het Ek nie verberg vir smaadhede en bespuwing nie. (Jesaja 50:6 AFR53)
 
Waaraan dink ons en wat gaan deur ons gedagtes as ons die opstanding van ons Here uit die dood herdenk? Kom ons stel dit skerper: Hoe volg ons die opgestane Jesus Christus ons Koning met ons lewe in hierdie deurmekaar wêreld?
 
Kom ons kyk in hierdie preek na die opstanding van die Here Jesus uit 'n ietwat ongewone hoek - Jesus Christus se hoek. Ons kyk deur sy oë na wat dit vir Hom beteken het om mens te word en te sterf .
 
Die gedeelte wat ons saam gelees het, handel oor die Kneg van die Here. Wat Jesaja skryf oor die Kneg van die Here, is soos wat die profete die Here Jesus uit die verte van die Ou Testament gesien het. Wie is die Kneg van die Here?
In die gedeelte wat ons saam gelees het, openbaar die Here iets besonders van die Here Jesus en sy werk hier op die aarde. Dit is inderdaad Hyself wat in ons teks aan die woord is.
Jesus het dus gekom om dinge mondeling oor te dra - natuurlik is dit dinge waarvan daar behoorlik kennis geneem moet word:
Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie (Johannes 14:6 AFR53).
Die Kneg gebruik twee name van die Here in hierdie sin: Here Here.
Wat die Kneg van die Here alles hier sê, raak dus die volle verbintenis van die Here met sy volk. Hy dink aan hulle in alles wat lewe uitmaak.

Die implikasies van dit wat met hierdie woorde geprofeteer word, het op die Kneg van die Here (Jesus Christus) en op ons betrekking:
Om die genade van God by sy volk uit te bring, het die Kneg niks ontsien nie. Eerstens het Hy Homself vrywillig aan die eise van sy roeping onderwerp:
In die profesie word voorspel dat Hy teenoor niemand verskrik of verleë sou wees nie, want Hy het geweet dat die Een wat Hom regverdig (onskuldig) verklaar, naby is.
My God, My God, waarom het U My verlaat?
 
Kyk net hoe presies pas hierdie profesie op ons Here Jesus Christus.
Sy hele lewe deur, maar veral die laaste drie jaar, het Hy die evangelie gebring terwyl mense Hom fel geopponeer het.
Toe Jesus gevang is, is Hy verag, verwerp en gekruisig.
God het Hom egter bo die veragting laat uitlewe, want Hy het Hom uit die dood laat opstaan. En daarmee saam het ons die volmaakte bevryding van die straf op ons sondes gekry.
 
Waar staan ons teenoor hierdie klomp lyding wat voorspel is en wat net so gebeur het?
Vir die wat sonder berou loop en moeilikheid maak, is daar die boodskap dat hulle deur die Kneg verwerp word.
Ons vier die opstanding van die Here Jesus. Hoe diep is ons by die opgestane Here Jesus betrokke? Hoeveel van die diepte van sy lyding besef ons werklik?
Laat die opstanding van die Here Jesus ons motiveer:
Ons vier die opstanding van die Here Jesus met blydskap.
Amen.

Slotgebed
Slotpsalm 100 (beurtsang)

Die Here sal jou seën en jou behoed;
Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees;
Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.
Amen.
  
Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: Opstandingsondag 27 Maart 2005 (oggend)