Sing vooraf: Psalm 90:2, 3;  Psalm 118:7.

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 42:1, 5.

Gebed.
 
Psalm 89:1, 17. 

Skriflesing:

Teks:  Kategismus Sondag 17.  Jesaja 53: 5

Maar Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is Hy verbrysel; Die straf wat vir ons vrede aanbring was op Hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom.

Die Bybel leer hier 'n paar dinge van ons waarvan ons dalk glad nie hou om dit te hoor nie:
En dan, meteens, gebeur daar iets en die donker dryf oor ons weg, en ons kom in die volle lig van lewe en genade.
Die vervulling van hierdie profesie is baie volledig in die Nuwe Testament beskryf. Alles het uitgeloop op sy dood en op sy opstanding.
Dit is 'n baie moeilike toestand wat hier beskryf word, maar die Here het dit alles gedoen sodat ons gesond kan word, m.a.w. kan lewe. Ek word opgewek uit die dood. Luister hoe reguit en helder word dit beskryf in Romeine 8: 11:
... as die Gees van Hom wat Jesus uit die dood opgewek het, in julle woon, dan sal Hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon...

Dit gaan letterlik oor ons liggaamlike opstanding uit die dood: "...ook julle sterflike liggame lewend maak..."
 
Die duiwel het nie in hierdie profesie geglo nie, of hy wou dit verhoed, daarom het hy Jesus dadelik na sy doop gaan versoek. Hy het gedink dat Jesus so bang was vir die straf van die Here (die dood) dat Hy verlei sou kon word om daarvan af te sien om vir die verlostes 'n pad uit die dood uit terug te bou in die ewige lewe in.

Dit staan so beskryf in Lukas 4: 5 vv.:
Toe bring die duiwel Hom op 'n hoë berg en wys Hom al die koninkryke van die wêreld in 'n omblik se tyd. En die duiwel sê vir Hom: Ek sal U al hierdie mag gee en hulle heerlikheid, want dis aan my oorgegee, en ek gee dit aan wie ek wil. As U my dan aanbid, sal alles aan U behoort! 

Die Satan se selfvertroue was ongelooflik!
Op Kruisigingsvrydag was daar al 'n voorspel hiervan: 'n aantal mense wat alreeds dood was, het uit die dood opgestaan!
Wat mens opval, is die angstigheid wat daar by die ongelowiges was om hierdie dinge van die mense af weg te hou.
Die Here se raad word egter nie deur die magte van die hel of deur mense gekeer nie. Daarom gaan die apostel Paulus met hierdie nuus die wêreld in.
As mens so na die geskiedenis kyk, is dit merkwaardig hoe die Satan die mens se geloof beheers. 

Tog verander die Here Jesus die hele toestand. Dink aan die keer toe Simson die stadspoorte van Gasa uitgebreek het.
Die betekenis van hierdie handeling van Simson was dat dit simbool was daarvan dat daar eendag 'n Man sou kom wat die poorte van die mensdom se vyand so sou afbreek. Hy sou die dood se deure stukkend breek, sodat al die ware gelowiges Hom deur die deur van die dood in die ewige lewe in sou volg.
Luister wat God leer:  Romeine 6: 6, 8 leer dat God ons liefhet.
Toe ons nog swak was, het Jesus op die regte tyd vir die sondaars gesterf. Daarom staan daar in Romeine 14: 9 dat Jesus gesterf het, en opgestaan het om oor die dooies en die lewendes te regeer.
Dit beteken dat ons lewe inderdaad eers in sy volle werklikheid na hierdie aardse lewe begin.  Dit word ook baie sterk onderstreep deur Efesiërs 2: 4 ‑ 6 waar daar geskryf staan dat ons al reeds saam met Christus opgewek is, en reeds saam met Hom in die hemel is.

Hierdie uitspraak beteken dat ons lewe na die dood so seker deur God gewaarborg is dat ons beskou word asof ons nou‑al reeds in die hiernamaals is.  Daar staan nie dat ons eers eendag daar sal kom nie.  Die feit is so oorweldigend sterk dat die Bybel leer dat ons reeds saam met Christus daar is.

Ons moet in hierdie aardse bestaan seker almal sterf.  Maar u moet nie die dood vrees nie.
Dit is natuurlik so dat die ongelowiges nie hierdie troos het nie.
Ons moet egter in die Here glo, en bekeerd lewe, want ons deel in die verlossing van die Here Jesus Christus.
Kom ons kyk wat ons hiervan bely in Kategismus Sondag 17.
Amen.
 
Slotgebed.

Slotpsalm

Skrifberyming
 
Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr MJ du Plessis
14 Oktober 2001 (aanddiens)
Bellville