Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm  19:1.

Gebed.

Psalm 36:3.

Skriflesing: Jesaja 64.
Teks: Kategismus Sondag 24; Jesaja 64: 6
En ons het almal geword soos 'n onreine, en al ons  geregtighede soos 'n besoedelde kleed; en ons het  almal verdor soos blare, en ons ongeregtighede het  ons weggevoer soos die wind.
Met 'n baie diep belydenis, bely 'n skuldige volk sy sondes voor die Here. Tog is dit 'n baie besondere volk, want hulle is van die begin af deur God uitgekies as sy volk. Die Here het Hom baie kere aan hulle geopenbaar deur Self met hulle te praat en wonders en tekens te doen. God self het hulle deur hulle hele geskiedenis gelei.

Die volgende twee sake verdien nadere aandag:
1. Onbekwaamheid tot goeie werke.
2. Verpligting tot goeie werke.

1. Onbekwaamheid tot goeie werke.

Mens sou nou verwag dat 'n volk wat al vir eeue die pad saam met die Here kom, in staat sou wees om werklik goeie werke vir die Here te doen.
Hierdie volk se werke was nie goed nie.
Geliefde gemeente, U moet net onthou dat daar natuurlik 'n groot verskil tussen daardie mense en ons is, want hulle het onder 'n heeltemal verbond as ons gelewe.
As die saak dan so staan, kan elke gelowige vra:
As ons die Romeinebrief deurlees, sien ons dat daar geskryf staan dat alle mense voor God gesondig het. En dat daar net een loon is waarmee God die sondes betaal, en dit is die dood.
As u dit op uself gaan toepas, dan beteken dit doodeenvoudig net dat ons nie kan roem dat ons in Christus verlos is, maar ons lewe laat blyk dat ons dinge doen soos iemand wat aan die duiwel behoort nie.
Hoe goed toon u lewens dat u aan die Here behoort?

Onthou u die wetsgeleerde wat vir die Here kom vra het wat die groot gebod van die Here is (Matt. 22: 36)? Toe het die Here Jesus geantwoord:
Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart  en met jou hele siel en met jou hele verstand.  Dit is die eerste en groot gebod.
En die tweede wat hiermee gelykstaan: jy moet jou naaste  liefhê soos jouself.
Toets u eie lewe hieraan. Het u die Here so lief? Die antwoord is: Nee! Enige gelowige wat op hierdie vraag gaan "ja" antwoord, is vermetel, want die uitlewing van ons godsdiens bewys dat ons die Here nie so liefhet nie.
Kan jy eerlik bely dat jy die Here liefhet as jy nie eers 'n afspraak met die God wat jou so liefhet dat Hy sy lewe vir jou gegee het, kan hou nie?

2. Die verpligting tot goeie werke.

Ons moet goeie werke doen, want die Here Jesus sê in Johannes 15: 5 dat almal wat in Hom bly, baie goeie vrugte in die lewe dra, soos lote wat op 'n goeie wingerdstok ingeënt is.
Kom ons stel die saak anders:
Altwee die beskouings is verkeerd: God voorsien die volle verlossing in Jesus Christus.

Ons word verplig om goeie werke te doen, al voorsien God vir ons die verlossing en die ewige lewe.Ons het in Jesaja 64: 8 gelees:
Maar nou Here, U is ons Vader; ons is die klei,  en U is ons Formeerder...
In die Nuwe testament preek Paulus oor hierdie teks in Romeine 9. 
En dan staan daar die treffende sin: Die klei kan tog nie die Pottebakker gaan staan en verwyt omdat uit die stuk klei 'n voorwerp gemaak is soos hy gemaak is nie!
Die genadekant van die saak is dat God die gelowige mens gemaak
het om met sy goeie werke God te verheerlik.
Veroorsaak so 'n leer nou nie dat mense sleg word, en hulle verantwoordelikhede vergeet nie?
Volhard dan met blydskap in u goeie werke.
Kom ons lees Kategismus Sondag 24 saam

Amen.

Slotgebed.

Slotpsalm  73:12.

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 25 Augustus 2002