Sing Vooraf:  Psalm 32:4;  33:1;  66:1;  84:1;  Skrifberyming 5-3 (8):1, 4, 5.

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.
 
Lofpsalm  146:1, 4.
 
Gebed.
 
Psalm  19:6
 
Skriflesing:  Mattheus 7:11– 29 en Jesaja 64:6

Teks:  Kategismus Sondag  24; Jesaja 64:6

En ons het almal geword soos ‘n onreine, en al ons geregtighede soos ‘n besoedelde kleed; en ons het almal verdor soos blare, en ons ongeregtighede het ons weggevoer soos die wind. (Jesaja 64:6 AFR53)
 
Matteus 7:18

‘n Goeie boom kan geen slegte vrugte dra nie, en ‘n slegte boom ook geen goeie vrugte nie. (Matteus 7:18 AFR53)
 
Dit maak nie werklik saak of ons in die tyd van die Ou Testament of in die Nuwe Testament lewe nie, want God oordeel met dieselfde oordeel oor ons sondes. Aan die ander kant begenadig Hy ons ook weer met dieselfde liefde en vergewing van sondes in die Here Jesus.
 
Ons kyk in hierdie preek na die volgende aspekte wat goeie werke (vrugte) raak:
 
1.  Gebrek aan goeie werke in 'n gelowige se lewe.
2.  Die Here verander ons om goeie werke te kan doen.
 
1.  Goeie werke en 'n gelowige lewe.
 
Dit is 'n baie ernstige saak hierdie:  'n Goeie boom kan geen slegte vrugte dra nie, en 'n slegte boom ook geen goeie vrugte nie.  Waar kry jy onder ons 'n mens wat net goeie vrugte dra? Daar is nie een nie.  Die logiese afleiding is dus dat ons almal slegte bome is.  Geen mens in enige tyd beteken uit homself iets voor die aangesig van die Here nie.
 
Die Bybel leer ons dat net volmaakte werke voor God kan bestaan.
Kom ons toets ons goeie werke aan dit wat Christus leer.  'n Wetsgeleerde het eenkeer na Jesus toe gekom en 'n twisvraag aan Hom gestel (Matt.  22:36vv).  Hy wou weet watter een van die gebooie dan nou eintlik die groot gebod is waarom alles draai.
 
Toe antwoord Jesus:  Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand.  Dit is die eerste en groot gebod.  En die tweede wat hiermee gelykstaan:  Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.
 
Hoe moet 'n mens nou oordeel daaroor dat jy die Here moet dien met jou hele hart en met jou siel en met jou hele verstand?
Israel se oordeel het hulle presies net so in die steek gelaat.  Kyk net met watter verskriklike belydenis het hulle vorendag gekom toe dit te laat was (Jesaja 64:6):

Ons het almal geword soos 'n onreine, en al ons ongeregtighede soos 'n besoedelde kleed; en ons het almal verdor soos blare, en ons ongeregtighede het ons weggevoer soos blare.
 
Ons lewens het natuurlik nog 'n ander kant ook.  As ons aan die Here gehoorsaam is, kan ons met mooi en goeie dinge in ons lewens vorendag kom.
Die mooi dinge wat ons doen, is nie die oorsaak nie, maar wel die gevolg van God se genade oor ons.
2.  Die Here verander ons om goeie werke te kan doen.
 
Dis omdat ons uit onsself te swak is om heeltemal goed te wees, dat Jesaja in vers 8 skryf:

Maar nou, Here, U is ons Vader;  ons is die klei, en U is ons Formeerder ...
 
In Nuwe Testamentiese taal sou ons sê: Here, ons kom nie uit onsself reg nie.  Verander U ons in Christus met U Woord en U Gees sodat ons U behoorlik kan dien en aanbid.
 
Die Apostel Paulus het toe oor hierdie teks in Jesaja 64 gaan preek in die Nuwe Testament.
Gesien teen die agtergrond van goeie werke, beteken dit dat die Here ons gemaak het om Hom te verheerlik en nie onsself nie.
Ons behoort dus geen ander God as die Here te ken nie, en ons geloof behoort so suiwer te wees dat ons nooit tot 'n ander geloof as aanbidding van die Drie-Enige God kan oorgaan nie.
 
Maar nou het ons gelees dat dit tog anders was.  Kyk net wat staan in Jesaja!
Dis ondenkbaar dat 'n volk wat soveel met die teenwoordigheid van God te doen gehad het, so ver van Hom af kon afdwaal.  Dit laat mens wonder hoever ons al afgedwaal het, veral omdat ons moet glo sonder dat ons die Here ooit gesien of gehoor het, soos wat hierdie volk die Here gesien en gehoor het.
 
Die volk waarvan ons gelees het, staan in hulle onreinheid vir ons in ons sondige toestand.  Nou kan ons seker redeneer en sê dat ons die Here Jesus en sy soensverdienste het, wat hulle nie gehad het nie.  Goed.
Die Nuwe Testament praat nogal 'n paar keer daarvan dat die Here ons gaan beloon vir ons werke.  Christus laat die kwessie van betaling in sy plek val.
Ons word dus nie betaal vir die werk wat ons doen nie ‑ ons word vergoed volgens dit wat die Here Jesus vir ons verdien het.
Nou kan u seker met alle reg vra: Maak hierdie leer dan nie sorgelose mense nie?  Nee natuurlik nie!
Die mense wat aan die ander kant besef dat Christus vir hulle gesterf het, weet om ware dankbaarheid aan die Here te betoon.
Daarom word ons gestraf wanneer ons nie goeie werke doen nie.  Ons kan nie ons goeie werke laat vaar omdat God se genade so groot is nie, want nalatigheid in die manier waarop jy God vereer, moet gestraf word.
 
Geliefdes, volhard dan met blydskap in u goeie werke.
Kom ons lees Kategismus  Sondag 24 saam.

Vraag 62:  Maar waarom kan ons goeie werke nie die geregtigheid voor God of 'n deel daarvan wees nie?
Antwoord:  Omdat die geregtigheid wat voor die oordeel van God kan bestaan, heeltemal volmaak moet wees en in alle  opsigte met die wet van God ooreen moet stem (a) en omdat ook ons beste werke in hierdie lewe almal onvolmaak en met sondes besmet is (b).
(a)Gal 3:10;  Deut 27:26:  (b) Jes 64:6.
 
Vraag 63:  Verdien ons goeie werke dan niks nie, terwyl God hulle tog in hierdie en in die toekomstige lewe wil beloon?
Antwoord:  Hierdie beloning word nie uit verdienste nie, maar uit genade gegee (a).
(a)Luk 17:10.
 
Vraag 64:  Maar maak hierdie leer nie mense onverskillig en roekeloos nie?
Antwoord:  Nee, want dit is onmoontlik dat 'n mens wat deur 'n ware geloof in Christus ingeplant is, nie vrugte van dankbaarheid sal voortbring nie (a).
(a)Matt 7:18;  Joh 15:5.

Amen.
  
Slotgebed.
 
Slotpsalm 86:3
 
Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 26 Desember 2004 (aand).