Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 122:1.

Geloofsbelydenis
Wet

Psalm 51:8.

Gebed.

Psalm 147:1, 2.

Skriflesing:  Jesaja 65:13 - 25.
Teks:  Jesaja 65:18    
Wees bly en jubel sonder ophou oor wat Ek gaan skep: Ek gaan 'n Jerusalem skep wat vol blydskap is, sy inwoners sal vreugde hê.
Glo in God en sy beloftes en volhard daarin om Hom werklik opreg te dien - en ontvang 'n nuwe aarde as toekomstige blyplek.

Ons gee in hierdie preek aandag aan:
1. Die eindbestemming van God se raad.
2. Hoe sal die lewe daar wees?

1. Die eindbestemming van God se raad.

Die Here stuur Jesaja om 'n bekeringsboodskap met 'n belofte aan sy volk oor te dra. Daarom is daar in hierdie hoofstuk 'n kontras tussen:
Let net daarop dat die Here hierdie boodskap rig aan die kerkvolk. Die heidene word heeltemal buite rekening gelaat. In hierdie kerkvolk is daar 'n tweedeling:
Die eindbestemming van hierdie twee groepe in die Here se raad is ook heeltemal verskillend.
Vers 15 stel die kontras tussen die twee groepe die skerpste.
Kyk wat word van die uitverkorenes. As ons verskillende gegewens bymekaarsit kan ons die volgende sê:
Die woorde het natuurlik 'n duddelde betekenis:
Hierdie nuwe aarde is al vroeër belowe:
Slaan julle oë op na die hemel en aanskou die aarde daaronder; want die hemel sal soos rook verdwyn en die aarde soos 'n kleed verslyt en sy bewoners soos muskiete sterwe; maar my heil sal vir ewig bestaan en my geregtigheid nie verbreek word nie. (Jesaja 51:6 AFR1953)

En Ek het my woorde in jou mond gelê en in die skaduwee van my hand jou verberg; om die hemel te plant en die aarde te grond en aan Sion te sê: My volk is jy! (Jesaja 51:16 AFR1953)


Die son sal bedags jou lig nie meer wees nie, en as glans sal die maan vir jou geen skynsel gee nie; maar die HERE sal vir jou wees 'n ewige lig, en jou God sal jou sieraad wees. (Jesaja 60:19 AFR1953)

Want soos die nuwe hemel en die nuwe aarde wat Ek maak, voor my aangesig sal bestaan, spreek die HERE, so sal julle nageslag en julle naam bestendig wees. (Jesaja 66:22 AFR1953)

Hierdie toekomsverwagting was nie net vir die Jode wat op pad was Ballingskap toe gepreek nie. In die Nuwe Testament word dit ook nog aan die Kerk gepreek wat die Here Jesus weer op die wolke verwag. Ons het vandag nog presies dieselfde hoop en verwagting. Luister na 2 Petrus 3:12, 13:
...julle wat die koms van die dag van God verwag en verhaas, waardeur die hemele deur vuur sal vergaan en die elemente sal brand en versmelt. Maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en 'n nuwe aarde waarin geregtigheid woon.

Hierdie verwagting gaan beslis vervul word, want die Here het dit aan Johannes openbaar. Hy het gesien hoe dit gebeur, en het dit beskryf:
   En ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan; en die see was daar nie meer nie. En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdaal van God uit die hemel, toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is.
    En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê: Kyk, die tabernakel van God is by die mense, en Hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees; en God self sal by hulle wees as hulle God (Openbaring 21: 1 - 3).

2. Hoe sal die lewe daar wees?

Hoe sal die lewe daar oorkant wees? Volgens 'n paar beskrywings in die Bybel is die lewe daar verstommend eenders as die lewe hier. 
Tog is daar dinge wat totaal anders gaan wees.
Dan wei die wolf by die lam, en die luiperd gaan lê by die bokkie, en die kalf en die jong leeu en die vetgemaakte vee bymekaar, en 'n klein seuntjie sal hulle aanjaag.
Die koei en die berin wei en hulle kleintjies lê bymekaar; en die leeu eet strooi soos die os; en die suigeling speel by die gat van'n adder, en die gespeende kind steek sy hand uit na die kuil van 'n basilisk...

Die Here beloof aan ons 'n volmaakte nuwe woonplek waar ons tot in alle ewigheid sal woon: die nuwe aarde.
Jesaja 65: 16 beklemtoon weereens dat die Naam van die Here getrou is (v. 16). Die getrouheid van die Naam van die Here kom in twee dinge na vore.
Die belofte wat saamgaan met die koms van die nuwe aarde, is dat aan die vroeëre/vorige dinge nooit meer gedink sal word nie. Dit verwys na alle sondes en ellendes en selfs die strawwende hand van die Here.
Dit is die inhoud van ons teksvers. Hierin lê 'n eis: Jubel!
Die Here sal self ook vreugde hê oor hierdie stad. Die Here gee sy redes: Die merkwaardige is dat die redes almal herinneringe is aan die pyn van die aardse lewens van mense.
Die volmaaktheid van ons bestaan word beskryf in die ouderdom van die mense.
Ons vier hierdie feesgety met baie vreugde in ons. Een van die dinge wat die koms van die Here Jesus aan ons doen, is om ons geloofsvisier weer op te stel, sodat ons ver in die toekoms kan inkyk.
As ons gedurende die volgende twee weke die geboorte van ons Here Jesus herdenk, dink dan oor hierdie beloftes van die Here.
Leef en hoop en glo daarnatoe.
Amen.

Slotgebed.

Skrifberyming  10:1, 2, 5, 6.

Die HERE sal jou seën en jou behoed;   
Die HERE sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees;   
Die HERE sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum:  15 Desember 2002.