Vooraf: SB 4-4 (4) :1, 3, 4, 5;  SB 4-6;  Psalm 47:1, 3; 66:1; 105:2;

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.
 
Lofpsalm  100 (beurtsang)
 
Geloofsbelydenis  Apostolicum

Wet
 
Psalm  68:13
 
Gebed.
 
Psalm  78:1, 2.
 
Skriflesing: Jesaja 8:23 – 9:6 en 1 Johannes 4 en 5.

Teks: Jesaja 9:6  (9:5)

Want ‘n Kind is vir ons gebore, ‘n Seun is aan ons gegee; en die heerskappy is op sy skouer, en Hy word genoem: Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors  -  (Jesaja 9:6 AFR53)

In die tyd toe die Here al die dinge waarvan ons in Jesaja gelees het, aan hom openbaar het,  het alles (die land en die mense!) rondom Jesaja in bangheid en ellendes gelê.  Soos die Here altyd doen, het Hy toe ook gedoen:  Hy het aan die wat Hy liefhet geopenbaar dat Hy vir hulle anderkant hulle lyding ‘n beter toekoms het.
 
Natuurlik het die Here met dit wat Hy aan die profeet openbaar, nie net een tyd en een enkele gebeurtenis in gedagte nie!
Want ‘n Kind is vir ons gebore, ‘n Seun is aan ons gegee; en die heerskappy is op sy skouer, en Hy word genoem: Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors  -
 
Die Messias/Christus gaan so ver bo die gewoon menslike begrip uit dat Hy beskryf word met woorde wat normaalweg nie saam in een sin kan staan nie. Hy is Kind en Seun en God.  Terselfdertyd is Hy ewig en Hy bewerk ewige vrede – wat natuurlik verlossing insluit.
 
Die sleutel wat die Messias se Wese ontsluit is die eerste twee beskrywings:
Kom ons kyk eerste na die profesie rondom die woord: Kind.  Die openbaring begin asof dit gewoon normaal is: ‘n kind word gebore.  Natuurlik.  Dit klink nie snaaks nie, want alle kinders word gebore.
Die antwoord is dat die ons inderdaad sondige mense is.  Die uitverkorenes van die Here wat sonder hierdie ingryping van God verlore sou gaan, want hulle hele lewe is sondebevlek en deurspek met verkeerdhede
 
Die antwoord is verder dat die Messias eerste ‘n Kind gaan wees wat as ‘n mens gebore gaan word vir mense.  Hierdie gedeelte van die openbaring beklemtoon die mensheid van Jesus Christus. Later beskryf die boek Openbaring die gebeurtenis so:

En sy (Maria) het ’n manlike kind gebaar, wat al die nasies met ’n ystersepter sou regeer; en haar kind is weggeruk na God en sy troon. (Openbaring 12:4-5 AFR53)
 
Soos alle ander gelowige ouers se kinders van daardie tyd, is hy ook besny en in die tempel geseën toe sy ouers die lossingsoffer vir Hom gebring het.

En Símeon het hulle geseën en aan Maria, sy moeder, gesê: Kyk, hierdie Kind is bestemd tot ’n val en ’n opstanding van baie in Israel en tot ’n teken wat weerspreek sal word -  (Lukas 2:34 AFR53)
 
Dit was inderdaad ‘n seën plus ‘n profesie:

Kyk, hierdie Kind is bestemd tot ’n val en ’n opstanding van baie in Israel …

Die Kind moet val: Hy moes uiteindelik kruis toe gaan.  Die hand van die slegte magte was egter van die begin af teen Hom:

Want waarlik, Herodes en Pontius Pilatus het saam met heidene en die volke van Israel vergader teen u heilige Kind Jesus wat U gesalf het, (Handelinge 4:27 AFR53)
 
Maar hierdie Kind was ook bestem om uit die dood op te staan ten behoewe van baie in Israel  -  die uitverkore volk!   In die Nuwe Testament kyk die Heilige Gees terug in die geskiedenis en praat dan met die kerkvolk met die volgende woorde:

God het, nadat Hy sy Kind Jesus opgewek het, Hom eers vir julle gestuur om julle te seën deur elkeen van sy booshede te bekeer. (Handelinge 3:26 AFR53)
 
Ons luister weer na die profesie in Jesaja 9.  Ons ondersoek wat die Heilige Gees bedoel het met die woorde: ‘n Seun is aan ons gegee
Die woord Seun gaan nie in die eerste plek daaroor dat dit die geslag van die betrokke Kind is nie.  Hierdie woord beklemtoon die Godheid van hierdie Kind.  Hy is God se Seun wat vir ons gegee is.

Hy was van ewigheid af God Self. Hy was van altyd af daar.  Toe het God dit gedoen wat ons met ons menslike verstand nie kan uitredeneer nie.  Hy het die Seun gegenereer.  Ons bely dit in die volgende woorde in die Belydenis van Athanasius:
Die Heilige Gees stel hierdie daad in die volgende woorde:

soos daar ook in die tweede psalm geskrywe is: U is my Seun, vandag het Ek U gegenereer. (Handelinge 13:33 AFR53)
 
So gebeur dit dat die tweede Persoon van die Godheid  as die Seun  ‘n menslike liggaam aangeneem het om ons te verlos.  Die Here laat dit soos volg opteken:

Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy Seun uitgestuur, gebore uit ’n vrou, gebore onder die wet, (Galasiërs 4:4 AFR53)
 
Hierdie vers in Jesaja (9:1) vat dus die mensheid en die Godheid van die Messias saam in die een aankondiging.
Kersfees is dus ‘n gebeurtenis met ‘n boodskap.  Dit is die een dag wat ons blydskap saamvat omdat God met die koms van sy Seun ons redding en herskepping kom waar en werklik maak het.  Ons verlossing en ons hoop en ons ewige toekoms word saamgevat in die Naam: Jesus Christus.  Dis waarom die evangelie presies met hierdie woorde aan die Jode in verstrooiïng verkondig word:

Nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het Hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun (Hebreërs 1:1 AFR53)
 
Hierdie Seun besit ewige heerskappy.  Die uitdrukking: In Jesaja 9 en die heerskappy is op sy skouer is maar ‘n idioom om die koningsmantel wat van sy skouer af hang tot op die grond, te beskryf.  Die apostel Johannes het die Messias in die hemel gesien, waar Hy presies so aangetrek is:

en tussen die sewe kandelaars Een soos die Seun van die mens met ‘n kleed aan wat tot op die voete hang, en gegord om die bors met ‘n goue gordel. (Openbaring 1:13 AFR53)

 Johannes het nie net die Seun van God met ‘n koningskleed aan gesien nie.
Dit is waarom Jesaja gesê het dat die Seun Wonderbaar is.  Hy is net ver meer as die gewoon menslike.  Hy oorskry alle perke van mag waarvoor ons enige begrip het. Die naam Wonderbaar dui op die bomenslike Goddelike Wese van die Seun van God wat vir ons gegee is.
 
Hierdie Seun is terselfdertyd Raadsman.  Dit openbaar dat Die Seun van God  sy eie Raadsplan opgestel het en dit self uitvoer.  Hy weet wat onmisbaar is vir die wat Hy liefhet, en Hy sorg dat Hy dit vir hulle gee.
 
Gaan daar iemand of enige mag wees wat die Seun van God gaan keer om hierdie werk te kan doen?  Nee, want Hy is self die Sterke God.  Luister hoe stel die Here dit in die Hebreërbrief:

En wanneer Hy weer die Eersgeborene in die wêreld inbring, sê Hy: En al die engele van God moet Hom aanbid.  En van die engele sê Hy wel: Hy wat van sy boodskappers winde maak en van sy dienaars vuurvlamme;  maar van die Seun: U troon, o God, is tot in alle ewigheid, die septer van u koninkryk is ’n regverdige septer; (Hebreërs 1:6 - 8 AFR53)
 
Die Seun is dus niemand anders nie as God self.  Die Heilige Gees het dat Jesaja dit so aankondig: Hierdie Seun is  Ewige Vader.  Sy regering is God se regering.  Omdat Hy God is, is Hy en alles wat Hy doen ewig!
 
Stefanus het Jesus ook in sy Godheid gesien.  In sy doodsoomblikke het die Here Stefanus se oë sterk gemaak, sodat hy sy eindadres kon sien.  Tussen ‘n reën van klippe deur het hy opgekyk en gesê wat hy sien:

En hy het gesê: Kyk, ek sien die hemele geopend en die Seun van die mens aan die regterhand van God staan. (Handelinge 7:56 AFR53)
 
Dink daaraan: Hy is gebore om te sterf en op te staan sodat ons ‘n pad het uit ons ellendes uit agter Hom aan in sy ewige heerlikheid in.  Dit is waarom die laaste naam is: Vredevors
 
Is die vrede wat die Seun van God kom maak het vir alle mense bedoel?  Hierdie Kind wat vir ons gebore is antwoord Self:

Oor die wat U My gegee het, het Ek gewaak; en nie een van hulle het verlore gegaan nie, behalwe die seun van die verderf, sodat die Skrif vervul sou word. (Johannes 17:12 AFR53)
 
Die Seun is gegee om verlossing te bewerk.  Hy verlos ons wat deur God aan Hom gegee is!  Anders gesê: God gee dus vir ons verlossing en vryspraak met die dat Hy sy Seun vir ons gee.  Daarmee word die verhouding tussen ons en God heeltemal verander.  Waar dit vroeër ‘n verhouding van straf was, is dit nou ‘n verhouding van versoening.  Dink maar net aan die woorde van Romeine 5:10:

Want as ons, terwyl ons nog vyande was, met God versoen is deur die dood van sy Seun, veel meer sal ons deur sy lewe gered word nou dat ons versoen is. (Romeine 5:10 AFR53)
  
Die Here stel hierdie verlossingsgebeurtenis nog skerper in Kolossense 1:13:

Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die Seun van sy liefde, (Kolossense 1:13 AFR53)

Die verlossing roep ons op tot verantwoordelikheid.  Ons moet die Verlosser bely.  Hierdie geregtigheid wat die Here Jesus verwerf, is ons eie as ons in Hom glo (NGB art. 23).

Dink hier aan die gesprek tussen Jesus en Martha:

Jesus sê vir haar: Jou broer sal opstaan.  Martha antwoord Hom: Ek weet dat hy sal opstaan in die opstanding in die laaste dag.  Jesus sê vir haar: Ek is die opstanding en die lewe; wie in My glo, sal lewe al het hy ook gesterwe;  en elkeen wat lewe en in My glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Glo jy dit?  Sy antwoord Hom: Ja, Here, ek glo dat U die Christus is, die Seun van God, wat in die wêreld sou kom. (Johannes 11:23-27 AFR53)
 
Ons doen dus met ons herdenking van die geboorte van die Here Jesus belydenis van God se liefde vir ons.  Ons bely dit met die woorde van die apostel Johannes:

Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy eniggebore Seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur Hom kan lewe. (1 Johannes 4:9 AFR53)
 
Ons bely dat die Kindjie wat gebore was God se Seun is en dat Hy God self is.

Elkeen wat die Seun loën, het ook nie die Vader nie. (1 Johannes 2:23 AFR53)
 
Die kind wat vir ons gebore is, wat ook God se Seun is, het gekom om ons ook kinders van God te maak.  Hy stel ons in die ewigheid in ‘n verhouding van kindskap tot die Ewige en Almagtige God.  Hy eis egter van ons getrouheid en vastheid van geloof.
 
Die Heilige Gees laat dit duidelik en verstaanbaar vir ons neerpen:

maar hierdie is beskrywe, dat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God; en dat julle deur te glo die lewe kan hê in sy Naam. (Johannes 20:31 AFR53)
 
Ons Bybel maak sy laaste bladsye toe met hierdie oproep in ons ore:

Hy wat oorwin, sal alles beërwe; en Ek sal vir hom ’n God wees, en hy sal vir My ’n seun wees. (Openbaring 21:7 AFR53)
 
Wanneer die Here Jesus weer kom, kom Hy nie weer as ‘n Kind wat vir ons gebore word nie.
Amen.
 
Slotgebed.
 
Slotpsalm   98:2, 4.
 
Die HERE sal jou seën en jou behoed;  
Die HERE sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees;  
Die HERE sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.
Amen.
   
Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 26 Desember 2004 (oggend)