Sing vooraf: Psalm 100:1-4

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.

Amen.

Lofpsalm 119:50
Geloofsbelydenis Nicea
Na die wet antwoord ons met Ps. 99:4, 5
Wet
Psalm 99:4, 5

Gebed
Psalm 68:11
Skriflesing:     Jesaja 8:23 – 9:7
Teks:               Jesaja 9:7

(9:6) tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde, op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk deur reg en deur geregtigheid, van nou af tot in ewigheid. Die ywer van die Here van die leërskare sal dit doen. (Jesaja 9:7 AFR53)

Die ywer van die Here sal dit doen! Dis sterk woorde wat mens meteens baie diep laat dink.
Jesaja profeteer van ’n volk wat in die donkerte van sondes vasgevang sit.
Tog is die straf van die Here nie liefdeloos nie. Sy absolute heiligheid vereis dat Hy alle sondes moet straf – maar sy liefde voorsien ook dat die straf op so ’n manier voltrek gaan word dat daar baie seën na vore gaan kom vir die wat Hy liefhet.

Vir ons menslike verstand is dit dinge wat nie wil rym nie, maar dit is hoe God werk met sy straf en sy genade.

In hoofstuk 8:23 maak die Here ’n tydsverskil tussen die dinge wat ons self oor ons bring en die dinge wat Hy oor ons bring:
Dit is juis wat gemaak het dat almal wat na die profeet Jesaja gestaan en luister het, meteens die verstommende van God se genade kon hoor:
Die volk wat in die donker vasgevang sit, is natuurlik ’n beeld wat wyer uitkring as net Israel – dit word uiteindelik die hele kerk (al die uitverkorenes van die Here) tydens hulle aardse bestaan.

In vers 4 is daar nog ’n treffende beeld van hoe ons is:
Daarna word duidelik gesê hoe die Here dit gaan doen:

9.4: Want elke soldateskoen wat daar wegstap met gedreun, en die kleed wat in bloed gerol is, dien tot verbranding, ’n prooi van die vuur. (Jesaja 9:5 AFR53)

Mens kom dadelik agter dat hier meer agter die woorde sit as net sommer ’n terloopse verwysing na iets wat Jesaja se hoorders geken het.
In die profeet se profesie moet hulle nou hoor dat al die oorlogstoerusting – die soldatemantel en die soldateskoen – deur die Here verbrand gaan word. Die betekenis daarvan is dat al die dinge waarmee wêreldmagte oorwin en hulle wil op mense en volke afdwing, deur die Here verbreek gaan word.

Tog is hier iets meer in as net dit: Daar is ook iets profeties in van die soldateskoene wat om die kruis geknars het en van Jesus se klere wat toegerol was terwyl dit besmeer was met sy bloed.
Die verlostes het dus ’n duidelik uitgespelde toekoms wat voor hulle oopgemaak word deur die Here. Die Here dui ook die oorsaak van die verlossing en die deurligte toekoms aan:

(9:5) Want ’n Kind is vir ons gebore, ’n Seun is aan ons gegee; en die heerskappy is op sy skouer, en Hy word genoem: Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors – (Jesaja 9:6 AFR53)

Aards gesien, hoor hulle dat daar weer ’n koning gebore gaan word. Die koning sal uit die nasate van Dawid wees.
Dis juis dit was ons ook laat verstaan dat die soldatetoerusting van die vorige vers nie net op ’n gewone oorlog betrekking het nie. Dit moet betrekking hê op die gebeurtenis waar die duisternis opgeklaar geraak het – die kruisiging en alles wat daarmee saamgegaan het.

Hoe gebeur alles? Deur die ywer van die Here. Die ewige God is die Een wat alles beplan en beskik en bewerk.

Die gedeelte noem dit die ywer van die Here. Die ywer van die Here het die verlossing oor ons beskik.

Wat is die ywer van die Here? Dit is uiteindelik alles wat uitgespel word in die Name wat die Heilige Gees gee vir die Kind wat gebore gaan word.
Die ywer van die Here is deur die tyd aan die werk oor die wat aan die Here behoort. Lees maar net Sagaria 1:14:

Daarop sê die engel wat met my gespreek het: Roep en sê: So spreek die Here van die leërskare: Ek ywer oor Jerusalem en oor Sion met ’n groot ywer; (Sagaria 1:14 AFR53)
 
So behartig die Here in sy uitverkiesing die ewige beskerming van die gelowiges:

Want uit Jerusalem sal ’n oorblyfsel uitgaan en vrygeraaktes van die berg Sion. Die ywer van die Here van die leërskare sal dit doen. (2 Konings 19:31 AFR53; Jesaja 37:32 AFR53)

Natuurlik is die ywer van die Here ook sy oordeel. Daarvoor is alle mense bang, want hulle weet dat dit iets is wat ons nie sal kan hanteer nie:

Of wil ons die ywer van die Here opwek? Is ons miskien sterker as Hy? (1 Korintiërs 10:22 AFR53)

Dink ook aan die woorde van Deuteronomium 29:20

Die Here sal hom nie wil vergewe nie, maar dan sal die toorn van die Here en sy ywer teen dié man rook, en die hele vloek wat in hierdie boek geskrywe is, sal op hom rus; en die Here sal sy naam onder die hemel uitdelg.

Of Psalm 79:5:

Hoe lank, Here, sal U vir ewig toornig wees, sal u ywer brand soos ’n vuur?

Omdat ons beelddraers van die Here is, sal hierdie ywer vir die Here en alles wat vir Hom saak maak, ook by ons (moet) voorkom.

Uiteraard sal dit al die dienaars in die gemeente raak – die dominee, ouderlinge en die diakens. Dink maar net aan die woorde van Romeine 12:8:

. . . of wie vermaan, in die vermaning; wie uitdeel, in opregtheid; wie ’n voorganger is, met ywer; wie barmhartigheid bewys, met blymoedigheid.

Natuurlik sluit dit nie die gemeente uit nie. Ons gelowiges word letterlik almal hierby betrek: Romeine 12:11:

. . . wees nie traag in die ywer nie; wees vurig van gees; dien die Here;

Die woorde van Hebreërs 6:11 bevestig dieselfde saak aan ons:

Maar ons verlang dat elkeen van julle dieselfde ywer mag toon om te kom tot die volkome sekerheid van die hoop tot die einde toe;

Daarby is natuurlik altyd die vermaning dat ons moet weet wat ons doen as ons vir die Here ywer, want as ons nie die regte kennis het nie, kom ons by die Here in die moeilikheid. Dink maar aan die volgende twee uitsprake wat die Here laat opteken het:

2 Petrus 1:5: En juis daarom ook moet julle met aanwending van alle ywer by julle geloof voeg die deug, en by die deug die kennis,

Romeine 10:2: Want ek getuig van hulle dat hulle ’n ywer vir God het, maar sonder kennis.

Die ywer van die Here kom tot vervulling in die Here Jesus Christus en die versoening wat Hy vir ons doen. Hy maak Jesaja 9 voluit waar.
So breek die ewige lig vir ons deur en skyn dit voluit oor ons deur die ywer van die Here vir ons. Nou laat dit ons met die verantwoordelikheid om as deurligte gelowiges die Here tegemoet te lewe. Dink aan die woorde wat God die Heilige Gees deur Judas laat neerskryf het.

Geliefdes, terwyl ek alle ywer aanwend om aan julle oor ons gemeenskaplike saligheid te skrywe, het ek die noodsaaklikheid gevoel om julle deur my skrywe te vermaan om kragtig te stry vir die geloof wat eenmaal aan die heiliges oorgelewer is. (Judas 1:3)

Amen.

Slotgebed
Skrifberyming 3-1:1 – 3

Die Here sal jou seën en jou behoed;
Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees;
Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.
Amen.

Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 20 November 2005 (oggend)