PAjo1 Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 2:1

Gebed.

Psalm 84:5.

Skriflesing: Johannes 1.
Teks: Kategismus Sondag 12. Johannes 1:41

Hy het eers sy eie broer Simon gekry en vir hom gesê: Ons het die Messias gevind - dit is, as dit vertaal word, die Christus.

Ons het die Messias gevind! Dit is die Hebreeuse woord vir die Griekse naam Christus. In Afrikaans vertaal ons dit met: Gesalfde.
Daarna gaan die mense om die Messias te verkondig aan die ander mense. Hulle moet weet dat Hy leef!
Toe Jesus die eerste keer na Johannes die Doper toe aangeloop gekom het, het die Gees van die Here sy verstand oopgemaak, en hy het gesê:
Daar is die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem (29)
En weer:
Ek het Hom nie geken nie, maar Hy wat my gestuur het om met water te doop, Hy het aan my gesê: Op Wie jy die Gees sien neerdaal en op Hom bly, dit is Hy wat met die Heilige Gees doop.

Hy praat hier van iemand wat deur God gesalf word - die Messias/Christus. God salf met die Heilige Gees. Dit is dus:
Die Profeet preek die weg.
Maar Jesus is ook Priester.
Soos wat die taak van die priester was, bewerk Jesus dit dat die Here ons al hierdie wandade kan vergewe.
Maar dis nie al nie. Ons Hoëpriester se werk is toe nie net op die aarde voltooi nie. Hy gaan terug hemel toe.
Christus is ook die gesalfde Koning.
Elke gelowige en elke gemeente gaan deur stryd. Soms baie fel stryd.
Ons ervaar dit ook in ons lewe:
Ongelowiges maak ons geloof af as die absurdste ding wat daar is.
Maar juis daarom het ons hierdie gesalfde Koning so nodig. Ek en jy sal nie hierdie pad kan aanhou loop as Iemand met baie groot Geestesmag ons nie daarop hou nie. Ons sal ingee.

Ons Koning Jesus Christus dra ons deur die versoekinge.
Ons Koning moes ‘n geweldige pad loop voordat Hy sy koninkryk uit die hand van sy Vader ontvang het.
Maar, die engele het gejuig toe Hy opstaan, en ook toe Hy hemel toe gevaar het.
Maar Hy preek ook aan ons dat Hy mense skei.
Geliefdes, Filippus en Natanael het hierdie Gesalfde gevind. U moet Hom ook vandag hoor preek in die Gees, terwyl Hy u siel versterk. Hy bevestig al sy beloftes aan u. Sy Gees profeteer in u binneste dat u deel is van die koninkryk van God, en dat u ook moet sorg dat dit kom.
Kom ons lees Kategismus Sondag 12 saam:

Vraag 31:  Waarom word Hy Christus, wat Gesalfde beteken, genoem?
Antwoord:  Omdat Hy deur God die Vader bestem en aangestel en met die Heilige Gees gesalf is (a) tot ons hoogste Profeet en Leraar (b), wat aan ons die verborge raad en wil van God aangaande ons verlossing ten volle bekend gemaak het (c);  tot ons enigste Hoëpriester (d), wat ons met die enige offer van sy liggaam verlos het (e) en met sy voorbidding gedurigdeur by die Vader vir ons intree (f);  tot ons ewige Koning, wat ons met sy Woord en Gees regeer en ons by die verlossing wat verwerf is, beskerm en bewaar (g).
(a)Ps 45:8;  Heb 1:9;  Jes 61:1;  Luk 4:18.  (b) Deut 18:15;  Hand 3:22;  7:37;  Jes 55:4.  (c) Joh 1:18;  15:15.  (d) Ps 110:4.  (e) Heb 10:12, 14;  9:12, 14, 28.  (f) Rom 8:34;  Heb 9:24;  1 Joh 2:1;  Rom 5:9, l0.  (g) Ps 2:6;  Sag 9:9;  Matt 1:5;  Luk l:33;  Matt 28:18;  Joh 10:28 Op 12:10, 11.

Vraag 32:  Waarom word jy 'n Christen genoem (a)?
Antwoord:  Omdat ek deur die geloof 'n lid van Christus is (b) en daardeur deel aan sy salwing het (c) sodat ek sy Naam kan bely (d), myself as 'n lewende dankoffer aan Hom kan toewy (e) en in hierdie lewe met 'n vrye gewete teen die sonde en die duiwel kan stry (f) en hierna met Christus in ewigheid oor alle skepsels kan regeer (g).
(a)Hand 11:26.  (b) 1 Kor 6:15.  (c) 1 Joh 2:27;  Hand 2:17.  (d) Matt 10:32;  Rom 10:10.  (e) Rom I2:1;  1 Pet 2:5, 9;  Op 1:6;  5:8, 10.  (f) 1 Pet 2:11;  Rom 6:12, 13;.  Gal 5:16, 17;  Ef 6:11;  1 Tim 1:18, 19.  (g) 2 Tim 2:12;  Matt 25:34.
Amen.

Slotgebed.

Slotpsalm 32:1.

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 7 September 2003