Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 81:1, 4, 12.

Geloofsbelydenis
Wet

Skrifberyming 26:11.

Gebed.

Psalm 23b:3.

Skriflesing: Johannes 10:1-21.
Teks: Johannes 10:10b

Ek het gekom, dat hulle lewe en oorvloed kan hê. (Johannes 10:10 AFR1953)

Die Here se besorgdheid oor die wat Hy syne gemaak het, is baie spesiaal.
Die volgende sake waaraan ons vanoggend aandag gee, lig aspekte van hierdie gelykenis uit wat vir ons tans belangrik is:
1. Die agtergrond van die gelykenis
2. Hoe lyk die skape wat almal in die stal is?
3. Jesus se verklaring dat Hy God is.

1. Die agtergrond van die gelykenis

Dit is ongelukkig so dat alle geestelike leiers nie die wil van God ken nie, en ook nie eerlik met die kerkvolk werk nie. Die Here begin deur te verduidelik wat die verskil is tussen 'n dief en die skaapwagter self. Hy begin daardie deel van sy lering met baie sterk woorde: Amen Amen!
Die Here Jesus maak 'n baie skerp uitspraak:
Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, wie nie by die deur in die skaapstal ingaan nie, maar van 'n ander kant af inklim, hy is 'n dief en 'n rower.

Van Homself openbaar Hy ander dinge. Hy bly by die reëls wat Hy gee:
2. Hoe lyk die skape wat almal in die stal is?

Ons moet die Herder dus kan herken. Dit lê in die volgende woorde:
Maar hy wat by die deur ingaan, is 'n herder van die skape.
Onder die dak van die kerkgebou is daar ook mense wat die Here nie ken nie. Die gelykenis vertel dit ook.
Wanneer die verskillende herders in die môre gekom het, het elkeen by die deur ingestap en sy skape geroep.
Let op na sekere detail in die gelykenis:
Jy kan jou God se stem net ken as jy elke tree van jou lewe saam met Hom loop - soos wat hierdie skape elke dag tree vir tree saam met die herder deur die velde stap. Jy sal die beskerming en krag van God ook net ken, as jy soos hierdie skape daagliks sien en besef hoe Hy jou lewe veilig maak teen diegene wat jou wil aanval en vernietig.

Natuurlik het hierdie gelykenis die tydlose waarskuwing in dat daar altyd sogenaamde leiers sal wees wat nie die kudde van die Here op die regte en eerlike manier sal lei nie.
3. Jesus se verklaring dat Hy God is.

Hierdie gelykenis van die Here Jesus het duidelik iets raaiselagtigs in hom. Die beelde wat Jesus gebruik, is baie masjaal-agtig. Hulle het nie verstaan wat alles waaroor Jesus met hulle gespraat het, beteken het nie. Daarom vra die mense wat dit gestaan en aanhoor het, verder uit oor die saak.

Jesus maak nou 'n aantal baie belangrike uitsprake:
Almal wat voor My gekom het, is diewe en rowers; maar die skape het nie na hulle geluister nie. (v.8).
Die ware gelowiges het dus inderdaad die vermoë om te kan luister na die ware God se stem!
En dié van die Fariseërs wat by Hom was, het dit gehoor en vir Hom gesê: Is ons dan ook blind? (Johannes 9:40 AFR1953)

Is ons dan ook blind? Beteken: Jy maak 'n fout, meneer! Ons weet presies wat ons doen en ons gaan nie ons standpunt prysgee nie!

Op hierdie stelling verklaar Jesus Homself as die Verbondsgod. Inderdaad is sy bedoeling om vir die klomp Fariseërs te sê: "As julle dan kan sien, hier staan Ek voor julle. Herken julle my dan nie - julle wat sê julle is nie blind nie."

Ek is die deur van die skape. Almal wat voor My gekom het, is diewe en rowers; maar die skape het nie na hulle geluister nie.

· Hierdie woorde van die Here Jesus is een van die Messiaanse "Ek is" formules.
· Met al hierdie Ek is uitsprake verklaar die Here Jesus sy heilsbetekenis - die verlossing wat Hy tot stand bring.
· U moet onthou dat hierdie Ek is uitsprake almal teruggeryp na Exodus 3:14
En God sê vir Moses: EK IS WAT EK IS. Ook sê Hy: So moet jy die kinders van Israel antwoord: EK IS het my na julle gestuur. (Eksodus 3:14 AFR1953)

Ek is in Exodus 3 is natuurlik presies dieselfde as die Godsnaam Jahwê.
· Jesus is dus ook niemand anders as Jahwê nie!
· Jesus is die tweede Persoon van die Godheid.
· Hy is die Een wat sy volk verlos, soos wat Moses vir Farao moes gaan sê Wie die Een is wat die volk uit sy hand gaan verlos - EK IS verlos die Israeliete uit Farao se mag uit!

Die Here is baie erg oor hierdie Naam van Hom. Hy maak ook geen geheim daarvan nie, want Hy dit destyds reguit vir Moses gesê:
Toe sê God verder vir Moses: Dit moet jy aan die kinders van Israel meedeel: Die HERE, die God van julle vaders, die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob, het my na julle gestuur. Dit is my Naam vir ewig, en dit is my gedenknaam van geslag tot geslag. (Eksodus 3:15 AFR1953)
Die Here Jesus koppel Ek is met 'n uitspraak wat verklaar wat Hy as Ewige God besig is om vir ons doen: Ek is die deur van die skape.

Die betekenis van hierdie uitspraak is twee dinge:
o Die eerste is dat daar geen manier is om in die koninkryk van God in te gaan, anders as deur Jesus Christus nie.
o Die tweede is dat die Here daar is ter wille van die skape - sy Kerk!
Die klem val op die mense ter wille van wie die Here Jesus die Deur na die ewige lewe toe is.
Hy is die Deur waardeur iemand in die skaapstal inkom! Dink hier byvoorbeeld aan 'n ander uitspraak, naamlik Johannes 14:6
Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie. (Johannes 14:6 AFR1953)

Daar is net een pad in die gemeente in en ook net een pad in die koninkryk van God in - dit is deur die versoening van die Here Jesus Christus. Alle ander predikers van verlossing is diewe wat mense steel: hulle gaan met hulle bekeerlinge reguit hel toe.

In die volgende uitspraak sê Jesus: Ek is die Deur.

Ek is die deur; as iemand deur My ingaan, sal hy gered word, en hy sal ingaan en uitgaan en weiding vind. Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes.

In hierdie uitspraak lê die klem nie weer op die skape en die deur nie. Die manier waarop hierdie woorde in die oorspronklike teks geskryf staan, lê baie swaar nadruk op die Ek.
Is dit dan vreemd dat die Here Jesus net hierna die volgende uitspraak maak:

Ek het gekom, dat hulle lewe en oorvloed kan hê.

Jesus se koms na die aarde toe is die waarmaking van die verhouding van Ek is tot die kudde.
Ons gaan volgende week weer die kruisiging en die opstanding van die Here Jesus herdenk. Dis presies waarby die woorde Ek het gekom aansluit.
Om Deur te wees, beteken vir Jesus dat Hyself die volle en onverbuigde Waarheid moet wees teenoor alle valse profete en valse Christusse wat daar al was en ook in die toekoms sal wees. Dit beteken ook dat Hy Oorwinnaar oor alle magte van die hel moet wees. Opstandingsondag het daarvoor die bewys gelewer.

Wat Jesus Christus van ons verwag is dat ons sy stem ken. Baie eenvoudig beteken dit dat ons Hom alleen as God aanbid. Dit beteken dat ons Hom aanbid soos Hy Hom in sy Woord aan ons openbaar. Dit beteken ook dat ons Hom en sy werk nie sal vervals, verkleineer of bevraagteken nie. Ons moet Hom ken en bely as die Ewige God(Jahwê/ Ek is) .

Jesus Christus die Here (Kurios) se boodskap is vandag aan u almal dat Hy vir u die Toegang is tot die ewige lewe. Hy verskaf aan u die nodige vryspraak van al u sondes om toegang te mag hê. Hy gee aan u die volle oorvloed van die hiernamaals: Hy sal u volmaak uit die dood laat opstaan. Hy gee aan u 'n lewe sonder trane - 'n lewe van heerlikheid en vrede.
Amen.

Slotgebed.

Slotpsalm 86:8.

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 24 Maart 2002.