Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Skrifberyming 10:1, 2, 5, 6.

Gebed.

Psalm  18:2.

Skriflesing:  Johannes 12
Teks:  Johannes 12:24

Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen; maar as dit sterf, dra dit veel vrug.

Die Hoofstuk beskryf drie groepe mense wat aan die Here hulde gebring het.
Die Griekse feesgangers wat hier beskryf word, is nie proseliete in die volle sin van die woord nie.
Die Grieke was werklik begerig om die ware God te aanbid.
Die spanning het op daardie stadium hoog geloop, want daar was persone in Jerusalem wat gespioeneer het op Jesus om iets te kry waarop Hy aangekla kon word.
Hoe reageer die ware Middelaar, Jesus Christus, op hierdie mense se versoek? Wat maak Hy met diegene wat Hom soek?
Edeles sal uit Egipte kom, Kus sal haastig sy hande uitsteek na God  (Psalm 68:31  (68:32))

En in dié dag sal die nasies vra na die wortel van Isai, wat daar staan as ‘n banier van die volke, en sy rusplek sal heerlik wees (Jesaja 11:10) 

Kyk mooi na wat in vers 23 staan:
Die uur het gekom dat die Seun van die mens verheerlik moet word.
Dan sê die Here dat die wet vir die pad na heerlikheid dieselfde is as die wet vir 'n saadkorrel om te groei en vrug te dra:
Die Here sê dit ook met eedswering:
Met ‘n eedswering gee die Here die padkaart na heerlikheid toe in vers 24:

Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen; maar as dit sterf, dra dit veel vrug.
Natuurlik is daar vir ons die genade dat Jesus deur sy dood en lyding vir Hom sy uitverkorenes bymekaarmaak wat tot in ewigheid deel van sy koninkryk sal wees!  Dis ons! Hierdie heilsfeit het ‘n bepaalde waarheid wat dit in homself dra:

Wie sy lewe liefhet, sal dit verloor; maar wie sy lewe haat in hierdie wêreld, sal dit bewaar vir die ewige lewe.
As iemand My dien, laat hom My volg; en waar Ek is, daar sal my dienaar ook wees; en as iemand My dien, sal die Vader hom eer (vers 25, 26). 

Die woord “liefhë” het het in die sin ‘n bepaalde betekenis: 
Die tweede deel van die vers openbaar dat daar mense is wat ‘n goeie verhouding met Jesus Christus het.  
Ons het die afgelope tyd Kersfees gevier. 
Kersfees was weer ‘n herdenking daarvan dat ons nie 'n middelaar nodig het om u na Hom toe te bring nie     soos wat Filippus was nie! Hy het  self reguit na ons toe gekom.
Die Here se boodskap vir ons is dieselfde as destyds: Voorwaar Ek sê vir julle dat die uur gekom het!
Ons herdenk dat Jesus gesterf het en opgestaan het,  soos die koringkorrel wat geplant is. Ons beleef dit dat Jesus se oorwinning oor die dood so kragtig is dat ons ook in die geregtigheid daarvan verlos word om in ewigheid te kan lewe.
Amen.

Slotgebed.

Slotpsalm  118:8.

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum:  28 Desember 2003 (aand)