Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 119:9

Gebed.

Skrifberyming 10:1,2,5,6.

Skriflesing: Johannes 14.

Teks: Kategismus Sondag 17. Johannes 14: 19
...maar julle sien My, omdat Ek lewe en julle sal lewe.
Ons is mense wat so baie gekonfronteer word met dood.
Maar mens moet jou nie so deur die dood en al die swart dinge van die lewe laat toesmoor nie. Want daar is 'n saak wat baie groter is as al hierdie swaarkry dinge wat ons op die aarde belewe.
Dink daaraan:
Kom ons kyk vanaand na drie sake:

1. Die Here Jesus laat sy kerk lewe
2. Die Here Jesus bou sy kerk op sodat dit kan lewe
3. Die Here Jesus waarborg die kerk se lewe


1. Die Here Jesus laat sy kerk lewe.

Luister na die presiese woorde van die Here Jesus Christus: "Ek leef..."
Dink hier byvoorbeeld aan die betekenis van die Nagmaal. Nagmaal is die sakrament wat die Here se dood en opstanding herdenk.
Waarom het die Here Jesus dit gedoen? Vir sy kerk - vir ons! Sodat ons bestaan gewaarborg word deur die ewige lewe wat Hy het. Die bestaan – dis die ewige lewe - van elke gelowige en van die kerk berus dus op die opstanding van die Here Jesus Christus. In Sy woorde gesê: Ek lewe, en julle sal lewe.

2. Die Here Jesus bou sy kerk op sodat dit kan lewe.

Ons lees in Matteus 16 dat die Here eenkeer vir Petrus gevra het wie die dissipels sê dat Jesus is. Daarop het Petrus geantwoord: "U is die Christus, die Seun van die lewende God."

Die opstanding van die Here het bewys dat Hy mag het om die dood op enige vlak waarop dit toeslaan, te vernietig.
Ons liefde vir die Here het in baie opsigte ook al doodgegaan.
Gelukkig kan ek aan u die genade van die Here preek oor hierdie dinge.
Die Here Jesus maak ons dus weer lewend uit ons verstorwe toe­ stand. Só dat dit 'n duidelike neerslag vind in ons daaglikse lewe en lewensstyl. Die nuwe lewe in Jesus Christus word dus opgevolg deur 'n nuwe lewe waarin ons verantwoordelikheid en liefde vir die Here voorop staan.

3. Die Here Jesus waarborg die kerk se lewe

Christus is onsterflik. Hy is ook onoorwinlik.
Maar dit plaas die kerk onder die verantwoordelikheid om die karakter van die liggaam van die Here Jesus te vertoon.
Die Here onderneem om die lewe in ons te bewaar. Maar dan moet onsself ook wil lewe, en dan moet ons die lewe in ons benut.
Broeders en susters, leef deur die krag van die Here se opstan­ding.
Kom ons lees Kategismus Sondag 17 saam.

Amen.

Slotgebed.

Skrifberyming 43: 4, 5.

Die genade van die Here Jesus Christus
en die liefde van God
en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.

Amen

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 14 Julie 2002