Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Skrifberyming 1-1:1
Gebed.
Psalm 89:11

Skriflesing:  Johannes 14
Teks:  Kategismus Sondag 8;  Johannes 14:
  1. Glo in God, glo ook in My
  1. Filippus sê vir Hom: Here, toon ons die Vader, en dit is vir ons genoeg.
  1. Jesus sê vir hom: Ek is so lankal by julle, en het jy My nie geken nie, Filippus ? Hy wat My gesien het, het die Vader gesien.  En hoe sê jy: Toon ons die Vader ?
  1. En Ek sal die Vader bid, en Hy sal julle 'n ander   Trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid; die Gees van die waarheid ...
'n Mens se lewe is 'n presiese weergawe van dit wat jy glo. As ons dit met 'n beeld mag vergelyk: dit is soos 'n skaduwee: dit vertoon die beeld van die ding wat die skaduwee veroorsaak.
Kom ons gee aandag aan die volgende sake:

1. Skrifuitsprake oor die Drie‑Eenheid van die Here

2. Die satan se vervalsing van die Drie-Eenheid

3. Ons bely die Drie-Eenheid in die nagmaalviering
  
1. Skrifuitsprake oor die Drie‑Eenheid van die Here
 
Hierdie preek handel oor die Drie‑Eenheid van God en wat daarvan word in ons lewens. Kom ons maak ons vertrekpunt dit wat die Bybel ons leer van die Drie‑Eenheid. U moet dan daarop let dat daar nie een teks is wat sê dat God 'n Drie‑Eenheid is nie.
As ons al hierdie verskillende Skrifuitsprake aan mekaar koppel, word dit vir ons baie duidelik dat daar 'n Drie‑Enige God is.
 
Dit maak een saak baie duidelik: Die Here is so magtig en so onpeilbaar in sy bestaan, dat 'n mens nie kan deurdring tot alles wat die Here raak nie.
Die Here se grootheid is so oneindig dat geen mens hom daarin kan indink nie, al probeer hy ook hoe hard. Daarom is dit 'n onbegryplike misterie dat God dit kan regkry om God die Vader in die hemel te wees, en terselfdertyd Jesus Christus, en dan nog die alomteenwoordige Heilige Gees ook, wat mense in hulle harte verlig.
 
Paulus het hierdie beperktheid van ons vermoëns in gedagte gehad toe hy in 1 Korintiërs 13:12 geskryf het dat ons in hierdie lewe soos deur 'n spieël in 'n raaisel kyk, en dat ons eers in die hiernamaals dinge reg sal verstaan.
 
2. Die satan se vervalsing van die Drie-Eenheid
 
In ons kennis en vermoë om te begryp word ons deur die duiwel beïnvloed.
Dis natuurlik nie waar dat God voortgebring is, of dat God drie Gode is wat met mekaar saamgesmelt het nie. Maar die gedagte van die Drie‑Eenheid is tog waar. Ons het hier baie duidelik te doen met 'n vervalsing van God se openbaring.

Ons moet hierdie dinge verstaan teen die agtergrond van Romeine 1: 19 ‑ 21:

... omdat dit wat van God geken kan word, in hulle geopenbaar is, want God het dit aan hulle geopenbaar.  Want sy onsigbare dinge kan van die begin van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie;  omdat hulle alhoewel hulle God geken het, Hom nie as God verheerlik of gedank het nie; maar hulle het dwaas geword in hulle oorlegginge, en hulle onverstandige hart is verduister.
 
3. Ons bely die Drie-Eenheid in die nagmaalviering
 
Dit klink ondenkbaar dat die Here heidene sommer net so in die hel kan gooi omdat hulle Hom nie aanbid het nie.
Hierdie ding behoort by ons 'n rooi lig aan te skakel: Dit is die pad wat die heidene geloop het met God se openbaring oor Homself en oor die Drie‑Eenheid. Watter pad loop ons, want ons het die ware en volle openbaring?
Hier pas die Bybel. Ons het onlangs aan die Nagmaaltafel gesit.
Kyk net weer hoe ons die Drie-Eenheid in die Nagmaalviering bely:
  Die belydenis van die Drie‑Enige God werk dus na twee kante toe.
Dit is die twee uiterstes. Dan kom daar nog dinge tussen‑in: Jy kan God nie bely, maar jou geloofslewe skiet tekort nie. Dis 'n skynheilige belydenis wat die verdoemenis tot gevolg het.
Dis belangrik om te mag weet dat die Drie‑Enige God die afstand tussen Hom en die wat werklik glo, wegneem.
Opsommend kan ons sê dat ons een God ken wat Hom in verskillende Persone aan ons openbaar:
Kom ons lees Kat. Sond. 8 saam

Vraag 24:  Hoe word hierdie artikels ingedeel?
AntwoordIn drie dele:  die eerste handel oor God die Vader en ons skepping;  die tweede oor God die Seun en ons verlossing;  die derde oor God die Heilige Gees en ons heiligmaking.
 
Vraag 25:  Terwyl daar maar tog net een, enige Goddelike Wese is, waarom praat jy van drie, naamlik die Vader, Seun en Heilige Gees (a)?
AntwoordOmdat God Hom so in sy Woord geopenbaar het (b) dat hierdie drie onderskeie Persone die enige, ware en ewige God is.
(a)Deut 6:4;  Ef 4:6;  Jes 44:6;  45:5;  1 Kor 8:4, 6.  (b) Jes 61:1;  Luk 4:18;  Gen 1:2, 3;  Ps 33:6;  Jes 48:16;  Matt 3:16, 17;  28:19;  1 Joh 5:7;  Jes 6:1, 3;  Joh 14:26;  15:26;  2 Kor 13:13;  Gal 4:6;  Ef 2:l8;  Tit 3:5, 6.

Amen.
  
Slotgebed.
 
Skrifberyming  12-2:1
 
Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.

Amen.
   
Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 12 September 2004 (aand)