Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 107:1, 21.

Geloofsbelydenis

Wet

Psalm 40:4.

Gebed.

Doop: Eduard Klüssmann

Skrifberyming 14:1, 2.

Psalm 92:7

Skriflesing:  Jesaja 52:13  – 53:6 en Johannes 15:1 - 7.

Teks: Johannes 15: 7       

Daar is 'n baie teer verhouding tussen die Here Jesus en die ware gelowiges. Dit is 'n verhouding waarin Hy ons regeer en troos en van die nodige kennis voorsien om te kan doen wat Hy van ons verwag.

Hierdie omgang tussen ons en Jesus Christus is 'n verhouding van interaksie.
U kan moontlik dink dat dit te veel gevra is, maar dan moet u net onthou wat die Here hier leer:
Omdat hierdie nie 'n passiewe verhouding tussen ons en die Here is nie, moet ons baie energie insig om die genade van die Here te ontgin, want die Here verdra dit glad nie dat sy genade en sy liefde vir ons verag of afgeskeep moet word nie.

Die geskiedenis van die Jode in die tyd van die profeet Jesaja is 'n mooi voorbeeld hiervan:
Hierdie profesie van herstel en van terugkeer na hulle land toe, is inderdaad 'n profesie wat twee dinge gelyktydig gepreek het.
Hoe sou dit gebeur? Deur die Messias. Die Messias is die Christus. In Jesaja 53 word Hy as die Kneg van die Here beskryf. Hy word juis as God se Kneg beskryf omdat Hy op God se bevel die verlossingsraad van die Here moes uitvoer.
Die vraag is: Waarom nie?
Ons siektes en smarte is dinge wat ons verdien het. Na die sondeval het die Here mos vir Adam gesê: vervloek is die aarde om jou ontwil.
Dit is waarom die Nuwe Testament ook in die trant terugverwys na Jesaja 53 toe. Nadat Jesus Petrus se skoonma gesondgemaak het, het hulle die aand 'n klomp duiwelbesetenes na Jesus toe gebring. Jesus het hulle toe almal gesondgemaak.
Waarom het die mense Jesus nie dadelik as die gestuurde Messias erken toe Hy die mense gesondgemaak het en die duiwels uit hulle uitgedryf het nie?
Hierdie lyding is oor Jesus gebring as straf op ons sondes. Hy is gewelddadig doodgemaak. Geweld pas in saam met die siekte en smarte. Daaruit kom die teëpool: vrede vir ons.

Waar het alles begin?
Ons kan nou alleen by vrede uitkom as ons deur die straf van Jesus daar kom, omdat hierdie straf die onvrede uit die weg geruim het. Ons kan in 'n lewe van liefde en vrede met God opgaan.

Dit skakel in by wat die Here Jesus die aand met sy preek vir die dissipels bedoel het toe Hy gesê het dat ons baie vrug sal dra as ons in Hom bly (Joh. 15: 5).
In vers 16 verwys die Here na vrugte wat ons moet dra, en wat blywend moet wees.  Natuurlik verwys die Here hier na die gelykenis van die wingerdstok.  Sy bedoeling is baie duidelik dat dit gaan oor geloof en heiligmaking.

Julle het My nie uitverkies nie, maar Ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te gaan dra en dat julle vrug kan bly, sodat wat julle die Vader ook al in my Naam vra, Hy julle dit kan gee.  (Johannes 15:16 AFR1953)

Hierdie vers reik baie verder as net vrug wat in my eie lewe gedra word, dit wys ook daarnatoe dat die boodskap van die Here Jesus wat deur my uitgedra word, blywende vrugte moet dra by die mense aan wie ek dit verkondig.

Kom ons maak dit prakties: Die betekenis van hierdie vers is dat ons heeltemal vertroud raak met die wil van Christus.
Wat bedoel die Here hier met die woorde dat ons kan vra net wat ons wil hê? Bedoel Hy dinge soos geld of 'n huis of wat? Nee. Dit gaan in hierdie gedeelte oor geloofsgroei. Die woorde wat die Here gebruik is dat ons in Hom sal bly en baie vrug dra:
Kort gestel: My hele lewe moet tot in die fynste besonderhede gerig wees op diens en verheerliking aan die Here (sy vrugte moet in my bly!  -  v. 16)

Die vra "wat julle wil hê" is dus heeltemal in lyn met "wat God wil hê" om die verlossing deur die kruis beter in my gestalte te laat kry.
Ons maak gereed dat die Here Jesus ons weer met die Nagmaal aan sy tafel gaan versterk.
Mag die Heilige Gees ons nou so lei dat ons al hierdie dinge weer diep oordink, en dat ons daagliks 'n bekeringslewe lei. Daar sal plekke wees waar ons probleme kan kry, of waar ons mag sukkel om die sonde te wen. Maar daarvoor sê die Here Jesus dat ons net moet vra. Hy sal die nodige bystand gee om ons te laat aanleef tot in die laaste oorwinning.
Amen.

Slotgebed.

Slotpsalm 148:3.

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 5 Mei 2002.