Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.

Amen.

Lofpsalm: Skrifberyming 45:1, 12.

Gebed.

Psalm 43:3, 4.

Skriflesing: Johannes 16.

Teks: Kategismus Sondag 18; Johannes 16: 7
Maar Ek sê julle die waarheid: Dit is vir julle voordelig dat Ek weggaan; want as Ek nie weggaan nie, sal die Trooster nie na julle kom nie; maar as Ek weggaan, sal Ek Hom na julle stuur.
Daar was 'n tyd in die geskiedenis toe dit maar donker gegaan het met die kerk van die Here, want die gelowiges was gehaat en vervolg. Tydens hierdie vervolginge het die Christene vasgehou aan die hemelvaart van die Here Jesus Christus.
Ons beleef nou 'n tyd waar die wêreld met sy manier van dink en glo in die kerk ingedring het en die toekoms van die kerk begin donker maak:
Die duiwel is nie so dom as wat ons graag wil dink nie. Die magte van die antichris het lankal - soos wat God dit in die Bybel vooruitgesê het - begin om die grense tussen die kerk en die wêreld uit te wis. In effek wil hy met oëverblindery die indruk skep dat die wêreld en die koninkryk van God dieselfde ding is.

Let op hoe dit gebeur:
Die feit is dat hierdie lewe verbygaan, en dat dit nie help om hier alleen 'n hemel - of ewige toekoms - te probeer bou nie, want aan die einde van die tyd gaan al ons stelsels op die aarde in duie stort - en wat bly dan oor?

Onder sulke omstandighede hoor ons die woorde van die Bybel waar ons vermaan word om in hierdie lewe en in die toekomstige een op Christus te hoop, anders is ons die ellendigste van alle mense.

Dit is waar die hemelvaart en die twee nature van die Here Jesus Christus inpas.
Terwyl Jesus (met sy menslike liggaam) tussen ons gebly het, het Hy gesê dat Hy moet weggaan, want as Hy nie weggaan nie, sal die Trooster nie na ons kom nie; maar as Hy weggegaan het, sal Hy die Trooster na ons toe stuur (v. 7).

Hy het ook gesê:
...Ek het van die Vader uitgegaan en in die wêreld gekom. Weer verlaat Ek die wêreld en gaan na my Vader (v. 27, 28).
Wat weereens belangrik is om op te let, is dat Jesus nie gesê het dat Hy net in sy Godheid teruggaan hemel toe nie. Hy het gesê dat Hy gaan, m.a.w. soos wat Hy daar voor hulle gestaan het. Die dissipels het dus verstaan dat Hy as volledige mens (met liggaam en siel) teruggaan hemel toe.

Dit het toe so gebeur. Die tyd het aangebreek dat Jesus gekruisig is. Sy werk op die aarde was voltooi.
Die dissipels was baie bekommerd. Hulle was baie bang dat daar met die hemelvaart 'n versteuring van die verlossingswerk sou kom.
In die antwoord op hierdie vraag bely ons twee dinge:
Dit staan ook so geskryf in Matteus 28: 20:
...En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld.
Hy bly 'n God van nabyheid.

Dit klink dalk vir u na 'n akademiese belydenis, maar dink nou net daaraan wat al met die kerk in ons geskiedenis sou gebeur het as Christus nie met ons was nie. Maar ons is nog steeds bewaar omdat sy Godheid, majesteit genade en Gees nooit van ons af weggegaan het nie.
Romeine 8: 35 pas hier:
Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Vervolging of verdrukking of benoudheid of gevaar of swaard?
Dit is dus nie verkeerd om te glo dat Jesus Christus se menslike liggaam in die hemel is, terwyl Hy met sy Godheid in die hemel en op die aarde is nie.

In ons belydenisskrifte bely ons hierdie saak: Die Here Jesus se Godheid kan deur niks ingesluit word nie en ook deur niks uitgesluit word nie.
Kom ons pas dit toe:
Natuurlik sal daar verskil wees, want ons is nou sondig en dan sal ons verheerlik wees.

Laat ons dan gewaarsku en getroos wees deur die woorde van Kolossense 3: Ons lewe is saam met Christus verborge in die hemel. Daar is net een manier om ewig in die hemel te kan lewe met liggaam en siel en dit is deur die Here Jesus Christus. Diegene wat hulleself dien, of wat ongelowig is, sal hierdie heerlikheid nooit sien nie. Jesus Christus alleen is die Weg en die Waarheid en die Lewe.

Kom ons lees Kategismus Sondag 18 saam.

Amen.

Slotgebed.

Here, seën en behoed ons. Rig ons en lei ons in waarheid en geregtigheid. Leer ons om lief te hê en te dien. Leer ons om onsself te verloën, sodat U meer word, en ons minder word. Ons bid dit om Jesus Christus ontwil.

Amen.

Slotpsalm 65:2

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.

Amen

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 21 Julie 2002.