Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 89:3

Geloofsbelydenis

Wet

Psalm 40:4

Gebed

Skrifberyming 33:2

Skriflesing:    Johannes 17
Teks:            Johannes 17:15, 24

Ek bid nie dat U hulle uit die wêreld wegneem nie, maar dat U hulle van die Bose bewaar.

Vader, Ek wil dat waar Ek is, hulle wat U My gegee het, ook saam met My sal wees, sodat hulle My heerlikheid kan aanskou wat U My gegee het, omdat U My liefgehad het voor die grondlegging van die wêreld.

’n Uur of wat tevore is die Nagmaal ingestel. Daar aan die tafel het iets baie belangriks en treffends gebeur: die Here het die dissipels se aandag gevestig op hulle eenheid met Hom en met mekaar.
Met dit vars in hulle gedagtes, het die Here hierdie gebed gebid waarvan ons gelees het. Ons weet nie presies wanneer die Here die gebed gebid het nie.
In die eerste gedeelte van die gebed bid die Here Jesus oor Homself en sy werk. Daarna bid Hy vir die dissipels en vir alle mense wat deur hulle prediking tot bekering sal kom – waarby ons ingesluit is.
Die Here Jesus sluit die wêreld uit uit sy gebed vir genade, heerlikheid en eenheid met Hom.
Dit beteken nie dat Hy nie genadig is nie. Hy is, maar Hy bid sy genade af vir ’n baie geselekteerde groep mense. Hy noem hulle:
Die Here bid ook besondere dinge van die Vader af vir hierdie mense. Hy vra:
Die Here Jesus openbaar in sy gebed baie duidelik dat ons wat in die wêreld is, baie groot moeilikheid gaan ondervind. Die probleemgebiede is juis die waarvoor Hy bid, naamlik om:
Ons is nou saam rondom die Nagmaal – net soos wat die dissipels daardie aand ook saam was rondom die Nagmaal.
Kom sit aan met ’n eerlike gemoed. Ons bely ons sondes. Maar ons bely ook dat ons sondes deur Jesus Christus met God versoen is, omdat ons saam met Christus gekruisig is, sodat ons vir God kan lewe (Galasiërs 2:19).

Daarna staan ons van die tafel af op met die vaste voorneme om te strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar Hy aan die regterhand van God sit, aangesien ons saam met Christus uit die dood opgewek is (Kolossense 3:1).

Hy het ons verlos, nie op grond van iets wat ons vir ons vryspraak gedoen het nie, maar op grond van sy eie ontferming.
Amen.

Gebed

Psalm 33:2, 11

Formulier

Psalm 23:2, 3

Af tafel toe:
Tydens Nagmaal: Psalm 116
Terug banke toe: Psalm 118

Slotpsalm 103:3

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees gaan met u almal.
Amen.

Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 23 Mei 2004 – Nagmaal