Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 46:3

Gebed

Psalm 145:1, 8

Skriflesing:   Johannes 18
Teks:            Johannes 18:36; Kategismus Sondag 48

Jesus antwoord: My koninkryk is nie van hierdie wêreld nie; as my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my dienaars geveg het, dat Ek nie aan die Jode oorgelewer word nie. Maar nou is my koninkryk nie van hier nie. (AFR53)

Die Here Jesus het by meer as een geleentheid geweier om Koning te wees van ’n aardse koninkryk. Hy is reeds van ewigheid af Koning oor ’n ryk wat deur die wêreld gehaat word omdat dit nie van die wêreld is nie.

Die koninkryk van die Here Jesus verskil in elke opsig van ’n aardse koninkryk:
Hier op die aarde lyk dit nie so nie. Hier lyk dit asof die koninkryk van die Here Jesus tot niet gaan omdat die wêreld sulke magtige strukture het. Dinge ontwikkel net so dat daar al hoe minder plek vir die Christendom is.

Tog is dit nie so nie. Die koninkryk van die Here Jesus is aan die kom – onweerstaanbaar in sy krag en heerlikheid. Omdat dit nie van hierdie wêreld is nie, is dit ’n koninkryk van die toekoms – die verste toekoms: die ewigheid in die hiernamaals.

As ons bid: Laat U koninkryk kom, dan bid ons:
1. Vir onderwerping
2. Vir bewaring
3. Om te kan hoop

1. Laat U koninkryk kom, is ’n gebed vir onderwerping
Onderwerping aan die Here is dat God se regering deur sy Woord en Gees in ons lewens vrugte dra. Ons weet almal dat dit nie iets is wat in ’n oomblik se tyd gebeur nie. Dis iets wat mettertyd tot stand kom – al hoe langer en al hoe meer ons ons in gehoorsaamheid aan die Here onderwerp. So kom die gehoorsaamheid ook al hoe langer en al hoe meer in ons lewens na vore.

Hierdie is ’n baie seldsame gebed. Dink daaroor:
Geen mens wil vanself (van nature) so iets doen nie.
Die punt is net dat dit in die aard van die mens is dat sy eie luste en sy eiesinnigheid om sy eie ding te doen hom beheers.
Uit al die dinge is dit duidelik dat ’n ongelowige nie hierdie gebed sal bid nie. Hierdie gebed word gebid deur iemand wat deur bekering verander is van ’n moedswillige mens af na ’n kind van God in Jesus Christus toe.
Hierdie gebed is ’n verstandige gebed.
Dit getuig van selfkennis. Dis die gebed van iemand in wie se hart die gees van revolusie en opstand teen die Here gebreek en oorwin is. Iemand wat oortuig is dat God ’n koninkryk het en en dat hy deur God regeer wil word, is iemand wat nederig is, en wie se oë so oopgegaan het dat hy sy eie nietigheid kan sien.

Iemand wat die gebed bid, het ook kennis van God, want hy verstaan en bely daarmee die albeskikking van God oor elke mens se lewe. Hy weet dus dat God se koninkryk die eindbestemming van die ware gelowige is.

2. Laat U koninkryk kom, is ’n gebed vir bewaring
Enige mens wat homself teen die lewe vasgeloop het, sal die ondervinding hê om te weet dat hy hulp nodig het.
Iemand wat hierdie gebed bid, is iemand wat baie goed verstaan dat hy ’n diepe behoefte het om deur God beskerm te word.
Iemand wat hierdie gebed bid, is iemand wat ’n baie bewuste besluit moet neem om die Here te dien, omdat hy besef dit die enigste oord is waarvandaan daar redding en verlossing kan kom. Daar is so ’n gebeurtenis in die Bybel opgeteken. Dit was die roerende oomblik toe Naomi haar skoondogters beveel het om terug te draai na die heidendom toe waar hulle vandaan gekom het.

Daarop sê sy: Kyk, jou skoonsuster het omgedraai na haar volk en na haar gode toe; draai om agter jou skoonsuster aan! Maar Rut sê: Moenie by my aandring dat ek u moet verlaat om agter u om te draai nie; want waar u gaan, sal ek gaan; en waar u vertoef, sal ek vertoef; u volk is my volk, en u God is my God.  (Rut 1:15-16 AFR53)

Die een wat hierdie gebed met oortuiging bid, getuig dus van sy geloof.
Iemand wat ’n lewende verhouding met die Here het, ken die duiwel en sy manier van werk.
Dis ’n gebed waarmee ons bid dat die Here sy almag en sy wysheid in ons lewens openbaar. ’n Gebed dat die Here ons met hierdie almag en wysheid moet beskerm teen die lis van die satan.

3. Laat U koninkryk kom, is ’n gebed vir om te kan hoop
Kyk rond in die omgewing rondom ons. Kyk na alles: die natuur, sosiale strukture, menseverhoudinge, wetstoepassing – enigiets.
Daarom is hierdie gebed in die mond van die ware gelowige ’n gebed van hoop:
“Here ek bely dat U ’n koninkryk het waarin alles volmaak is. Vestig dit in ons lewe in die plek van al die gebrokenheid wat ons in die huidige een sien en beleef.”
Ons leef in die Nuwe-Testamentiese tyd. Onthou u hoe ons tydvak ingelui is met die prediking van Johannes die Doper en van die Here Jesus Christus self:
(Johannes het) gepreek en gesê:

Bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. (Matt. 3:2)

Van toe af het Jesus begin om te preek en te sê: Bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. (Matt. 4:17)

Die Here Jesus se prediking het presies daarby aangesluit.
Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. (Matt. 6:33)
Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is (Matt. 7:21)
En gaan preek en sê: Die koninkryk van die hemele het naby gekom  (Matt. 10:7).

As u dalk wonder (of twyfel) of u die dinge van God se komende koninkryk kan verstaan, kan u die groot gerustheid in u hart hê dat u dit wel verstaan en sal verstaan.
Toe antwoord Hy en sê vir hulle: Omdat dit aan julle gegee is om die verborgenhede van die koninkryk van die hemele te ken, maar aan hulle is dit nie gegee nie.
As iemand die woord van die koninkryk hoor en nie verstaan nie, kom die Bose en roof wat in sy hart gesaai is – dit is hy by wie langs die pad gesaai is (Matt. 13:19).

Die Here Jesus belas die kerk ook met die verantwoordelikheid om tydens hierdie aardse lewe reeds volgens sy Wil uit te sorteer wie in hierdie koninkryk gaan wees en wie nie. Dink net waarmee die Here u vertrou! Die vraag is net: Is u besig daarmee?

En Ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee; en wat jy ook op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees, en wat jy ook op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees (Matt. 16:19).

Ons troos is dat die Here Jesus ons verseker dat ons met die eindoordeel in sy koninkryk sal ingaan. Hy verseker ons daarvan in ’n gelykenis/preek wat Hy hieroor gehad het:

Dan sal die Koning vir die wat aan sy regterhand is, sê: Kom, julle geseëndes van my Vader, beërf die koninkryk wat vir julle berei is van die grondlegging van die wêreld af (Matt. 25:34).

Daardie tyd is ’n tyd van vreugde. Die Here Jesus neem self deel aan hierdie vreugde. Onthou wat Hy aan die eerste Nagmaaltafel gesê het:

Maar Ek sê vir julle: Ek sal van nou af nooit meer van hierdie vrug van die wynstok drink nie, tot op daardie dag wanneer Ek dit met julle nuut sal drink in die koninkryk van my Vader (Matt. 26:29).

Kom ons kyk saam wat ons belydenis hieroor leer in Kategismus Sondag 48:
Vraag 123: Wat is die tweede bede?
Antwoord: Laat u koninkryk kom. Dit is: Regeer ons so deur u Woord en Gees dat ons ons hoe langer hoe meer aan U onderwerp (a). Bewaar u kerk en laat dit groei (b). Vernietig die werke van die duiwel, elke mag wat teen U opstaan, en alle kwaadwillige planne wat teen u heilige Woord bedink word (c), totdat die volkomenheid van u ryk kom (d), waarin U alles in almal sal wees (e).
(a)Ps 143:10; 119:5; Matt 6:33. (b) Ps 51:20; 112:6. (c) 1 Joh 3:8; Rom 16:20. (d) Op 22:20; Rom 8:22, 23. (e) 1 Kor 15:28.

Amen.

Slotgebed

Skrifberyming 28:2 (10-1:2)

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 23 Mei 2004 (aand)