Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het. Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 33:1, 3.

Gebed.

Psalm 139:3.

Skriflesing: Johannes 3.
Teks: Kategismus Sondag 20; Johannes 3: 8   
Die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie vanwaar hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die Gees gebore is.
Ons glo omdat ons verlos is, want God die Heilige Gees bewerk die ware geloof in ons.
Ons let in hierdie preek op die volgende dinge:
1. Wie is die Heilige Gees?
2. Wat doen die Heilige Gees?
3. Die troos van die Heilige Gees.

1. Wie is die Heilige Gees?

Die Heilige Gees is een van God se drie Persone.  Die Here onderskei hier tussen die werk van die Vader en die Seun en die Gees.
Wie van ons kan al hierdie dinge, naamlik die Drie Eenheid van God en die werking van die Drie Persone gesamentlik, maar ook die afsonderlike werk van elke Persoon van die Here verstaan? Ons kan maar net soos die dissipels bid dat die Here ons meer geloof moet gee, sodat ons al die dinge kan glo   al verstaan ons dit nie!
Nikodemus was 'n Skrifgeleerde. Ons sou in die idioom van ons tyd sê dat hy 'n professor in die Teologie is. Daarom het hy ook baie belanggestel in dit wat Jesus gepreek het. Nogtans was hy baie verbaas toe hy hoor wat Jesus alles preek. Die dinge was vir hom nuut en selfs vreemd. Daarin kom ons duidelik agter dat sy kennis nie so goed was soos wat dit behoort te wees nie.

Nokodemus was veral verbaas toe die Here Jesus vir hom vertel dat die wedergeboorte 'n saak is wat in sy aardse lewe tuishoort.
Jesus het die werk van die Heilige Gees in gedagte gehad.
2. Wat doen die Heilige Gees?

Die Heilige Gees gaan van sowel die Vader as van die Seun uit. Dan werk Hy in ons. Kyk na die volgende gedeeltes waar die Heilige Gees die Gees van die Vader genoem word.
... want dit is nie julle wat spreek nie, maar die Gees van die Vader wat in julle spreek.
Daar is ook plekke in die Bybel waar die Heilige Gees die Gees van die Seun genoem word.
En omdat julle kinders is, het God die Gees van sy Seun in julle harte uitgestuur en Hy roep: Vader, Vader.
    Maar as iemand die Gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan Hom nie.
    Die Gees van God het my geskape, en die asem van die Almagtige maak my lewend (Job 33: 4).
Ons kan die werk van die Heilige Gees taamlik bondig opsom as ons sê dat Hy in ons Geestelike lewe blydskap en regverdigheid bewerk.
Dit is wat die Here vir Nikodemus geleer het:
3. Die troos van die Heilige Gees.

Dit is waar ons troos lê: As ons ons geloof self moes bewerk, en op ons eie kragte staatmaak - nie net om te glo nie, maar ook om aan te hou glo - sou ons in 'n geweldige vrees verval het, want ons is so onvolmaak dat ons dit net nie sou regkry nie. Soos dit is, hou ons aan foute maak - soveel dat ons nie een dag van ons lewens kan afsluit sonder dat ons foute gemaak het nie.
Ons behoort almal die vrede wat die Heilige Gees in gelowiges bewerk, in ons te ervaar. Ons moet hierdie vrede gebruik en daarin lewe.
Ons moet oppas dat ons nie die werk van die Heilige Gees in ons lamlê met ons kleingeloof en wantroue nie. Want ten diepste mag dit so wees dat ons vrese en angste net openbaar hoe groot ons eie ongeloof en ons weerstand teen die Heilige Gees is.

Om dit te verstaan, moet ons aan die volgende voorbeelde uit die Bybel dink, en self besluit waar ons verhouding met die Heilige Gees inpas:
Maar
Ons moet in elke opsig die vermoë aanleer om te luister na wat die Heilige Gees vir ons sê. Dan sal ons in vrede kan lewe.
Kom ons lees Kategismus Sondag 20 saam.
Amen.

Slotgebed.

Skrifberyming 14:1, 2.

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum:  28 Julie 2002.