Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm  9:1, 7.

Gebed.

Psalm  32:1, 3.

Skriflesing:  Johannes 3.
Teks:  Kategismus Sondag 7.     Johannes 3 : 16
Want so lief het God die wêreld gehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.

Ons hoor nogal dikwels die aanhaling van Johannes 3 : 16.
Hierdie vers maak tog baie duidelik dat die Here self ‘n onderskeid tussen die mense tref, want Hy laat nie sy Seun onvoorwaardelik vir almal sterf nie.

Ons kan die saak ook uit ‘n ander hoek bekyk: 
Daarom gaan die Here verder en word sy Gees teruggestuur nadat Christus na die hemel toe gevaar het.
Buiten Christus is geen verlosssing moontlik nie, daarom moet ons geloof ons juis na die Evangelie in Jesus Christus toe lei. Romeine 1 : 17 
Maar die regverdige sal uit die geloof lewe!

Die hele saak van die verlossing word herhaaldelik in die Skrif aangetoon, bv. in 2 Korinthiërs 5 : 18, 19.
En dit alles is uit God wat ons met Homself versoen het deur Jesus Christus en ons die bediening van die versoening gegee het, naamlik dat God in Christus die wêreld met Homself versoen het deur hulle hul misdade nie toe te reken nie en die woord van die versoening aan ons toe te vertrou.  (2 Korintiërs 5:18-19 AFR1953)
Ons kan ons preek in drie dele verdeel.
1.  Ons weerlê die leer van die algemene versoening.
2.  Ons gee aandag aan die Middel van versoening.
3.  Ons bely die Evangelie van versoening.

1. Eerste dan die saak van die algemene versoening.
Algemene versoening beteken dat alle mense wat daar lewe, hemel toe gaan.
Die leer verkondig dat alle mense in Christus verlos word soos wat almal in Adam verdoem is. Ons leer daarteen dat die Bybel ander leer.
Volgens die leer van die algemene versoening is verlossing dus heeltemal ‘n saak wat berus in die vrye wilsbeskikking van die mens: God bied die verlossing aan, en enige mens kan nou maar self besluit of hy die verlossing wil aanneem of laat staan.

Teenoor hierdie leer sê ons dat die Bybel ander leer.
Daarom ontvang hierdie uitverkorenes ook die ware geloof in hulle harte, want God stuur dan juis sy Gees om dit daar te gaan bewerk.

Nou gebeur dit so dat daar sekere gelowe is wat sê ons het ‘n ergerlike leer, want ons leer gee aanstoot  dit verwerp sommige mense.
Die mense beweer ook dat hierdie leer onbarmhartig is.  Ons sou dan met hierdie leer van ons die godsdiens ‘n wrede en onregverdige saak maak.

Daarom moet ons vandag weer ons leer aan die Bybel gaan toets om te sien of ons reg is!
Leer die Bybel ‘n algemene versoening, of verwerp Hy dit?
Gaan in deur die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei, en daar is baie wat daardeur ingaan.  Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei, en daar is min wat dit vind.

Die Here self praat hier van baie teenoor min!
Die leer van die algemene versoening word dus sover verwerp.
Die Bybel se eie woorde:
Dat die voorneme van God volgens die uitverkiesing kon bly staan, nie uit die werke nie, maar uit Hom wat roep.

Dit gaan natuurlik in hierdie saak oor selfondersoek. Die waarheid in die Bybel moet altyd op ons betrekking hê.
Bewys jou lewe dat jy ‘n uitverkorene is?
Hierdie leer van genade behoort iets met my te doen:
Die leer van die algemene verkiesing is dus onaanvaarbaar, want dit sal die waarheid van God se Woord en ook die verlossing in Christus geweld aandoen.
Christus sê self ook dat Hy kom om verdeeldheid te bring.
Die belangrike punt hier is dat ons moet besef dat ons die sonde oorerf, maar God se genade ontvang na die welbehae van God.

2.  Die tweede saak is die Middel van versoening.

Die middel waardeur ons aan die Here Jesus se versoening deel kry, is die geloof.  Dink weer aan wat die apostel Paulus skryf:  die regverdige sal deur die geloof lewe.
… deur die geloof …

Ons kry in die Bybel ‘n volledige beskrywing van die verskillende voorkomste wat gelowe kan aanneem.
Ons vergelyk die gelykenisse van Matteus 13, die gelykenis van die saaier.
Tydsgeloof en ongeloof is almal vorms van valse geloof.
Die Here gee die beskrywing juis sodat ons onsself kan sien en kan beoordeel waar ons inpas. 
Jou ware geloof is dus jou praktiese bewys dat jy die ewige lewe het.
Ons ware geloof is dus ons praktiese bewys dat ons onder diè is wat met ‘n gelowige hart die weldade van Christus aanneem.

Die ware geloof is dus twee dinge:
3.  Die derde saak is dat ons hierdie saak van die Evangelie van die versoening bely.

As ons geloof nie die volle Bybel aanvaar nie, is dit vals. ‘n Ware geloof aanvaar nie net sekere punte van die Bybel en verwerp of verswyg ander nie.

Die hele saak van verlossing is vir die ongelowiges en die mense wat glad nie aan God glo nie, ‘n belaglike saak.
Ons antwoord is dat dit juis die enigste ware geloof is wat ons dit alles laat glo.
Die Heilige Gees werk nie net hierdie geloof nie, Hy bevestig ook die hele inhoud van die Evangelie van die begin af tot aan die einde van God se Woord aan ons.
Die toepassing is dit:
Wat ons van God ontvang, is genade.
Daarom moet ons so dankbaar en verantwoordelik wees as die Heilige Gees hierdie verlossing aan ons kom verkondig, en ons moet dit dan met ‘n gelowige hart aanneem.
Kom ons lees Kategismus Sondag 7 saam:

Vraag 20:  Word al die mense dan weer deur Christus salig soos hulle deur Adam verlore gegaan het?
Antwoord:  Nee;  (a);  maar slegs die wat deur 'n ware geloof in Hom ingelyf word en al sy weldade aanneem (b).

(a)Matt 7:14;  22:14.  (b) Mark 16:16;  Joh 1:12;  3:16, 18, 36;  Jes 53:11;  Ps 2:12;  Rom 11:20;  3:22;  Heb 4:3;  5:9;  10:39;  11:6.

Vraag 21:  Wat is 'n ware geloof?
Antwoord:  'n Ware geloof is nie alleen 'n vasstaande kennis waardeur ek alles wat God in sy Woord aan ons geopenbaar het (a) vir waar aanvaar nie, maar ook 'n vaste vertroue (b) wat die Heilige Gees (c) deur die evangelie in my hart werk (d), naamlik dat God nie net aan ander nie, maar ook aan my uit loutere genade, slegs op grond van die verdienste van Christus (e), vergewing van sondes, ewige geregtigheid en saligheid (f) geskenk het.

(a)Jak 2:19.  (b) Heb 11:1, 7;  Rom 4:18-21;  10:10;  Ef 3:12;  Heb 4:16;  Jak 1:6.  (c) Gal 5:22;  Matt 16:17;  2 Kor 4:13;  Joh 6:29;  Ef 2:8;  Fil 1:19;  Hand 16:14.  (d) Rom 1:16;  10:17;  1 Kor 1:21;  Hand 10:44;  16:14.  (e) Ef 2:8;  Rom 3:24;  5:19;  Luk 1:77, 78.  (f) Rom 1:17;  Gal 3:11;  Heb 10:10, 38;  Gal 2:16.

Vraag 22:  Wat moet 'n Christen glo?
Antwoord:  Alles wat in die evangelie aan ons beloof word (a) en wat die artikels van ons algemene en ongetwyfelde Christelike geloof ons in hoofsaak leer.

(a)Joh 20:31;  Matt 28:19;  Mark 1:15.

Vraag 23:  Hoe lui die artikels?
Antwoord:  (1) Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde.  (2) En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here;  (3) wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria;  (4) wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel;  (5) wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood;  (6) opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, (7) waarvandaan Hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel.  (8) Ek glo in die Heilige Gees.  (9) Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges;  (10) die vergewing van sondes;  (I1) die opstanding van die liggaam (12) en 'n ewige lewe.
Amen.

Slotgebed.
U Naam, o Heer, so hoog in heerlikheid
Verhef ons vir ewig en altyd.
U koningseer wat alle krone oorstraal
Verhoog ons in onvermoeide taal.
Amen.

Slotpsalm 25 : 7

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 10 Augustus 2003 (aanddiens).