Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.

Amen.

Lofpsalm 18:20.

Gebed.

Psalm 2:1, 5.

Skriflesing: Johannes 5: 18 - 23 en Psalm 2.

Teks: Kategismus Sondag 13.
Johannes 5: 18
... Hy het nie net die Sabbatdag ontheilig nie, maar God ook sy eie Vader genoem en Hom so met God gelykgestel.
Psalm 2: 6, 7
Dit is Ek wat Hom as my koning gesalf het op Sion, my heilige berg. Ek wil vertel wat die HERE aangekondig het. Hy het vir My gesê: Jy is my Seun, vandag het Ek jou Vader geword.
Die gedeelte profeteer van die Here Jesus se verlossingswerk, want Wie anders as Jesus Christus gaan mense verlos, en 'n koninkryk oprig. Wat belangrik is, is dat ons moet oplet presies hoe die Here Jesus hier in Psalm 2 voorspel word en hoe Hy homself bekendstel in Johannes 5: Hy is die Seun van God en God het Hom gegenereer, maar Hy is self ook God.

Ons gee aandag aan die volgende dinge wat in ons tyd aktueel geword het:

1. Jesus is die werklike Seun van God en Hy is God self.
2. Ons bely ons enigste verlossing in Jesus Christus.
3. Ons moet ons belydenis uitlewe.


1. Jesus is die werklike Seun van God en Hy is God self.

As ons Psalm 2 lees, moet ons oplet na die kontras tussen die spanning wat daar in die werklike lewe was en die rustigheid van die gebeurtenis waarvan geprofeteer word:
Dis baie belangrike woorde hierdie, want die nuwe Testament leer dieselfde: Jesus is die Seun van God. Ons lees in Johannes 5: 18 dat Jesus gesê het God is sy Vader, en Hy het Hom ook met God gelykgestel - presies soos dit in Psalm 2 staan. Maar die Jode het hierdie dinge nie verstaan nie en ook nie geglo ne. Daarom wou hulle, toe hulle dit hoor, die Here Jesus doodmaak.

Romeine 8: 32 sluit hierby aan. Dit stel die saak net vollediger:
Hy het sy eie Seun nie gespaar nie, maar Hom oorgelewer om ons almal te red. Sal Hy ons nie al die ander dinge saam met Hom skenk nie?
Hierdie gedeelte leer ook dat Jesus God se Seun is.
Hoe is Jesus God se seun? Is dit net figuurlik bedoel? M.a.w. dat dit maar net 'n manier van sê is? Of is Jesus werklik God se Seun?
Laat ons dadelik dit sê: Ons kan nie alles verstaan wat God doen nie, want Hy is net te groot en te magtig in sy doen en in sy denke.
Hierdie openbaring kom al vir baie eeue met ons saam.
2. Ons bely ons enigste verlossing in Jesus Christus.

Hoekom bely ons al hierdie moeilike dinge? Net om daarmee baie duidelik en ondubbelsinnig uit te druk dat ons weet en glo dat Jesus waaragtig God is. Hy is aan God gelyk, want Hy is God. Hy doen Goddelike werke, en Hy dra God se name. Hy word aanbid soos God aanbid word, want Hy is God wat aanbid moet word.

Ons lees dit bv. in Kolossense 1: 13 - 15:
Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die Seun van sy liefde, in Wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van sondes. Hy is die Beeld van die onsienlike God, die Eersgeborene van die hele skepping;
Sien u dat die Bybel Jesus hier nie net beskryf as die Verlosser wat met sy bloed betaal, en wat 'n hemelse koninkryk oprig nie. Hy word ook beskryf as die Beeld van die onsienlike God. Hy is God.

1 Johannes 5: 20 beskryf die Godheid van Jesus nog skerper:
... en ons is in die Waaragtige, in sy Seun, Jesus Christus. Hy is die waaragtige God en die ewige lewe.
Ons is ook kinders van God. Nauurlik op 'n totaal ander manier as Jesus Christus! Hy is God se eie Seun, soos ons gesien het, en ons is aangenome kinders.
Kyk na die verskil tussen ons en Christus: Christus is God se ongeskape en sondelose Seun, terwyl ons geskape mense is, wat on sondes geval het, en toe weer verlos moes word, en teruggebring moes word na die doel van ons skepping toe.

Dis ook die rede waarom ons Jesus bely as "onse Here."
Kyk na die effek van al hierdie dinge wat God in Jesus Christus vir ons gedoen het:
3. Ons moet ons belydenis uitlewe.

Nou kom die toepassing. Ons bely Jesus as die Seun van God wat ook ons Here is, maar hoe werk dit in ons daaglikse geloof? Die saak is ontsettend ernstig, want om net die Here te bely, beteken absoluut niks!

Die feit dat jy Jesus as God bely, maak jou niks beter as die duiwel nie, want daar is 'n paar voorbeelde in die Bybel waar die duiwel die Here Jesus ook bely het as Jesus, die Seun van die lewende God!
Die skeidslyn tussen 'n ware en 'n valse geloof, is baie baie dun!
Kom ons lees Kategismus Sondag 13 saam.

AMEN.

Slotgebed.

Slotpsalm 84:1, 5.

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.

Amen

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 30 Junie 2002