Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm  100:1 – 4.

Geloofsbelydenis
Wet

Psalm  103:9.

Gebed.

Skrifberyming  47

Skriflesing:  Johannes 5
Teks:  Johannes 5: 35, 36
Hy was die lamp wat brand en skyn, en julle was gewillig om julle vir 'n tyd in sy lig te verbly.   Maar Ek het 'n groter getuienis as die van Johannes,  want die werke wat die Vader My gegee het om te volbring, die werke self wat Ek doen, getuig van My dat die Vader My gestuur het

Dit gebeur soms dat ons met 'n ding wat amper soos die waarheid lyk, tevrede is.  Wanneer ons dan die regte ding in die hande kry, dan wil ons die waarheid nie hê nie, want ons het klaar iets in die plek daarvan wat ons tevrede stel.
 
Dis presies wat gebeur het in die gedeelte wat ons saamgelees het. 
Toe kom Jesus  -  en Jesus verklaar aan die skare dat hy God is.  Hy sê vir hulle dat alles wat deur die Vader gedoen word net, so deur die Seun gedoen word (5: 19).
Johannes se preek was genade:
Johannes het gepreek dat Jesaja 9:1 besig was om in vervulling te gaan:
Die volk wat in die duisternis wandel, het 'n groot lig gesien; die wat woon in die land van doodskaduwee, oor hulle het 'n lig geskyn.
 
Hierdie lig was Jesus Christus!

Daarom het Johannes die volk ook aanhoudend opgeroep tot bekering. Sy woorde was:
Bekeer julle, want die Koninkryk van die hemele het naby gekom!

Dit was nie bedoel as 'n oordeelspreek nie.
Daar moes 'n radikale verandering kom:
Johannes die Doper se preke het dus aangetoon dat daar 'n nuwe fase in God se raadsplan aangebreek het.
Johannes se tyd het verbygegaan.
As Johannes se werk was soos 'n lamp wat brand en skyn, dan is Jesus se werk soveel groter en helderder.
Kom vier nou die Heilige Nagmaal, omdat die Here daarmee aan u die versekering gee dat u deel het aan die genade wat Hy met sy verlossingswerk verwerf het.
U staan binne-in sy genade.
Amen
 
Gebed

Psalm 144:1,  6.

Formulier.

Psalm  23

Af tafel toe:
Tydens Nagmaal: Psalm 116
                Psalm 118

Slotpsalm  148:1, 5.

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees gaan met u almal.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum:  18 Mei 2003.