Vooraf: Skrifberyming 5-3:4, 5

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 33:1, 2
Geloofsbelydenis: Nicea
Wet
Psalm 40:3, 5
Gebed
Psalm 30:3

Skriflesing:     Johannes 5
Teks:               Johannes 5:2

En daar is in Jerusalem by die Skaapspoort ’n bad met vyf pilaargange wat in Hebreeus Betesda genoem word.

Gebeur dit nie in ons lewens ook soms dat ons die almagtige genadewerk van die Here glad nie raaksien nie, omdat ons ons blindstaar teen klein dingetjies wat nie eers die kern van ’n saak raak nie?


1. Die atmosfeer van daardie dag
2. Die gesindheid van die sieke
3. Verkeerde waardes

1. Die atmosfeer van daardie dag

Kom ons gaan kyk saam na alles wat die dag daar by Betesda gebeur het. Ons begin deur na die plek self te gaan kyk.
En jy, Skaapstoring, Heuwel van die dogter van Sion, na jou sal dit kom, ja, die vroeëre heerskappy sal kom, die koningskap vir die dogter van Jerusalem. (Miga 4:8 AFR53)

Hierdie profesie het duidelik voorspel dat die werklike Messias eendag by hierdie Skaapspoort iets gaan doen om sy ware koningskap oor Jerusalem te bewys.

Enige skerp Bybelleser (in die ou tyd en vandag) is ietwat in ’n spanning oor hierdie profesie, want toe die Babiloniërs Jerusalem uiteindelik ingeneem het, is hierdie skaapspoort totaal verwoes en vernietig.
By hierdie poort was daar ’n fontein wat toegebou was. Daar was vyf pilare wat met boë aan mekaar vasgebou was met ’n dak bo-oor.
Presies ’n jaar vantevore het Jesus sy openbare werksaamhede begin, en toe was Hy ook in die tempel. Intussen het daar presies ’n jaar verloop waarvan die Here agt maande in Judea en Samaria was. Daarna was Hy vier maande in Galilea.
Al hierdie dinge saam skep ’n bepaalde klimaat waarbinne die genesing van die lamme gesien woet word.
Al hierdie dinge skep die klimaat of verwagting dat die Here sy genade en heerskappy gaan openbaar!
Die gebeurtenis vind toe plaas. Een van die siekes wat daar lê, is al agt en dertig jaar lank verlam.
2. Die gesindheid van die sieke

Hoe sal die verhouding van iemand wat al so lank siek is met die Here wees? Kyk na die openbaring van die Here se genade.
Die Bybel maak egter ’n ander punt wat baie belangrik is:
In die 1933-vertaling van ons Bybel lyk dit asof die man Jesus aanspreek as Here.
Die man se antwoord openbaar sy gesindheid.
Die Here Jesus sê net vir die man: Staan op, vat jou bed en loop. In hierdie woorde lê daar twee dinge opgesluit:
In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God. (Johannes 1:1 AFR53)
Alle dinge het deur Hom ontstaan, en sonder Hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. (Johannes 1:3 AFR53)


Die bevel van Jesus aan hierdie sieke kom met dieselfde dringendheid en gesag as wat elke bevel tydens die skepping gegee is.
3. Verkeerde waardes

Die man het nog nie ver geloop nie toe keer die Jode hom voor en bestraf hom: Dit is Sabbat. Jy mag nie vandag jou bed dra nie!
Die man se eie lewenswaardes kom ook weer onder skoot, want in die eerste plek probeer hy sy verantwoordelikheid ontduik deur die skuld na iemand anders te verplaas: Dis nie sy skuld nie, want die man wat hom gesond gemaak het, het gesê dat hy sy bed moet vat en loop.
Die Here soek die man weer op. Dié keer in die tempel.
Hoe reageer die man? Dank hy die Here en aanbid hy Jesus? Nee, hy gaan dadelik na die mense toe wat hom aangekla het en vestig hulle aandag op Jesus sodat daar teen Hom opgetree kan word.

Hierdie gedeelte bevat ’n paar baie ernstige vermanings tot bekering aan elkeen wat dit lees.
Doen ons dit reg as ons so dikwels hoor dat iemand sê dat hy iemand anders gehelp het, maar dat hy nie eers iets daarvoor wil terughê nie?
Dit is baie belangrik dat ons sal let op die wonderlike genade van God wat elkeen van ons ontvang.
Ons het deur die versoening van Jesus Christus die inwoning en leiding van God die Heilige Gees ontvang.
Amen.

Slotgebed
Slotpsalm 63:2, 3

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 28 November 2004 (oggend)