Sing vooraf: Psalm 46:1, 3

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 103:1, 2, 3
Gebed
Psalm 16:1

Skriflesing:      Johannes 5
Teks:               Johannes 5:24; Heidelbergse Kategismus Sondag 11

Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, wie my woord hoor en Hom glo wat My gestuur het, het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. (Johannes 5:24 AFR53)

Jy gaan uit die dood oor in die lewe – as jy die Here Jesus reg bely en as jy opreg in Hom glo.
Uit ons geloof en belydenis word daar vir ons hoop gebore – dit is dat God ons uit die dood gaan opwek.

Luister na vers 20:

Want die Vader het die Seun lief en toon Hom alles wat Hy self doen. En groter werke as hierdie sal Hy Hom toon, sodat julle verwonderd kan wees. (Johannes 5:20 AFR53)

Die Here gaan van die veronderstelling uit dat hierdie opwekking ons behoort te verstom.
Daar is natuurlik ’n beperking wat deur die Here Jesus gestel word wanneer Hy mense wakker maak. Vers 21 stel dit baie duidelik:

Want soos die Vader die dode opwek en lewend maak, so maak ook die Seun lewend wie Hy wil. (Johannes 5:21 AFR53)
Pas net op om nie hierdie teks te verdraai en te wil verklaar asof die Here Jesus ander mense wil lewend maak as wat God die Vader wil lewend maak nie. So iets staan glad nie hier geskryf nie.

Wat bedoel hierdie hoofstuk met die woord dood? In hierdie hoofstuk gebruik die Heilige Gees die woord dood in drie verskillende betekenisse:
Kom ons sê dieselfde dinge effens anders: Dood beteken dus
Daar is in hierdie woord geen ligpunt nie.
In vers 22 en 23 word dit baie duidelik gestel dat die Vader selfs die oordeel aan die Seun oorgegee het.

Want die Vader oordeel ook niemand nie, maar het die hele oordeel aan die Seun gegee, sodat almal die Seun kan eer net soos hulle die Vader eer. Wie die Seun nie eer nie, eer nie die Vader wat Hom gestuur het nie. (Johannes 5:22-23 AFR53)

Die Seun beskik dus oor lewe en dood.
Hierdie gedeelte van God se openbaring maak dus ’n baie sterk saak uit van die houding wat ons inneem teenoor die Here Jesus Christus – dus ook van ons verhouding met die Here Jesus Christus.

Die verlossende genade van God in die Here Jesus Christus moet dus in ons die volgende neerslag hê:
Dit is waarom die Here die volgende dinge laat neerskryf het in sy besondere openbaring:

Waarom ken julle my spraak nie? Omdat julle na my woord nie kan luister nie. (Johannes 8:43 AFR53)

Dink ook aan dit wat die Heilige Gees die apostel Paulus laat skryf in die Romeinebrief:

Aan Hom dan wat magtig is om julle te versterk volgens . . . die prediking van Jesus Christus, ooreenkomstig die openbaring van die verborgenheid wat eeue lank verswyg is, maar nou geopenbaar is en deur die profetiese Skrifte bekend gemaak is onder al die heidene, volgens die bevel van die ewige God, tot gehoorsaamheid van die geloof (Romeine 16:25-26 AFR53)

Die Here belowe nie net dinge en dan verwag Hy van ons dat ons sonder enige bewyse blind daaraan moet glo nie!
Daarom stel God sy eis baie ondubbelsinnig:

Hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe; maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom. (Johannes 3:36 AFR53)

Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde waarmee Hy ons liefgehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus – uit genade is julle gered – (Efesiërs 2:4-5 AFR53)

Die Here stel dit baie duidelik dat Jesus uit die dood oorgegaan het in die lewe, sodat ons moet weet dat die Here Jesus Christus sy mag oor alle dood by God self kry.

Want soos die Vader lewe het in Homself, so het Hy aan die Seun ook gegee om lewe in Homself te hê. (Johannes 5:26 AFR53)

Baie prakties beteken dit die volgende:
Die Here weet dat elke nugterdenkende mens wat oor hierdie dinge gaan besin, baie verbaas sal wees. Dit is waarom die volgende vers leer dat ons nie verbaas moet wees nie!

Moenie julle hieroor verwonder nie. Want daar kom ’n uur wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor (Johannes 5:28 AFR53)

Vir ons klink al hierdie dinge na onmoontlikhede – maar God doen hierdie dinge!
Die inhoud van alles is dus dat die Here Jesus die enigste Saligmaker is.
In al die Bybelgedeeltes wat ons saam gelees het, is een ding duidelik:
Die saak wat sterk uitstaan, is dat daar net een enkele manier is om uit die kloue van die hel uit te bly –
Die manier waarop die Drie-Enige God werk, is baie intens:
Ons weet almal dat alle mense geneig is om sleg te wees.
Die vraag is of ons kan sien dat so ’n toestand onverkwiklik is en of ons lus het om daarvan ontslae te raak.

Dit bepaal van ons kant af of ons glo en of ons lus het om aan God gehoorsaam te wees of nie.

’n Onwedergebore mens het nie lus om uit hierdie toestand uit te kom nie.
Daar is egter mense wat anders is.
Kyk na die toekomsperspektief wat hierdie hoofstuk in die Bybel ons gee.
Kom ons lees wat ons belydenis oor al hierdie dinge leer in die Heidelbergse Kategismus Sondag 11:

Vraag 29: Waarom word die Seun van God genoem: Jesus, wat Verlosser beteken?
Antwoord: Omdat Hy ons van al ons sondes verlos (a) en by niemand anders enige saligheid te soek of te kry is nie (b).
(a)Matt 1:21; Heb 7:25. (b) Hand 4:12; Joh 15:4, 5; 1 Tim 2:5; Jes 43:11; 1 Joh 5:11.

Vraag 30: Glo die mense wat hulle saligheid en heil by die heiliges, by hulleself of iewers anders soek, ook in die enigste Verlosser, Jesus?
Antwoord: Nee, maar hulle verloën met die daad die enigste Verlosser as Heiland, Jesus, alhoewel hulle met die mond in Hom roem (a). Slegs een van twee dinge is immers moontlik: óf Jesus is nie ’n volkome Verlosser nie, óf die wat hierdie Verlosser met ’n ware geloof aanneem, het in Hom alles wat vir hulle saligheid nodig is (b).
(a)1 Kor 1:13, 30, 31; Gal 5:4..(b) Heb 12:2; Jes 9:6; Kol 1:19, 20; 2:10; 1 Joh 1:7.

Amen.

Slotgebed
Slotpsalm 33:5

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 26 Maart 2006 (aand)