Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm  65:1, 7.

Gebed.

Psalm  62:4.

Skriflesing:  Job 12:7-25.
Teks: Kategismus Sondag 10.

Daar is een groot waarheid in die lewe: Dit is dat die Here oor letterlik alles beskik. Hy beskik oor alles wat bestaan en oor die hele natuur, en uiteindelik oor letterlik alles in tyd en ewigheid.

Waarom stuur die Here ons na die skepping toe om al hierdie dinge weer te gaan sien en hoor  ﷓  terwyl die ware gelowige dit tog weet?
Wees eerlik: as u so daaraan dink, dan versterk dit tog u geloof, want dis 'n groot troos om te kan weet dat ons elke oomblik van ons lewe in God die Here se genadige hande is.

Die Here openbaar Hom in die voorsienigheid as die Vader van almal wat Hom vrees.
1. Presies wat is die voorsienigheid?
2. God se almag en wysheid
3. Waar pas ons?
 
1. Presies wat is die voorsienigheid?
 
In die eerste plek beteken dit dat God voorsien. Met ander woorde: Hy gee waar daar behoefte is.
Dink nou net: as die Here dit met 'n haar en vir 'n mossie doen, wat gaan Hy dan nie doen vir u wat in Hom glo, en wat Hom aanbid nie?
Die uitverkiesing is ook deel van God se raad.
Die troos wat ons uit hierdie gedeelte leer, is dat die Here na die sondeval die aarde en die mense nie aan hulleself oorgelaat het nie.
U moet net onthou dat God almagtig is en dat Hy in sy krag ook alomteenwoordig is.
2. God se almag en wysheid

Volgens Bybel moet ons God se almag en wysheid leer ken uit die geskiedenis. Wat anders as God se almag kon die aarde en alles wat daarop is in stand hou tot nou toe? Beslis nie ons mense se krag en vermoëns nie.
Die Here beskik dus oor alles soos wat dit Hom geval. Daarom kan ons nie praat van toeval (toevallig dit en dat) nie.
Daarteenoor lei Hy die gelowiges in sy genade, lees maar Psalm 145: 16:
U maak U hand oop en versadig alles wat lewe met U welbehae.
en vers 15:
Die oë van almal wag op U, en U gee hulle hulle spys op die regte tyd.

As die Bybel ons dan na die diere toe stuur, en na die voëls en die aarde en die see, sodat hulle vir ons moet getuig hoe die Here se hand alles genadiglik voorsien, hoeveel te meer sal Hy dan nie aan ons voorsien nie.
3. Waar pas ons?

Ons is totaal van God afhanklik vir alles wat ons doen en sê.
Die raadsplan of voorsienigheid van die Here word in die Bybel baie duidelik aan ons geopenbaar. Dit is nie vir ons 'n saak wat heeltemal geheim of onverstaanbaar is nie.
Al hierdie dinge is vooraf geopenbaar en het toe so gebeur sodat God sy raad en verlossing oor u bevestig het.
Jesus Christus en God die Vader het na die hemelvaart die Heilige Gees teruggestuur na ons toe.
Kom ons lees Kategismus Sondag 10 saam.

 Vraag 27:  Wat verstaan jy onder die voorsienigheid van God?
Antwoord:  Die almagtige en oralteenwoordige krag van God (a)  waardeur Hy hemel en aarde en al die skepsels asof met sy hand nog onderhou en so regeer (b) dat lower en gras, reën en droogte (c), vrugbare en onvrugbare jare, voedsel en drank, gesondheid en siekte (d), rykdom en armoede (e) en alles, ons nie per toeval nie, maar uit sy Vaderhand toekom (f).
(a)Hand 17:25-28;  Jer 23:23, 24;  Jes 29:15, 16;  Eseg 8:12.  (b) Heb 1:3.  (c) Jer 5:24;  Hand 14:17.  (d) Joh 9:3.  (e) Spr 22:2.  (f) Matt 10:29;  Spr 16:33.

Vraag 28:  Wat baat dit ons dat ons weet dat God alles geskep het en dit nog deur sy voorsienigheid onderhou?
Antwoord:  Dat ons in alle teëspoed geduldig (a) en in voorspoed dankbaar (b) kan wees.  Verder dat ons ook vir die toekoms 'n vaste vertroue in ons getroue God en Vader (c) kan stel dat geen skepsel ons van sy liefde sal skei nie (d), aangesien alle skepsels so in sy hand is dat hulle sonder sy wil nie kan roer of beweeg nie (e).
(a)Rom 5:3;  Jak 1:3;  Ps 39:10;  Job 1:21, 22.  (b) 1 Tess 5:18;  Deut 8:10.  (c) Ps 55:23;  Rom 5:4.  (d) Rom 8:38, 39.  (e) Job 1:12;  2:6;  Spr 21:1;  Hand 17:2.
Amen

Slotgebed.

Slotpsalm 33: 10.

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 24 Augustus 2003.