Sing vooraf: Psalm 27:5.

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 89:1, 11.

Gebed.
Amen.

Psalm 4:3.

Skriflesing: Job 36
Teks: Job 36:26 en Heidelbergse Kategismus Sondag 8.

Kyk, God is groot en onbegryplik vir ons; die getal van sy jare is onnaspeurlik. (Job 36:26 AFR53)

Watter mens kan die grootheid van die Here ooit verstaan?
Wie van ons kan verstaan dat Hy van ewigheid tot ewigheid lewe sonder om gebore te word of om ouer te word?
Wie kan voluit verstaan dat God in drie persone bestaan, maar net een enkele Wese is?

Ons praat maar van die Here soos wat Hy Hom aan ons in sy Woord openbaar. Ons bely dit wat Hy ons gebied om van Hom te bely - terwyl ons as gevolg van sy geweldige grootheid nie altyd met ons verstand verstaan wat ons bely nie.

Ons behandel die Wese van God die Almagtige uit drie verskillende gesigspunte

  1. Die Wese van God is ‘n groot verborgenheid
  2. Die Heilige Woord van God openbaar die eenheid van die Here, maar die Bybel openbaar ook dat die Here Hom in drie Persone onderskei.
  3. Verder bely ons van die Drie Persone van God dat hulle een enkele Wese is wat nie is soos ons nie en ook nie bestaan en werk soos ons nie:

1.      Die Wese van God is ‘n groot verborgenheid

Job gebruik die woord onnaspeurlik.
Geloof is iets wat deur God die Heilige Gees in ons gewerk word. Hy bring dit tot stand.
God openbaar Hom aan ons as ‘n ongedeelde God. Hy is een enkele Wese.

Waar staan dit in die Bybel?
Job het deur sy lyding en sy diep persoonlike omgang met God hierdie dinge van die Here agtergekom, naamlik dat die Here groot en onbegryplik vir ons is.
Ons glo volgens hierdie waarheid en hierdie Woord van God in 'n enige God, een enige wese, in wie drie Persone is, naamlik die Vader en die Seun en die Heilige Gees, wat in werklikheid en in waarheid en van ewigheid af onderskeie is volgens die eienskappe wat Hulle nie met mekaar deel nie.

Die bestaan van God is dus ten diepste vir ons ‘n misterie.
Kan jy die dieptes van God peil? Of sal jy kan deurdring tot by die volmaaktheid van die Almagtige? Hoogtes van die hemel is dit - wat kan jy doen? Dieper as die doderyk - wat kan jy weet? Langer as die aarde is die maat daarvan en breër as die see. (Job 11:7-9 AFR53)

2.      Die Heilige Woord van God openbaar die eenheid van die Here, maar die Bybel openbaar ook dat die Here Hom in drie Persone onderskei.

In die volgende aanhalings uit die Bybel (en daar is meer van hulle) gebruik die Here meervoudsname vir  Here - al kan mens dit in Afrikaans nie sien nie, is dit so. Die Here openbaar Hom juis met hierdie meervoudsname aan ons omdat Hy meer as een Persoon is.

En God het gesê: Laat die waters wemel met ‘n gewemel van lewende wesens, en laat die voëls oor die aarde vlieg langs die uitspansel van die hemel. (Genesis 1:20 AFR53)

Daarop hoor ek die stem van die Here wat sê: Wie sal Ek stuur? En wie sal vir ons gaan? Toe antwoord ek: Hier is ek, stuur my. (Jesaja 6:8 AFR53)

Dit saak word nog moeiliker as die Bybel openbaar dat daar onderskeie Persone van God is wat met mekaar saamwerk en van mekaar getuig en dat die Een inderdaad ook die ander Een is.

(45:8) U het geregtigheid lief en haat goddeloosheid. Daarom het, o God, u God U gesalf met vreugde-olie bo u metgeselle. (Psalms 45:7 AFR53)

Daar is ‘n ander Een wat van My getuig, en Ek weet dat die getuienis wat Hy van My getuig, waar is. (Johannes 5:32 AFR53)

 Ek en die Vader is een. (Johannes 10:30 AFR53)

Daarby is daar gedeeltes waar die Here duidelik openbaar dat die Een God op drie maniere benoem word.
Een keer is die dit Woord van die Here en die Gees van sy mond.

Deur die Woord van die HERE is die hemele gemaak en deur die Gees van sy mond hulle hele leër. (Psalms 33:6 AFR53)

Die Here noem Homself Ek Is, maar Ek Is stuur met sy Gees. Die Gees is ook Hy en is God en lei die profeet.

Kom julle nader na My, hoor dit: Ek het van die begin af nie in die geheim gespreek nie; van die tyd af dat dit gebeur, is Ek daar! En nou het die Here HERE my met sy Gees gestuur. (Jesaja 48:16 AFR53)

Die Gees van die Here HERE is op My, omdat die HERE My gesalf het om ‘n blye boodskap te bring aan die ootmoediges; Hy het My gestuur om te verbind die gebrokenes van hart, om vir die gevangenes ‘n vrylating uit te roep en vir die geboeides opening van die gevangenis; (Jesaja 61:1 AFR53)

Die apostel Petrus noem aldrie die Persone van God in die verhouding van die werk wat hulle doen.

… uitverkore volgens die voorkennis van God die Vader, in die heiligmaking van die Gees, tot gehoorsaamheid en besprenkeling met die bloed van Jesus Christus: Mag genade en vrede vir julle vermenigvuldig word! (1 Petrus 1:2 AFR53)

As die apostel Paulus die gemeente aan die einde van sy brief met die Here se seën seën, laat die Heilige Gees hom dit op so ‘n manier doen, dat elke Persoon van God geteken word in sy seën wat Hy oor die kerk bewerk.

(13) Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy met julle almal! Amen. (2 Korintiërs 13:14 AFR53)

Hierdie Drie Persone van God het dieselfde Goddelike Wese en natuur. Die Here Jesus Christus maak byvoorbeeld die volgende uitspraak:

Ek en die Vader is een. (Johannes 10:30 AFR53)

Wat bely ons uit die Woord van God van die drie Persone van God? Ons bely die volgende:
3.      Verder bely ons van die Drie Persone van God dat hulle een enkele Wese is wat nie is soos ons nie en ook nie bestaan en werk soos ons nie:
 
Ons kan die drie Persone van God van mekaar onderskei, maar nooit skei nie, want hulle is een en dieselfde Wese.  Ons bely dit met die volgende woorde:
Waarom is dit belangrik om al die dinge te weet? Omdat dit noodsaaklik is dat ons weet dat ons hele lewe se beskikking vasgelê is deur die ewige God almagtig wat bo die grense van alle bestaan uitgaan. Hy kan deur geen mag beperk of belemmer word nie.
So gaan die ewige Drie-Enige God ons in sy Koninkryk ontvang.

Kom ons lees vraag en antwoord 25 van die Heidelbergse Kategismus saam:

Vraag 25: Terwyl daar maar tog net een, enige Goddelike Wese is, waarom praat jy van drie, naamlik die Vader, Seun en Heilige Gees (a)?
Antwoord: Omdat God Hom so in sy Woord geopenbaar het (b) dat hierdie drie onderskeie Persone die enige, ware en ewige God is.
(a)Deut 6:4; Ef 4:6; Jes 44:6; 45:5; 1 Kor 8:4, 6. (b) Jes 61:1; Luk 4:18; Gen 1:2, 3; Ps 33:6; Jes 48:16; Matt 3:16, 17; 28:19; 1 Joh 5:7; Jes 6:1, 3; Joh 14:26; 15:26; 2 Kor 13:13; Gal 4:6; Ef 2:l8; Tit 3:5, 6.

Amen.

Slotgebed.
Slotpsalm 2:4, 6.

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 5 Februarie 2006 (aand).