Sing vooraf:   Psalm 145:1 tot 5.

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 68:2.

Gebed.
Amen.

Psalm 34:2.

Skriflesing:  Job 36.
Teks:  Job 36:26;  Kategismus Sondag 36.

Kyk, God is groot en onbegryplik vir ons; die getal van sy jare is onnaspeurlik. (Job 36:26 AFR53)

In die hoofstuk wat ons gelees het, word daar gepraat van God wat goddeloses en ellendiges, maar ook volke en die natuur beheer. Besef u hoe magtig die Here is om dit te kan doen?
Die almag en die Wese van God word dikwels aan sy Naam verbind.
So dikwels noem ons die Naam van die Here.
Die punt is net dat die persoon wat die Here se Naam gebruik, baie kere nie besef dat die Here direk by hom teenwoordig is wanneer hy die Here noem nie.
Stel nou ’n vloeker daarteenoor wat die Here se Naam gebruik wanneer hy kwaad is of wanneer hy die Naam bloot as ’n stopwoord gebruik, of as ’n beklemtoning van sy feite.

Al hierdie dinge raak die derde gebod.

Dit is juis omdat die Wese van die Here so groot en magtig is dat dit ons begripsvermoë oorskry,dat Hy ons gebied om sy Naam met vrees en net in aanbidding te gebruik.

Die inhoud van die Here se Naam bly dieselfde:
Die Here is so ernstig hieroor dat Hy terselfdertyd die dreigement daarby voeg dat Hy die misbruiker van Sy Naam nie ongestraf sal laat bly nie.
Die Here gee nie hierdie opdrag uit verwaandheid nie.
Die een wat hierdie almagtige Naam verkeerd gebruik, gaan hom vasloop teen die heiligheid en die almagtigheid van hierdie Naam.
Die heiligheid van God eis dat ons Hom in alles wat ons doen, sal aanbid en verheerlik.
Kyk na die voorbeeld in Levitikus 24:10. Daar word vertel dat die seun van 'n Israelitiese vrou in 'n geveg betrokke was. Hy het die geveg verloor, en omdat hy verloor het, het hierdie seun die Naam van God gelaster.
En die HERE het met Moses gespreek en gesê:  Bring die vloeker buitekant die laer uit, en almal wat dit gehoor het, moet hulle hande op sy hoof lê; dan moet die hele vergadering hom stenig.  En met die kinders van Israel moet jy spreek en sê: As iemand sy God vloek, sal hy sy sonde dra. (Levitikus 24:13-15 AFR53)  
Die Here is hier aan die woord. Maak die kind dood. In ons tyd sou ons dadelik opstandig wees, want ons hou nie daarvan om voorgeskryf te word en selfs gedreig te word nie.  Maar dat moet ons hier net een ding besef.
Ons moet natuurlik sien dat die doodstraf wat die Here hier ingestel het, ook 'n simboliese betekenis het, want die doodstraf sien in hierdie gebeurtenis op die ewige dood: Op die hel.

Dit is omdat hierdie saak so uiters ernstig is, dat die Here alle mense verbied om sy Naam te laster en dat Hy die straf uitspreek soos ons in Levitikus 24:15,16 lees.

En met die kinders van Israel moet jy spreek en sê: As iemand sy God vloek, sal hy sy sonde dra. En wie die Naam van die HERE laster, moet sekerlik gedood word; die hele vergadering moet hom sekerlik stenig. Die vreemdeling net soos die kind van die land as hy die NAAM laster, moet hy gedood word. (Levitikus 24:15-16 AFR53)

Kom ons kyk na ander dele in die Bybel wat ook oor die Naam van die Here handel, dan sien ons die volgende:
Ons moet baie versigtig wees om die Naam van die Here nie te laster nie. Gemeente, waak daarteen om nie met die Naam van die Here te vloek, of dan die Naam van die Here verkeerd te gebruik nie.

Moet ook nie vals sweer nie, want dis ook 'n manier van laster.

Positief: Kom ons benader die saak van 'n ander kant af.  Die Here verbied ons om sy Naam te laster.
Kom ons lees Kategismus Sondag 36 saam.

Vraag 99:  Wat eis die derde gebod?
Antwoord:  Ons mag die Naam van God nie laster of misbruik deur te vloek (a), deur 'n valse eed (b) of deur onnodig te sweer nie (c).  Verder mag ons nie deur stil te bly of dit toe te laat ons aan sulke verskriklike sondes skuldig maak nie (d).  Kortom, ons mag die heilige Naam van God nie anders as met vrees en eerbied gebruik nie (e), sodat Hy deur ons reg bely (f), aangeroep (g) en in al ons woorde en werke geprys word (h).
(a)Lev 24:15, 16.  (b) Lev 19:12.  (c) Matt 5:37;  Jak 5:12.  (d) Lev 5:1;  Spr 29:24.  (e) Jer 4:2;  Jes 45:23.  (f)  Matt 10:32;  Rom 10:9, 10.  (g) Ps 50:15;  1 Tim 2:8.  (h) Kol 3:17;  Rom 2:24;1 Tim 6:1.

Vraag 100:  Is dit dan so 'n groot sonde om die Naam van God te laster deur te sweer en te vloek dat God Hom ook oor elkeen vertoorn wat hierdie sonde nie sover moontlik teëgaan en verbied nie?
Antwoord:  Ja, seker (a), want geen sonde is groter en vertoorn God meer as die lastering van sy Naam nie.  Daarom het Hy ook beveel om dit met die dood te straf (b).
(a)Spr 29:24;  Lev 5:1.  (b) Lev 24:16.

Amen.

Slotgebed.
Slotpsalm 33: 11

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum:  3 Sept 2006 (aand)