Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 1:1

Gebed

Psalm 19:4

Skriflesing:    Johannes 1
Teks:            Johannes 1: 17; Kategismus Sondag 34

Want die wet is deur Moses gegee; die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom (Joh. 1:17 AFR53).

Dit lyk asof hierdie uitspraak in die Bybel die indruk gee dat die wet reg teenoor die genade van die Here Jesus staan. Daarom gaan ons die plek van die wet aan die hand van die volgende drie opskrifte ondersoek:
1. Waarom is die wet vir die mensdom gegee?
2. Die noodsaaklikheid van die wet
3. Die krag van die wet

1. Waarom is die wet vir die mensdom gegee?
In die Ou Testament het die wet gegeld, en toe moes die mens voortdurend ’n teenprestasie lewer.
In die Nuwe Testament word aan ons geopenbaar dat ons in Jesus Christus alles ontvang het: Ja, genade op genade.
Dit bring ons by die vraag: As ons dan in Jesus die volheid van die genade ontvang het, kan die wet nie in daardie geval verval nie? Wat is ons Christene se verhouding tot die wet?
’n Onbekeerde mens bekommer hom nie oor die wet nie.
U sien, die wet is vir die mens wat in Christus genade ontvang het, nie tot niet nie. Dit het vir hom net ’n nuwe betekenis gekry.
2. Die noodsaaklikheid van die wet
Wetteloosheid lei altyd tot verwoesting.
Net soos wat daar natuurwette is, het die Here ook wette vir die geesteswêreld gegee. Geestelike wetteloosheid lei tot verwoesting. Daarom word die Tien Gebooie gegee.
In ’n sekere sin kan mens sê dat die Tien Gebooie die grondwet van die hemel is. Dit is in sowel die ou as die nuwe verbond die bindende faktor tussen almal wat deel in die genade van Christus – anders sou elkeen sy eie pad inslaan.
Daarom moet ons besef dat die wet noodsaaklik is en altyd sal bly.
Om in Gods vrees voort te lewe, beteken tog dat jy aan die wet van die Here gehoorsaam is. Gelowiges sien dus die wet as iets wat hulle wil nakom, want omdat hulle in Christus hulle heil verwag, wil hulle aan God die eer van hulle lewe gee.

3. Die krag van die wet
Alle wette verander gedurig. Behalwe die wet van die Here. Dit verander in ewigheid nie.
In die ou bedeling het die wet die eise gestel waarvolgens die gelowiges God moes dien. In die nuwe bedeling wys dit die pad aan vir die wat in Christus begenadig is.
Dit is waarom die Tien Gebooie begin met die gebod dat ons God moet dien, en geen afgode naas Hom moet hê nie.
As ons werklik suiwer in ons godsdiens wil wees, moet ons ook soos die ryk jong man voor die Here gaan staan en vra: Here wat moet ek doen? Dan antwoord die Here ons – net soos vir hom:
Voordat Jesus gekom het, was dit die taak van die wet om die lig aan te kondig. Met die koms van Christus – so skryf Paulus – het die reddende genade van God aan al die mense verskyn. Ons gehoorsaam die wet om daarmee Jesus in sy genade te aanbid en na te volg.

Kom ons lees Kategismus Sondag 34 saam.

Vraag 92: Hoe lui die wet van die Here?
Antwoord: God het al hierdie gebooie aangekondig (Eks 20:1-17; Deut 5:6-21): Ek is die Here jou God wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis uitgelei het.
Die eerste gebod
Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie.
Die tweede gebod
Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder die aarde is of van wat in die water onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en nie dien nie, want Ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en die vierde geslag van die wat My haat. En Ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat My liefhet en My gebooie onderhou.
Die derde gebod
Jy mag die Naam van die Here jou God nie ydellik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy Naam ydellik gebruik, nie ongestraf laat bly nie.
Die vierde gebod
Gedenk die sabbatdag, dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die sabbat van die Here, dan mag jy geen werk doen nie – jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is en op die sewende dag het Hy gerus. Daarom het Hy die sabbatdag geseën en dit geheilig.
Die vyfde gebod
Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee.
Die sesde gebod
Jy mag nie doodslaan nie.
Die sewende gebod
Jy mag nie egbreek nie.
Die agste gebod
Jy mag nie steel nie.
Die negende gebod
Jy mag geen vals getuienis teen jou naaste spreek nie.
Die tiende gebod
Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie; jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie.

Vraag 93: Hoe word hierdie gebooie ingedeel?
Antwoord: In twee tafels (a), waarvan die eerste in vier gebooie ons leer hoe ons ons teenoor God moet gedra, die tweede in ses gebooie, wat ons aan ons naaste verskuldig is (b).
(a)Deut 4:13; Eks 34:28; Deut 10:3, 4. (b) Matt 22:37, 40.

Vraag 94: Wat gebied God in die eerste gebod?
Antwoord: Ek moet ter wille van my siele heil en saligheid alle afgodery (a), towery, waarsêery, bygeloof (b), aanroeping van heiliges of ander skepsels (c) vermy en daarvan wegvlug. Ek moet die enige ware God reg leer ken (d), Hom alleen vertrou (e), my slegs aan Hom met alle nederigheid (f) en geduld onderwerp (g) en van Hom alleen alle goeie dinge (h) verwag. Ek moet Hom met my hele hart liefhê (i), vrees (j) en eer (k). Sodoende sien ek eerder van alle skepsels af as om in die minste teen sy wil te handel (1).
(a)1 Joh 5:21; 1 Kor 6:10; 10:7, 14. (b) Lev 19:31 Deut 18:9, 10, (c) Matt 4:10; Op 19:10; 22:8, 9. (d) Joh 17:3. (e) Jer 17:5, 7. (f) 1 Pet 5:5. (g) Heb 10:36; Kol l:11; Rom 5:3, 4; I Kor 10:10; Fil 2:14. (h) Ps 104:27; Jes 45:7; Jak 1:17. (i) Deut 6:5; Matt 22:37. (j) Deut 6:2; Ps 111:10; Spr 1:7; 9:10; Matt 10:28. (k) Matt 4:10; Deut 10:20. (1) Matt 5:29; 10:37; Hand 5:29.
Vraag 95: Wat is afgodery?
Antwoord: Dit is om in die plek van die enige ware God wat Hom in sy Woord geopenbaar, het, of naas Hom iets anders uit te dink of te hê waarop jy jou vertroue stel (a).
(a)Ef 5:5; 1 Kron 16:26; Fil 3:19; Gal 4:8; Ef 2:12; 1 Joh 2:23; 2 Joh 9; Joh 5:23.

Amen.

Slotgebed

Slotpsalm 78:3

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 25 Januarie 2004 (aand)