Sing vooraf: Psalm 104:18, 19; Psalm 143:8

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 33:1, 3
Geloofsbelydenis: Apostolicum
Wet
Psalm 40:4
Gebed
Psalm 51:5
Skriflesing:      Johannes 15
Teks:               Johannes 15:26; Kategismus Sondag 20; NGB artikel 8 en 11

Maar as die Trooster gekom het wat Ek vir julle van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid wat van die Vader uitgaan, sal Hy van My getuig. (Johannes 15:26 AFR53)

In die begin, nog voor die skepping van die hemel en die aarde, het God die Vader al sy raadsplan vasgestel.
In hierdie raad het God ook bepalinge vir Homself vasgelê!
Daarom staan daar in Johannes 15:26 dat Jesus ’n ander Trooster sal stuur in sy plek, wat dan die verlostes sal kom versterk en lei in alle waarheid.

Wie is God die Heilige Gees?
Die Heilige Gees is ongetwyfeld die Persoon van die Drie-Eenheid wat die onbekendste is aan ons. Laat ons daarom na die Bybel toe gaan, en uit die mond van God self leer wie die Heilige Gees is.
Ons dink nie altyd daaroor dat die Heilige Gees ook God is nie, en dan maak mens dikwels foute in jou geloofsdenke.
Wie is God die Heilige Gees?
Die Heilige Gees woon nie net in die gemeente nie, Hy woon in elke gelowige. Hy is God wat in ons bly! Want ons liggaam is sy tempel waarin Hy verheerlik word.

Wanneer ons sonde doen, bedroef ons die Heilige Gees.
Die Heilige Gees lei ons tot baie hoë geestelike hoogtes. Ons het baie bewyse hiervan in die Bybel:
Kyk hoe werk die Drie-Enige God:
Besef ons elke dag dat die Heilige Gees in ons woon?
Ons moet baie goed verstaan, broeders en susters, die Heilige Gees is aan elkeen van ons gegee, en Hy werk nie sommer wild in die lug nie. Die Heilige Gees gryp nie sommer hier of daar ’n mens en los hom weer nie!

Die Heilige Gees werk pynlik sistematies.
Maar pasop! Ons moenie redeneer dat ons nou gedoop is, en nou is die saak in orde nie!
Geloof is geen oppervlakkige saak nie! Ons twyfel almal baie keer oor ons saligheid, want ons sien mos hoeveel verskriklike sondes ons doen!
Ons is altyd geneig om net aan ons verlossing en ander weldade te dink wat ons deur die kruisdood verwerf het. En dis verkeerd!
Ons kan Christus en sy weldade, en God die Vader en sy koninkryk, nie ken deur opvoeding of deur studie of deur wat ook al nie.
Dit is die Heilige Gees wat ons begerig maak om God te ken.
Dit is die Heilige Gees wat ons opmerksaam maak vir die liefde van die Vader wat ons so dikwels bewaar op so ’n wyse dat ons dit duidelik kan sien.
Maar dis ook die Heilige Gees wat ons leer om God te vrees, want as ons die verskrikking van God se oordeel verstaan, dan sal ons besef watter geweld diegene gaan tref wat hulle teen God verhard, en wat sy Naam in oneer uitlewe!

Die Heilige Gees is veral ons Trooster.
Hy troos ons wanneer ons hartseer is.
God die Heilige Gees bly by ons in ewigheid.
Geliefde gemeente, ons leef nou in ’n tyd waarin daar so min te sien is dat mense gelei word deur die Heilige Gees, en dat mense skaam is om te wys dat hulle die heiligheid van God in hulle ronddra.
’n Mens kan mos nie aan die Nagmaaltafel kom sit sonder dat ons en die Heilige Gees ’n saak uitgemaak het of ons geloof en ons lewe nog op standaard is nie.
Maar dan moet ons ook besef dat die beloftes wat in die Nagmaal verseker word, niks anders is as al die beloftes wat die Heilige Gees met elke erediens aan ons verseker het nie. En dat, as ons gesindheid en geloof verkeerd is, ons dan ook presies met dieselfde oordeel te doen gaan kry wat Hy preek na preek aan ons verkondig het.

Laat ons dan die Nagmaal benader met die gesindheid van Psalm 43:3 (Totius-beryming):

Send, Heer, uit hemelse geweste
u lig en waarheid neer op my!
Laat dié my lei na Sions veste,
want daar is ’t my die allerbeste,
Waar ek, u woning ingelei,
My in u diens verbly.

Ons vind ’n baie kort samevatting van hierdie preek in ons belydenis, die Heidelbergse Kategismus Sondag 20:

Vraag 53: Wat glo jy van die Heilige Gees?
Antwoord: Ten eerste is Hy saam met die Vader en die Seun ware en ewige God (a). Ten tweede is Hy ook aan my gegee (b) sodat Hy my deur ’n ware geloof deel laat kry aan Christus en al sy weldade, (c) my troos (d) en ewig by my bly (e).
(a)1 Joh 5:7; Gen 1:2; Jes 48:16;1 Kor 3:16; 6:19; Hand 5:3, 4. (b) Gal 4:6; Matt 28:19, 20; 2 Kor 1:22; Ef 1:13. (c) Gal 3:14;1 Pet 1:2;1 Kor 6:17. (d) Joh 15:26; Hand 9:31. (e) Joh 14:16;1 Pet 4:14.

En ook in die Nederlandse Geloofsbelydenis artikel 11:
Die Godheid van die Heilige Gees

Ons glo en bely ook dat die Heilige Gees van ewigheid van die Vader en die Seun uitgaan; dat Hy nie gemaak of geskep of gebore is nie maar van albei slegs uitgaan; dat Hy in orde die derde Persoon van die Drie-eenheid is; dat Hy van een en dieselfde wese, majesteit en heerlikheid as die Vader en die Seun is; dat Hy inderdaad ware en ewige God is, soos die Heilige Skrif ons leer.

Amen.

Slotgebed
Skrifberyming 12-3:1, 2(nuut)

Die Here sal jou seën en jou behoed;
Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees;
Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.
Amen.
 
Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 16 Oktober 2005 (oggend)
 
Artikell 8 NGB

God is een wese en onderskeie in drie Persone

Ons glo volgens hierdie waarheid en hierdie Woord van God in ’n enige God, een enige wese, in wie drie Persone is, naamlik die Vader en die Seun en die Heilige Gees, wat in werklikheid en in waarheid en van ewigheid af onderskeie is volgens die eienskappe wat Hulle nie met mekaar deel nie.

Die Vader is die oorsaak, oorsprong en begin van alle sigbare en onsigbare dinge.

Die Seun is die Woord, die Wysheid en die Beeld van die Vader.

Die Heilige Gees is die ewige Krag en Mag wat van die Vader en die Seun uitgaan.

Nogtans volg uit hierdie onderskeiding nie dat God in drie gedeel is nie, aangesien die Heilige Skrif ons leer dat die Vader en die Seun en die Heilige Gees elkeen sy eie selfstandigheid het, deur sy eienskappe op so ’n wyse onderskei dat hierdie drie Persoon slegs een enige God is. Dit is dus duidelik dat die Vader nie die Seun en die Seun nie die Vader is nie; eweneens dat die Heilige Gees nie die Vader en ook nie die Seun is nie. Nogtans is hierdie Persone, wat so onderskeie is, nie gedeel nie en ook nie onderling vermeng nie. Want die Vader en die Heilige Gees het nie vlees aangeneem nie, maar slegs die Seun. Die Vader was nooit sonder sy Seun of sy Heilige Gees nie, want al drie is van gelyke ewigheid af in een en dieselfde wese. Daar is nie ’n eerste of ’n laaste nie, want al drie is een in waarheid, mag, goedheid en barmhartigheid.