Sing vooraf: Psalm 143:8 (p. 689); Psalm 104:17, 18, 20 (p. 511); Psalm 51:5 (p. 261)

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 33:1, 3 (p. 157)
Gebed
Psalm 139: 3 (p. 674)
Skriflesing:     Johannes 16
Teks:               Johannes 16:12-14; Kategismus Sondag 20

Nog baie dinge het Ek om aan julle te sê, maar julle kan dit nou nie dra nie. Maar wanneer Hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal Hy julle in die hele waarheid lei; want Hy sal nie uit Homself spreek nie, maar alles wat Hy hoor, sal Hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Hy sal My verheerlik, omdat Hy dit sal neem uit wat aan My behoort, en aan julle verkondig. (Johannes 16:12-14 AFR53)

Een van die kentekens van valse geloof is dat dit nie die volle waarheid begryp nie. By valse gelowiges kom altyd verdraaiings van sekere Bybelse waarhede voor, of sekere Bybelgedeeltes word doodgewoon verwerp.
Daar is ook nog meer soorte ongeloof.
Kom ons gee in hierdie preek aandag aan veral twee dinge wat ons van die Heilige Gees glo:
1. Die Heilige Gees is ons Leermeester
2. Die Heilige Gees is God Almagtig

1. Die Heilige Gees is ons Leermeester

God se Woord leer ons dat die Here Jesus vir ons gesterf en opgestaan het, en dat Hy vir ons die ewige lewe verwerf het. Die Here Jesus leer ons in die Woord dat Hy beloof het dat Hy die Heilige Gees na sy hemelvaart na ons toe sou stuur om ons te troos.
Nou is die vraag: Ken ek/jy die Heilige Gees?

Hoe sal ek/jy weet dit is Hy wat besig is om my/jou die waarheid te leer as ek/jy nie weet Wie Hy is nie?
 . . . wanneer Hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei . . .

Dit gaan dus in hierdie saak oor drie dinge:
Die troos van die hele saak is dit wat in Galasiërs 4:6 staan:

En omdat julle kinders is, het God die Gees van sy Seun in julle harte uitgestuur, en Hy roep: Vader, Vader!

Die Heilige Gees werk dus altyd met God se genade.
Die Heilige Gees leer my ook om van al my verwaandheid afstand te doen.
2. Die Heilige Gees is God Almagtig

Die Heilige Gees is God Almagtig saam met die Vader en die Seun. Hy is die derde Persoon van God se Drie-Eenheid.
Kom ons kyk na die dwaalleer van ons tyd:
Kom ons kyk na enkele gegewens in die Bybel wat God die Heilige Gees en sy werk beskryf, dan sal ons onmiddellik verstaan hoe die Heilige Gees werk.
Maar dit help nou nie dat ons al hierdie dinge weet en ons maak niks daarmee nie. Ons moet besef dat God die Heilige Gees ook aan elkeen van ons gegee is.
U moet nou tog nie sit en dink dat die Heilige Gees mens nou net lei in kerksake en geloofsake nie. Kom ons lees Galasiërs 5:16 vv.:

Maar ek sê: Wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie; want die vlees begeer teen die Gees, en die Gees teen die vlees; en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Maar as julle deur die Gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. En die werke van die vlees is openbaar, naamlik owerspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid; afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naywer, tweedrag, partyskap; afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beërwe nie. (Galasiërs 5:16-21 AFR53)

Die Heilige Gees lei jou dus oor die volle spektrum van jou lewe om alle soorte slegte dinge te vermy. Let dan op dat die Gees en die sondige dinge reg teenoor mekaar staan.
Kom ons wees positief: Kyk dan na vers 22. Die vrug van die Gees word so beskryf:

Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie. Maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. As ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. (Galasiërs 5:22-25 AFR53)

Nou kan jy dié deel van die leer maar op jouself toepas:
Die troos is juis dat die Here veronderstel dat ons sondaars is.
Die Here se liefde dra ons dus.
Kom ons lees Kategismus Sondag 20 saam.

Vraag 53: Wat glo jy van die Heilige Gees?
Antwoord: Ten eerste is Hy saam met die Vader en die Seun ware en ewige God (a). Ten tweede is Hy ook aan my gegee (b) sodat Hy my deur ’n ware geloof deel laat kry aan Christus en al sy weldade, (c) my troos (d) en ewig by my bly (e).
(a) 1 Joh 5:7; Gen 1:2; Jes 48:16;1 Kor 3:16; 6:19; Hand 5:3, 4. (b) Gal 4:6; Matt 28:19, 20; 2 Kor 1:22 ; Ef 1:13. (c) Gal 3:14;1 Pet 1:2;1 Kor 6:17. (d) Joh 15:26; Hand 9:31. (e) Joh 14:16;1 Pet 4:14.

Amen.

Slotgebed
Skrifberyming 19-1:1 (47:1)

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 14 Mei 2006 (aand)