Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm  145:1, 10.

Gebed.

Psalm  4:1.

Skriflesing:  Johannes 17
Teks:  Kategismus Sondag 01. Johannes 17: 8
Want die woorde wat U My gegee het, het Ek aan hulle gegee; en hulle het dit ontvang en waarlik erken dat Ek van U uitgegaan het, en hulle het geglo dat U My gestuur het.

Job het al uitgevind dat dit met troos gaan soos met wysheid:
Iemand wat dink dat hy nie troos in die lewe nodig het nie, is 'n baie groot ellendeling, want hy het baie belangrike dinge wat die Here van ons sê nie raakgeluister nie.
Ons gaan in hierdie preek aan die volgende sake rondom troos aandag gee:
1. Die troos wat deur die Here Jesus voorberei is.
2. God die Heilige Gees se werk in ons

1. Die troos wat deur die Here Jesus voorberei is.

As daar baie dinge in ons lewens verkeerd loop,  beteken nie dat ons nie troos vir ons lewe en ons omstandighede het nie.
Die inhoud van Jesus Christus se kruisdood het krag en betekenis vir elke uur van ons lewe; vir alle moontlike lewensomstandighedes waaronder jy kan wees, altyd wanneer daardruk of angs om jou toesak. Dan is die Here Jesus met sy Gees warm naby jou.

Die Here het ons op 'n baie besondere manier sy eiendom gemaak.
Die dinge is alles in die Bybel opgeskryf. Daarom staan daar in Romeine 15: 4 geskryf:
Want alles wat tevore geskrywe is, is tot ons lering tevore geskrywe, sodat ons deur lydsaamheid en bemoediging van die Skrifte hoop kan hê.

Die Here openbaar deur die geskiedenis dat Hy die troos het wat alle leed en bekommernis uit 'n mens se lewe kan verwyder.
Daar is baie dinge wat met ons gebeur wat ons seermaak, en waar ons troos nodig het:
Daar is min in hierdie lewe wat ons kan troos sodat ons blywend oor die hartseer van sulke dinge kan kom.
Maar met die troos wat die Here ons bied, is dit heeltemal anders. Die Here troos ons baie in die Bybel. Dis 'n refrein wat die Here ons laat hoor. Dink maar aan Psalm 94: 19:
As my gedagtes binne in my vermenigvuldig, dan verkwik U vertroostinge my siel.

Of Jesaja 40 wat so begin:
Troos, troos my volk en roep haar toe dat haar stryd verby  is, dat haar skuld betaal is ...

Dit is waaroor dit ten diepste gaan: ons sondeskuld is betaal, en ons is met God versoen.
Dit is waarom Jesus die "Getroue Saligmaker" genoem word.
Dit is nie so dat die kruisdood van die Here ons vrywaar van aanvegtinge nie.
Ons moet verwag dat die gelowiges aan baie hartseer en beproewinge uitgelewer gaan wees, want die duiwel spits hom daarop toe om die gelowiges van die Here te vervreem.
2. Die Heilige Gees werk in ons!

Dit is presies hier waar daar 'n deel van ons roeping lê: Ons word ddeur die Here geroep om te glo en te hoop!
Dan doen die Heilige Gees nog iets daarby: Hy bewerk wedergeboorte in ons.
Die dinge kan natuurlik net met ons gebeur as ons besef wie en wat ons van ons kant af is.
•    Ons sal in alle eerlikheid moet besef hoe groot ons sondes en ellendes is.
Kom ons lees Kategismus Sondag 1 saam.
Amen.

Slotgebed.

Skrifberyming 22: 1, 2, 10, 11.

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 22 Junie 2003.