Sing vooraf: Psalm 51:1, 4, 5

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 149:1, 2
Gebed
Psalm 130:2
Skriflesing:     Johannes 3:22 – 4:3
Teks:               Johannes 3:26 en 4:1; Kategismus Sondag 26

En hulle het na Johannes gekom en vir hom gesê: Rabbi, Hy wat saam met u oorkant die Jordaan was, van wie u getuig het, kyk, Hy doop, en almal gaan na Hom toe. (Johannes 3:26 AFR53)

Toe die Here dan verneem dat die Fariseërs gehoor het dat Jesus meer dissipels maak en doop as Johannes – (Johannes 4:1 AFR53)

Sakramente is net bedoel vir gelowiges. Dit is seëls van God se groot genade oor hulle. Dit is die waarmerke daarvan dat God die gelowiges almal in sy genadeverbond insluit.

Ons onderskei twee sakramente: Die Doop en die Nagmaal. Hulle word egter nie geskei en apart van Christus gesien nie, want altwee preek die dood en opstanding van Christus en, deur sy dood en opstanding, die opstanding van die gelowiges.

Altwee die sakramente kom uit die Ou-Testamentiese openbaring voort. Ook in ’n bepaalde volgorde.
Die Jode het hulle kinders op ’n baie vroeë ouderdom laat geloofsbelydenis aflê.
Ons mag nie hieruit gaan aflei dat die Pasga minder belangrik was as die besnydenis nie, omdat die besnydenis op die agste dag al bedien was, en die pasga eers op 12-jarige ouderdom nie.
Kom ons besin vir ’n oomblik oor die erns waarmee die Here dit afgedwing het nadat Hy dit ingestel het:
Ons kan gerus maar weer daarvan kennis neem dat dit is hoe God in die ou verbond daaroor gevoel het!
Daar is in die Bybel ’n groot ooreenkoms tussen die betekenis van die salwing in die Ou Testament en die Nuwe Testament, en die Heilige Doop.
Net so is dit met die doop. Jesus Christus het Hom laat doop. Hy het na Johannes toe gegaan, sodat hy Hom kon doop. Dit is gedoen sodat alle geregtigheid vervul kon word.
Daarom, geliefde jong broeder en suster, al is jy nog in die katkisasieklas, kan jy net soos enige volwassene getug word, en selfs uit die gemeente afgesny word as jy lelike sondes doen en daarin bly volhard!

Die doop is by al hierdie dinge ook ’n sigbare bewys van God dat Hy ons bekwaam maak vir ons roeping en taak as gelowiges.
Om gedoop te wees in Christus beteken dat jy nou ’n Christen is.
Later roep die Here Jesus vir Hom ’n groep dissipels en Hy leer hulle wat ’n mens moet glo om verlos te word. Hy leer hulle ook om die dinge te doen wat in die Nuwe-Testamentiese kerk gedoen behoort te word: Hulle doop mense.

Na sy dood en opstanding stuur Jesus die twaalf apostels uit. U moet nou weer beleef hoe daardie uitsending plaasgevind het! Dit was ’n geweldige oomblik!
Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. (Matteus 28:19 AFR53)

Volgens Matteus was dit die laaste woorde wat Jesus aan hulle gesê het voordat Hy in die hemel opgeneem is.

Die koninkryk van God is heilig, en daarom ontvang elkeen wat daar ingaan die teken van heiligheid, en die seël van sy genade.
Nou moet ons net nie die fout maak om die laaste deel van die doopopdrag te vergeet nie!

en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het!

Die opdrag is duidelik:
En as ons wat ouers is, dit nie doen nie, verdien ons die dood voor die Here. Dit is hoe dit in die Ou Testament was. Hieroor kan ons gerus besin wanneer ons kom Nagmaal gebruik.
Dit is nie genoeg as u kinders in die katkisasie onderrig word nie. Dit is maar ’n baie klein deel van u kind se geloofsopvoeding.
Dit bring ons by die skadukant van die doop. Die doop is die teken van skuldvergifnis.
Die antwoord is in soveel gevalle: NEE! Want ons hou nie altyd die belofte teenoor God om sy kinders in die raad van sy verlossing te onderrig nie! Geliefde ouers, God gaan ons hieroor eendag in die gerig bring.

En nou aan u, kinders van die Here:
Vertrou dan die Here, want Hy het sigbaar sy trou aan julle bewys.

En stry om heilig te lewe.

Geliefdes, wat vir ons kinders geld, geld nog meer vir ons!

Laat ons dan so lewe, en stry teen die kwaad, dat ons doop nie in die oordeel teen ons getuig nie.

Kom ons lees Kategismus Sondag 26 saam.

Vraag 69: Hoe word jy in die heilige doop daarop gewys en daarvan verseker dat die enige offer van Christus aan die kruis jou ten goede kom?
Antwoord: So: Christus het die uitwendige waterbad ingestel (a). Daarby het Hy beloof (b) dat ek net so seker met sy bloed en Gees van die onreinheid van my siel, dit is, van al my sondes, gewas is (c) as wat ek uitwendig met die water gewas is, wat die vuilheid van die liggaam wegneem.
(a) Matt 28:19. (b) Matt 28:19; Mark 16:16; Hand 2:38; Joh 1:33; Matt 3:11; Rom 6:3, 4. (c) 1 Pet 3:21; Mark 1:4; Luk 3:3.

Vraag 70: Wat beteken dit om met die bloed en Gees van Christus gewas te wees?
Antwoord: Dit beteken om van God vergewing van sonde uit genade te ontvang ter wille van die bloed van Christus wat Hy in sy offer aan die kruis vir ons gestort het (a). Verder, om deur die Heilige Gees vernuwe en as lede van Christus geheilig te wees sodat ons die sonde hoe langer hoe meer afsterwe en godvresend en onbesproke lewe (b).
(a) Heb 12:24; 1 Pet 1:2; Op 1:5; 7:14; Sag 13:1; Eseg 36:25. (b) Joh 1:33; 3:5;1 Kor 6:11; 12:13; Rom 6:4; Kol 2:12.

Vraag 71: Waar het Christus ons belowe dat Hy ons net so seker met sy bloed en Gees wil was as wat ons met die doopwater gewas word?
Antwoord: Met die instelling van die doop wat soos volg lui: "Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees..." (Matt 28:19); en: "Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word; maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word" (Mark 16:16). Hierdie belofte word ook herhaal waar die Skrif die doop die bad van die wedergeboorte en die afwassing van die sondes noem (Tit 3:5; Hand 22:16).

Amen.

Slotgebed

Ons loof en dank U Here, dat U ons nog leer en lei. Ons dank U ook dat U ons geloof versterk met die Sakramente. Nou bid ons dat U ons sal skool met U Heilige Gees dat ons met ’n diepe behoefte van afhanklikheid, en met ’n opregte gebed tot versterking van ons geloof ons sal voorberei om die Heilige Nagmaal met U te vier. Here seën ons ook vandag. Ons smeek dit in die genade van ons Here Jesus Christus.
Amen.

Slotpsalm 138:1

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 27 November 2005 (aand)

(Aangaande die Pasga) En jy moet jou seun op dié dag vertel en sê: Dit geskied ter wille van wat die Here aan my gedoen het toe ek uit Egipte uitgetrek het.  (Eksodus 13:8)

. . . omdat julle saam met Hom begrawe is in die doop, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van God wat Hom uit die dode opgewek het. (Kolossense 2:12)

. . . van die leer van die doop en van die handoplegging en van die opstanding van die dode en van die ewige oordeel. (Hebreërs 6:2)

. . . waarvan die teëbeeld, die doop, ons nou ook red, nie as ’n aflegging van die vuilheid van die vlees nie, maar as ’n bede tot God om ’n goeie gewete--deur die opstanding van Jesus Christus (1 Petrus 3:21)