Sing vooraf: Psalm 123:1

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 131:1, 3

Gebed
Amen.

Psalm 106:1

Skriflesing:     Johannes 4
Teks:               Johannes 4:24; Kategismus Sondag 34

God is Gees; en die wat Hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid. (Johannes 4:24 AFR53)

Uit die eerste gebod kom ’n paar dinge na vore wat nie net vir die Ou-Testamentiese gelowige van krag was nie – die Nuwe-Testamentiese gelowige word presies net so aan hierdie eise verbind.
Om in die gees te aanbid, beteken om in jou geloof deur die Heilige Gees gebind te wees.
Hierdie aanbidding van ons en ons roeping hang natuurlik baie nou saam met mekaar.
Ons staan dus onder die verpligting om altyd welmenend en ernstig in ons geloof te wees. Dink daaroor:
Daar is ’n paar redes waarom die Here ons uitverkies het.
God het egter besluit om tog weer sekeres van ons te roep om met hierdie aanbidding en verheerliking voort te gaan sodat daar altyd mense sal wees wat aan die roeping van ons skepping sal voldoen. Hy wil nie hê dat alle mense verlore moet gaan nie.

Buite die hemel om is daar niks anders te kry nie as net ellendes en alles wat lelik is.
Hoe gebeur dit? Die Here maak die mense wat Hy roep bekwaam.
’n Mens kan nie ’n onbekende God dien nie.
Luister wat leer Johannes 17:3 hiervan:

En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enige waaragtige God, en Jesus Christus wat U gestuur het. (Johannes 17:3 AFR53)

Die Bybel is dus die besondere openbaring.
Die Bybel word ook nie sommer net so gebruik nie. Die Heilige Gees is die Verklaarder van die Bybel, en Hy is ook die Een wat die kennis in ons verstand bevestig! Onthou wat staan in 2 Petrus 1-9:

Simeon Petrus, ’n dienskneg en apostel van Jesus Christus, aan die wat net so ’n kosbare geloof as ons verkry het deur die geregtigheid van onse God en Saligmaker, Jesus Christus: Mag genade en vrede vir julle vermeerder word deur die kennis van God en Jesus, onse Here! Immers, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien, deur die kennis van Hom wat ons geroep het deur sy heerlikheid en deug, waardeur Hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur, nadat julle die verdorwenheid ontvlug het wat deur begeerlikheid in die wêreld is. En juis daarom ook moet julle met aanwending van alle ywer by julle geloof voeg die deug, en by die deug die kennis, en by die kennis die selfbeheersing, en by die selfbeheersing die lydsaamheid, en by die lydsaamheid die godsvrug, en by die godsvrug die broederliefde, en by die broederliefde die naasteliefde. Want as hierdie dinge by julle aanwesig is en toeneem, dan laat dit julle nie ledig of onvrugbaar tot die kennis van onse Here Jesus Christus nie; want hy by wie hierdie dinge nie aanwesig is nie, is blind en kortsigtig, en het die reiniging van sy vorige sondes vergeet. (2 Petrus 1:1-9 AFR53)

Die Heilige Gees gebruik hierdie kennis wat uit die Bybel aan ons geopenbaar word om ons geloof bekwaam te maak.

Nou is ons toegerus om die Here te dien. Hoe doen ons dit?
Verder is dit so dat ons mos weet dat ons van God alles wat goed is kan verwag, en dat ons net altyd die beste kry.
Die probleem ontstaan egter gewoonlik wanneer ons onder die druk en die spanning van minder aangename omstandighede kom.
Hier pas ons teksvers weer.
Die doel van ons aanbidding is eerstens om God te eer vir die saligheid van ons siel.
Ons kan alleen sorg dat hierdie aanbidding van ons op die kerf bly as ons sorg dat ons in gees en waarheid aanbid. Dit is om onder die leiding van die Heilige Gees te sorg dat ons kennis het van die dinge wat ons behoort te weet, en om met ’n volle vertroue op God hierin te volhard.

Ons lees ’n opsomming van hierdie preek in Kategismus Sondag 34.

Vraag 92: Hoe lui die Wet van die Here?
Antwoord: God het al hierdie gebooie aangekondig (Eks 20:1-17; Deut 5:6-21): Ek is die Here jou God wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis uitgelei het.
Die eerste gebod
Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie.
Die tweede gebod
Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder die aarde is of van wat in die water onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en nie dien nie, want Ek, die Here jou God, is ’n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en die vierde geslag van die wat My haat. En Ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat My liefhet en My gebooie onderhou.
Die derde gebod
Jy mag die Naam van die Here jou God nie ydellik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy Naam ydellik gebruik, nie ongestraf laat bly nie.
Die vierde gebod
Gedenk die sabbatdag, dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die sabbat van die Here, dan mag jy geen werk doen nie – jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is en op die sewende dag het Hy gerus. Daarom het Hy die sabbatdag geseën en dit geheilig.
Die vyfde gebod
Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee.
Die sesde gebod
Jy mag nie doodslaan nie.
Die sewende gebod
Jy mag nie egbreek nie.
Die agste gebod
Jy mag nie steel nie.
Die negende gebod
Jy mag geen vals getuienis teen jou naaste spreek nie.
Die tiende gebod
Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie; jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie.

Vraag 93: Hoe word hierdie gebooie ingedeel?
Antwoord: In twee tafels (a), waarvan die eerste in vier gebooie ons leer hoe ons ons teenoor God moet gedra, die tweede in ses gebooie, wat ons aan ons naaste verskuldig is (b).
(a)Deut 4:13; Eks 34:28; Deut 10:3, 4. (b) Matt 22:37, 40.

Vraag 94: Wat gebied God in die eerste gebod?
Antwoord: Ek moet ter wille van my sieleheil en saligheid alle afgodery (a), towery, waarsêery, bygeloof (b), aanroeping van heiliges of ander skepsels (c) vermy en daarvan wegvlug. Ek moet die enige ware God reg leer ken (d), Hom alleen vertrou (e), my slegs aan Hom met alle nederigheid (f) en geduld onderwerp (g) en van Hom alleen alle goeie dinge (h) verwag. Ek moet Hom met my hele hart liefhê (i), vrees (j) en eer (k). Sodoende sien ek eerder van alle skepsels af as om in die minste teen sy wil te handel (1).
(a) 1 Joh 5:21; 1 Kor 6:10; 10:7, 14. (b) Lev 19:31 Deut 18:9, 10, (c) Matt 4:10; Op 19:10; 22:8, 9.
(d) Joh 17:3. (e) Jer 17:5, 7. (f) 1 Pet 5:5. (g) Heb 10:36; Kol l:11; Rom 5:3, 4; I Kor 10:10; Fil 2:14.
(h) Ps 104:27; Jes 45:7; Jak 1:17. (i) Deut 6:5; Matt 22:37. (j) Deut 6:2; Ps 111:10; Spr 1:7; 9:10; Matt 10:28. (k) Matt 4:10; Deut 10:20. (1) Matt 5:29; 10:37; Hand 5:29.

Vraag 95: Wat is afgodery?
Antwoord: Dit is om in die plek van die enige ware God wat Hom in sy Woord geopenbaar, het, of naas Hom iets anders uit te dink of te hê waarop jy jou vertroue stel (a).
(a) Ef 5:5; 1 Kron 16:26; Fil 3:19; Gal 4:8; Ef 2:12; 1 Joh 2:23; 2 Joh 9; Joh 5:23.

Amen.

Slotgebed
Slotpsalm 105:1

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.
 
Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 27 Augustus 2006 (aand)