Sing vooraf:  Psalm 65:3.

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 18:1.

Gebed.
Amen.

Psalm 42:1.

Skriflesing:  Johannes 5.
Teks:  Johannes 5:24

Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, wie my woord hoor en Hom glo wat My gestuur het, het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. (Johannes 5:24 AFR53)

Ons pad na die ewige lewe toe, loop deur geloof in aanbidding van Jesus Christus die Here.
Ons gee in hierdie preek aan die volgende sake aandag:

1. Die persoonlike band tussen God die Vader en Jesus Christus
2. Die betekenis van hierdie band vir ons

1. Die persoonlike band tussen God die Vader en Jesus Christus

Jesus het so pas die sieke van Betesda gesond gemaak. Iemand wat die dood in die oë gekyk het, is herstel in sy volle krag en in lewe.

Dit het tot groot ontsteltenis onder die geloofsleiers gelei.
Dit is die agtergrond van al die dinge wat die Here Jesus nou sê:
Dit is nogal die ontstellende - vir hierdie mense en vir ons. Hulle was werklik onder die indruk dat hulle die Here eer as hulle Jesus verag en wil doodmaak omdat Hy wonderwerke in die naam van die Vader doen.

'n Mens moet baie fyn wees as jy die Here reg en opreg wil dien.
Nou staan die Messias tussen hulle en hulle wil Hom doodmaak omdat hulle die wil en die openbaring van die Here nie ken nie.

Die Here veroordeel swak gelowige mense ook nie sommer net voetstoots nie.
Die implikasie van hierdie woorde is duidelik: die genesing van die siek man van Betesda het die Seun ook by die Vader gesien.
Hierdie dinge het nie eers so geword nadat Jesus gebore is, of in die tyd toe Hy die siek man by Betesda gesond gemaak het nie. Dit was van altyd af so.
…toe Hy vir die see sy grens gestel het, dat die waters sy bevel nie sou oortree nie; toe Hy die fondamente van die aarde vasgelê het —  toe was ek ‘n kunstenaar naas Hom, en ek was dag vir dag vol verlustiging en het gespeel voor sy aangesig altyd, en het gespeel op sy wêreldrond, en my verlustiginge was met die mensekinders. (Spreuke 8:29-31 AFR53)

Want hy wat my vind, het die lewe gevind en verkry ‘n welbehae van die HERE.  Maar hy wat my mis, benadeel sy eie lewe; almal wat my haat, het die dood lief. (Spreuke 8:35-36 AFR53)

Dit is Ou Testamentiese taal en dit is 'n beskrywing wat heeltemal anders is as die wat in die Nuwe Testament voorkom, maar die inhoud is dieselfde:
In Johannes 5:20 leer Jesus hulle dat die Vader die Seun liefhet.
Die besef moes by die mense deurdring dat Jesus en die Vader nie twee Wesens is nie.
Maar hy wat my mis, benadeel sy eie lewe; almal wat my haat, het die dood lief. (Spreuke 8:36 AFR53)

2. Die betekenis van hierdie band vir ons

Wat is die gevolg daarvan dat die Vader die Seun so liefhet dat Hy alles aan die Seun oorgegee het? Het dit enige betekenis vir die mense op die aarde?
Die groter werke wat die Seun nog gaan doen, is onder andere om die eindgerig waar te neem wanneer alle mense geoordeel word.
Die Fariseërs het geweet dat die Here die dooies eendag uit hulle graftes gaan wakkermaak.
Die opwekking uit die dood waarvan hier gepraat word, is allesomvattend.
Die eindgerig wat gelyktydig met die ewige opstanding gebeur, het dubbele implikasies.
Net nadat die Here Jesus Christus aangekondig het dat die Vader die hele oordeel aan die Seun oorgegee het, gaan die Here Jesus voort om te verduidelik en die maatstaf te gee wat Hy gaan gebruik in die eindoordeel:
Dit is vir die Here Jesus belangrik dat die mense Hom en die Vader as God moet eer. Dit is ons waarvan die Here hier praat. Luister na die pragtige genade wat die Here vooruit oor ons bekend maak:

Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, wie my woord hoor en Hom glo wat My gestuur het, het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. (Johannes 5:24 AFR53)

Die gelowiges staan sonder enige verskrikking in hulle gemoed en luister na die eindoordeel, want vir hulle is dit glad nie 'n oomblik van oordeel nie.
Waarom gaan dit so maklik met ons? Omdat ons die eer van God in ons lewe voorop gestel het.
Dit het die Jode wat destyds daar by die Here gestaan het, baie ontstel.
Omdat ons almal se geloof maar yl is, kom die Here ons altyd weer tegemoet.
Hy het reeds aan die kruis gesterf en uit die dood opgestaan. Hy het tydens sy dood die straf van God oor ons sondes verduur.
Nou berei Hy ons voor op die eindpunt van al sy groot werke:
Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, wie my woord hoor en Hom glo wat My gestuur het, het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. (Johannes 5:24 AFR53)

Dit is genade op genade

Amen.

Slotgebed.
Slotpsalm  46:3.

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 8 Oktober 2006 (aand)