Sing vooraf: Skrifberyming 1-1:1; Skrifberyming 12-3:1, 2.

Kom ons begin hierdie ontmoeting met God deur openlik teenoor mekaar en teenoor God te verklaar:
Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 2:4, 6.

Gebed.
Amen.

Psalm 18:14.

Skriflesing: Johannes 6:22 - 71
Teks:           Kategismus Sondag13. Johannes 6:69

En ons het geglo en erken dat U die Christus is, die Seun van die lewende God. (Johannes 6:69 AFR53)

Daar was nog al die eeue verskillende vereistes gestel aan iemand wat ‘n koning wou wees:
In Johannes 5 en 6 is daar so 'n Koning aan die Woord.
En Jesus sê vir hulle: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die Seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julleself nie. (Johannes 6:53 AFR53)

Hy het ook gesê dat die wat Hom eet, deur Hom sal lewe.

Die mense het nie die Koning se styl begryp nie, want hulle het in ‘n sekere sin veragter in hulle geloof.
Die woorde is natuurlik 'n sinspeling op die Nagmaal wat later as Sakrament ingestel sou word om ons heiligmaking in Christus voor te stel.

Die mense wou nie na hierdie woorde luister nie.
Jesus het geweet waaroor hulle murmureer. Dan vra die Koning van die Koninkryk van God vir die skare: Is dit vir julle tot 'n aanstoot?
En hier staan 'n Koning voor hulle wat praat van die brood van die lewe, en dat niemand sy koninkryk kan ingaan sonder dat hulle deel het aan sy vlees nie.

Waar het hulle misverstand dan ontstaan?
Nadat God baiekeer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het Hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun (Hebreërs 1:1 AFR53)

Hierdie manier van praat van God het hulle nie verstaan nie. Hulle het daarin 'n saak gaan lees wat hulle graag daarin wou lees, en sodoende het hulle die waarheid heeltemal verloor.
U is My Seun, vandag het Ek U gegenereer!

Die geloofsbelydenis van Nicéa stel dit so dat Christus die Lig van die Lig is. Ewig, wonderlik en waaragtig God is Hy.
Hebreërs 1:2 lees dan ook so dat God die laaste dae tot ons gespreek het deur Christus, die Seun, wat Hy as erfgenaam van alles aangestel het.
Nou praat Jesus met die dissipels verder en Hy sê dat die vlees van geen nut is nie, dit is die Gees wat lewend maak. Wêreldse verwagtinge kan geen mens êrens bring nie.
Ons moet goed verstaan wat hulle nie wou begryp nie.
Hierdie dinge is die ander kant van die uitverkiesing.
Die Godheid en Koningskap van Christus word baie sterk geopenbaar in wat Jesus nou in vers 65 sê:

En Hy sê: Om hierdie rede het Ek vir julle gesê dat niemand na My toe kan kom as dit hom nie deur my Vader gegee is nie. (Johannes 6:65 AFR53)

God se werk lê as fondament onder ons bekering en verlossing.
Jesus neem dus die inisiatief vir verlossing weg by die mens. Hy stel dit sterk dat ons nooit die inisiatief gehad het nie!
Die gedeelte onderstreep die goddelike almag van Jesus Christus omdat Hy God is.
Al die mense het geloop.
Toe almal weggeloop het en net Jesus en sy dissipels daar bly staan het, vra Jesus vir die dissipels of hulle nie ook maar wil gaan nie. Hulle kan gerus loop, daar is niks wat hulle verplig om te bly nie.

Luister baie mooi na wat Petrus toe geantwoord het.
Jesus kan net so oor die ewige lewe spreek as Hy dit besit.
Dan kom Petrus by die kern van die saak - ons teksvers:
Waarheen moet hulle dan nou gaan, want enige ander adres voer hulle in die hel in - in die ewige dood in.

In teenstelling met die res, kon die dissipels insien dat Christus die Messias is, en dat dit juis is hoe Hy moes kom.
Die praktiese betekenis van hierdie geweldige geloofsfeite aangaande Jesus, is dat dit ons onsself leer ken.
Dan kan daar mos maar sware stryd oor jou lewe kom. Want dan het jy die krag om dit te hanteer.
Selfs in ons diepste hartseer bly ons getroos, want ons God het 'n koninkryk waar hierdie dinge nie bestaan nie.
Daardie koninkryk is die laaste adres waar ons sal woon.

Hierdie dinge word ons alles geleer in Kategismus Sondag 13.
Vraag 33:  Waarom word Christus die eniggebore Seun van God genoem terwyl ons tog ook kinders van God is?
Antwoord:  Omdat alleen Christus die ewige natuurlike Seun van God is (a), terwyl ons om sy ontwil uit genade tot kinders van God aangeneem is (b).
(a)Joh 1:14;  Heb 1:1, 2;  Joh 3:16;1 Joh 4:9;  Rom.  8:32.  (b) Rom 8:16;  Joh 1:12;  Gal 4:6;  Ef 1:5, 6.

Vraag 34:  Waarom noem jy Hom ons Here?
Antwoord:  Omdat Hy ons na liggaam en siel van die sondes en uit alle heerskappy van die duiwel nie met goud of silwer nie maar met sy kosbare bloed tot sy eiendom verlos en vrygekoop het (a).
(a)1 Pet 1:18, 19;  2:9;  1 Kor 6:20;  1 Tim 2:6;  Joh 20:28.
Amen.

Slotgebed.

Heer, ontferm U oor ons,
Luister na ons stem, verhoor ons!
Bewaar ons, U is almagtig, en maak ons weer U guns deelagtig.
Red ons; en verlos ons, omdat ons op U alleen vertrou.
Amen.

Skrifberyming 24:1, 7.
Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.
 
Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum:  28 Augustus 2005 (aand)