Sing vooraf: Skrifberyming 11-4:2 (nuut)

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 63:3 (307)
Gebed
Psalm 65:3 (315)
Skriflesing:     Johannes 6
Teks:               Johannes 6:32; Kategismus Sondag 28

En Jesus sê vir hulle: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, dit is nie Moses wat die brood uit die hemel aan julle gegee het nie, maar my Vader gee julle die ware brood uit die hemel. (Johannes 6:32 AFR53)

Die vorige dag het die Here ’n groot menigte mense gevoed met brood.
Hier is ’n seuntjie wat vyf garsbrode en twee vissies het, maar wat is dit vir so baie mense? (Johannes 6:9 AFR53)

Gerigtheid van die wonderwerk was om aan te toon hoe Hy as Verlosser ons uit die hongerdood van die sonde gaan verlos deur ons met vergifnis van sondes en die ewige lewe te voed.
Hulle maak toe bymekaar en het twaalf mandjies gevul met brokstukke van die vyf garsbrode wat oorgeskiet het by die wat geëet het. (Johannes 6:13 AFR53)

Die skare het die wonderwerk verkeerd verstaan.
Toe die mense dan die teken sien wat Jesus gedoen het, sê hulle: Hy is waarlik die profeet wat in die wêreld sou kom. En toe Jesus merk dat hulle wou kom en Hom met geweld neem om Hom koning te maak, het Hy weer weggegaan na die berg, Hy alleen. (Johannes 6:14-15 AFR53)

Die aand is die Here se dissipels met ’n boot daar weg na Kapérnaüm toe – dit was die nag toe die dissipels die Here op die water sien loop het en hulle so bang geword het.

Maar kyk wat doen die skare.
Toe hulle by die Here kom, wou hulle weet wanneer Hy dan daar aangekom het. Toe verduidelik die Here Jesus vir hulle wat die inhoud van die redding is wat Hy bewerk:

Jesus antwoord hulle en sê: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, julle soek My nie omdat julle tekens gesien het nie, maar omdat julle van die brode geëet en versadig geword het. Moenie werk om die spys wat vergaan nie, maar om die spys wat bly tot in die ewige lewe, wat die Seun van die mens julle sal gee; want Hom het God, die Vader, verseël. (Johannes 6:26-27 AFR53)

Die spysiging van die skare was nie ’n voorspel van die Nagmaal wat later deur die Here ingestel is nie, maar dit het wel ’n verband met die Nagmaal.
Die brood en wyn wat ons by Nagmaal gebruik, is die tekens wat die Here Jesus gebruik om uit te beeld dat sy liggaamlike sterwe was sodat ons daardeur die vryskelding van sondes kan kry.
Die Here het die aand voordat Hy kruis toe is om die versoening te gaan bewerk deur die straf van God te dra, die sakrament van die heilige Nagmaal ingestel.
Daarom moet alle kerke uit gehoorsaamheid aan hierdie opdrag gereeld saamkom om die Nagmaal te vier. Die Nagmaal herdenk die Here Jesus op ’n besondere manier.
Die Nagmaal herdenk dat die Here Jesus Christus self my siel van die ewige dood verlos.
Hierin is daar ’n parallel tussen die voeding van die skare en die Here Jesus daar op die berg en die verhouding tussen Hom en die uitverkorenes in die hiernamaals.
Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou, en hy met My. (Openbaring 3:20 AFR53)

Die maaltyd waarvan die Here praat gebeur op ’n manier wat ons nog nie verstaan nie, want dit gebeur in die volmaakte. Die Here beskryf dit in verskillende beelde:
Daarom is hulle voor die troon van God en dien Hom dag en nag in sy tempel; en Hy wat op die troon sit, sal sy tent oor hulle oopspan. Hulle sal nie meer honger en nie meer dors hê nie, en nooit sal die son of enige hitte op hulle val nie; want die Lam wat in die middel van die troon is, sal hulle laat wei en hulle na lewende waterfonteine lei, en God sal alle trane van hulle oë afvee. (Openbaring 7:15-17 AFR53)

Natuurlik stel die verlossing van die Here Jesus in die lewe eise aan ons.
Na die uitstorting van die Heilige Gees op Pinkster, woon die Heilige Gees tegelyk in Christus en in ons. Hy werk in ons!
Kom ons lees saam wat ons belydenis ons hiervan leer in die Heidelbergse Kategismus Sondag 28:

Vraag 75: Hoe word jy in die heilige nagmaal daarop gewys en daarvan verseker dat jy aan die enige offerande van Christus aan die kruis en aan al sy weldade deel het?
Antwoord: Christus het my en alle gelowiges beveel om tot sy gedagtenis van hierdie gebreekte brood te eet en van hierdie beker te drink. Daarby het Hy beloof (a), Ten eerste, dat sy liggaam so seker vir my aan die kruis geoffer en gebreek, en sy bloed vir my gestort is, as wat ek met my oë sien dat die brood van die Here vir my gebreek en die beker aan my gegee word. Ten tweede, dat Hy self my siel met sy gekruisigde liggaam en gestorte bloed net so seker vir die ewige lewe voed en verkwik as wat ek die brood en die beker van die Here, as ontwyfelbare tekens van Christus se liggaam en bloed, uit die hand van die bedienaar ontvang en met die mond geniet.
(a)Matt 26:26-28; Mark 14:22-24; Luk 22:19, 20; 1 Kor 10:16, 17; 11:23-25; 12:13.

Vraag 76: Wat beteken dit om die gekruisigde liggaam van Christus te eet en sy bloed wat vergiet is, te drink?
Antwoord: Dit beteken nie slegs om met ’n gelowige hart die hele lyding en sterwe van Christus aan te neem en daardeur vergewing van sondes en die ewige lewe te verkry nie (a). Dit beteken boonop om deur die Heilige Gees, wat tegelyk in Christus en in ons woon, al hoe meer so met sy geseënde liggaam verenig te word (b), dat ons vlees van sy vlees en been van sy gebeente is (c); al is Christus nou in die hemel (d) en ons op die aarde. Dit wil sê dat ons deur een Gees – soos die ledemate van die liggaam deur een siel – ewig lewe en geregeer word (e).
(a)Joh 6:35, 40, 47, 48, 50, 51, 53, 54. (b) Joh 6:55, 56. (c) Ef 5:29, 30; 3:16; 1 Kor 6:15; 1 Joh 3:24; 4:13. (d) Kol 3:1; Hand 3:21; 1 Kor 11:26. (e) Joh 6:57; 15:1-6; Ef4:l5, l6.

Vraag 77: Waar het Christus beloof dat Hy die gelowiges so seker met sy liggaam en bloed sal voed en verkwik as wat hulle van hierdie gebreekte brood eet en uit hierdie beker drink?
Antwoord: By die instelling van die nagmaal wat soos volg lui (a): “In die nag waarin Hy verraai is, het die Here Jesus brood geneem, en nadat Hy gedank het, het Hy dit gebreek en gesê: ‘Neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word; doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker ná die ete met die woorde: Hierdie beker is die nuwe testament in my bloed; doen dit, so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle van hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat Hy kom” (1 Kor 11:23-26). Hierdie belofte word ook herhaal deur Paulus waar hy sê: “Die beker van danksegging wat ons met danksegging seën, is dit nie die gemeenskap met die bloed van Christus nie? Die brood wat ons breek, is dit nie die gemeenskap met die liggaam van Christus nie? Omdat dit een brood is, is ons almal een liggaam, want ons het almal deel aan die een brood” (1 Kor 10:16, 17).
(a)Matt 26:26-28; Mark 14:22-24; Luk 22:19, 20.

Amen

Slotgebed
Slotpsalm 107:2, 4 (533) Die eerste reël van vers 2 in die nuwe boeke moet lees: In woesteny verlore – sonder die die.

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 23 Julie 2006 (aand)