Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 36:2

Geloofsbelydenis

Wet

Psalm 11:3, 4

Gebed.

Psalm 46:6

Skriflesing:    Johannes 7:30-52
Teks:             Johannes 7:38, 39

Met die een wat in My glo, is dit soos die Skrif sê: Strome lewende water sal uit sy binneste vloei. Hiermee het Hy na die Gees verwys, want die mense wat tot die geloof in Hom kom, sou die Gees ontvang. Die Gees was nog nie uitgestort nie, omdat Jesus toe nog nie verheerlik was nie.

Die Heilige Gees se vernuwende werk is soos ’n stroom water. Die Joodse leiers bly in hulle ongeloof dors eenkant staan.

Ons kyk in die preek na die volgende aspekte:
1. Die haat van die owerheid
2. Die verdeeldheid onder die kerkvolk

1. Die haat van die owerheid
Prediking wat die waarheid omtrent die Here openbaar, het van die skepping af nog altyd beroering en verdeeldheid onder mense veroorsaak. Met Jesus se prediking was dit ook so: Dit het beroering en verdeeldheid onder die mense in Jerusalem veroorsaak. Die gevolg daarvan was dat die Jode tevergeefs probeer het om Jesus te vang.

Johannes beskryf hier nie net die geskiedenisfeit dat die Sanhedrin Jesus wou vang nie, maar beskryf veral ook die verskillende geloofshoudings wat onder die verskillende groepe uit die samelewing van sy tyd teenoor Jesus voorgekom het.
Toe probeer hulle om Hom gevange te neem; en niemand het die hand aan Hom geslaan nie, omdat sy uur nog nie gekom het nie (Joh. 7:30 AFR 53).
Maar baie van die skare het in Hom geglo en gesê: Wanneer die Christus kom, sal Hy meer tekens doen as wat hierdie man gedoen het? (Joh. 7:31 AFR53)

Die rede waarom Johannes hierdie dinge skryf, is om dit duidelik te stel dat daar by die owerhede antipatie teen Jesus was, terwyl die volksmassa grootliks simpatiek teenoor Hom was – al was al die volksmassa se simpatie nie alles op ware geloof gegrond nie.

Jesus se populariteit het intussen die ore van die Sanhedrin bereik.
Toe die wagte by Jesus kom, het Hy gesê: “Nog ’n klein tydjie is Ek by julle.”
Die tempelwagte wat deur die Sanhedrin gestuur is om sy werk lam te lê en Hom gevange te neem, sal wanneer Hy sterf, dit nie meer kan doen nie.
Die Here openbaar dat Hy nog ’n klein rukkie hier op die aarde sal wees, en dan sal Hy êrens anders wees.
Die Jode na wie hier verwys word, was die verteenwoordigers van die Sanhedrin.
2. Die verdeeldheid onder die kerkvolk
Nadat Johannes vertel het van die haat en vyandigheid van die Sanhedrin begin hy nou vertel van Jesus se optrede onder die skare en hoe hulle daarop gereageer het. Op die laaste dag van die fees (dit is die sewende dag) het die verdeeldheid onder die volk baie skerp na vore gekom.

Tydens hierdie fees het die prosessie van priesters die vorige ses dae elke dag een keer met wilgertakke in hulle hande om die brandofferaltaar geloop.
En julle sal water skep met vreugde uit die fonteine van heil.

Op die sewende dag het die volk en die priesters Psalm 100 as ’n beurtsang gesing totdat almal om die altaar gestaan het.
En julle sal water skep met vreugde uit die fonteine van heil.

Die rede waarom die Jode hierdie woorde opgesê het, was omdat hulle geglo het dat die Messias heil en verlossing aan hulle sal skenk soos wat Moses water uit die rots laat vloei het. Op hierdie oomblik het Jesus opgestaan en gesê:

As iemand dors het, laat hom na My toe kom en drink! Hy wat in My glo, soos die Skrif sê: strome van lewende water sal uit sy binneste vloei.

Daarmee het Jesus op daardie presiese tydstip Homself as Messias aangekondig. Die woorde “kom” en “drink” is bloot ’n oproep om ware geloof.

Johannes bring die uitspraak van Jesus in verband met die Heilige Gees wat later oor die Kerk uitgestort is.
Hoe reageer mense op die prediking van die Here Jesus Christus? Die volgende verse beskryf die verskillende reaksies van mense op die prediking. Let daarop dat die offer-seremonie nie verder beskryf word nie, maar wel die verdeeldheid en wanorde onder die skare: Groot verdeeldheid ontstaan.
Toe vra hulle hom: Wat dan? Is u Elía? En hy sê: Ek is nie. Is u die profeet? En hy antwoord: Nee. (Johannes 1:21 AFR53)
Daar ontstaan toe so ’n hewige oproer onder die mense dat sommiges probeer om Hom gevange te neem.
Weereens vermeld die Bybel dat niemand hulle hand teen die Here Jesus opgetel het nie. Die beskikking van die Here het almal steeds in bedwang gehou sodat die Here Jesus geen kwaad oorgekom het nie.

Die verdeeldheid het nie net onder die skares voorgekom nie.
Nooit het ’n mens gespreek soos hierdie mens nie.

Met hierdie getuienis van hulle het hulle moeilikheid gekry, want daarmee het hulle te kenne gegee dat hulle Jesus se prediking ietwat hoër stel as dié van die amptelike predikers in Israel, naamlik die lede van die Sanhedrin!

Die Bybel maak dit baie duidelik dat die Fariseërs, as die selfaangestelde wagters oor die geloofslewe van Israel, se woede geen perke geken het nie.
Die verdeeldheid gaan nog verder, want Nikodemus, wat een van die lede van die Sanhedrin is, wys hulle daarop dat hulle nou self besig is om een van die basiese regsreëls te oortree: Hulle veroordeel iemand sonder dat hulle enduit na Hom geluister het.
Mens kan maklik by hierdie geskiedenis verbylees sonder dat dit indruk maak. Maar dit moenie met u gebeur nie. Kyk na die beginsels wat in hierdie stuk geskiedenis ontplooi is, en hoe dit u raak.
Is dit nie dalk waarom sommiges se aanbidding ook nie altyd by die diepte uitkom wat dit moet hê nie?

Daarom het die erediens van daardie dag op ’n mislukking uitgeloop en almal het huis toe gegaan. Van ons sê ook soms dat die erediens hulle mis. Hulle gaan kerk toe en weer huis toe sonder dat iets met hulle gebeur het. Kom ons toets die mense van daardie dag.
Almal se geloofsverdeeldheid daardie dag was omdat hulle met ’n hele aantal menslike vooroordele na die Bybel toe gegaan het.
Die Bybel leer hier dat die Here dorstiges na die water van die lewe roep.
Amen.

Slotgebed

Slotpsalm 71:1, 9

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 8 Februarie 2004  (oggend)