Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 31:2, 4, 12

Gebed

Psalm 4:2

Skriflesing: Johannes 9
Teks: Kategismus Sondag 13. Johannes 9: 35

Glo jy in die Seun van God?  Hy antwoord en sê: Wie is Hy Here, dat ek in Hom kan glo.

Die Here Jesus keer 'n uitgewerpte man in die straat voor.
Omdat hy toe getuig het dat Jesus hom net kon genees het omdat Hy God is, het die Fariseërs hom uit die sinagoge geban. Dit is waarom ons hom kry waar hy in die straat afstap.
Dit blyk uit die gebeurtenis hier in die straat dat dit inderdaad 'n seën was dat hierdie man deur die Fariseërs uitgeban was. In hierdie geval het die Here ook, soos in baie ander gevalle, die sonde in diens van sy eer gebruik:
Die Here soek en vind sy kinders altyd wanneer ons ter wille van sy Naam verwerp word.
Die vrug van hierdie man se innerlike word getoets.
Die feit dat hy genees is, is simbolies daarvan dat ons van die gebreke wat deur die sondes in ons veroorsaak word, genees word deur Jesus. Die oë van ons gees word genees om die Seun van God te kan sien as die Verlosser wat ons met God versoen.
Wat glo ons van die Here Jesus Christus? Die eerste is dat Hy die Seun van God is. Dit is ook wat Jesus vir die blinde man vra: “Glo jy in die Seun van God?” Dit is baie gevra, want as ons in die Seun van God glo, moet ons:
Kan ons dit ooit verstaan, of werklik glo?
Die Seun van God lewe vir ons saligheid. Die bewys lê in die oortuigingskrag van die Heilige Gees wat ons geestelike oë oopmaak sodat:
Maar dan moet ons ook die angs in die oë van die Satan sien.
Omdat ons die mense is wat deur al hierdie pyn gaan, openbaar die Here aan ons hoe die Seun van God mense opsoek, en vra oor hulle geloof. 'n Besondere vraag: Glo jy in die Seun van God?
Dit sou al voldoende wees, maar die feite staan al hoe meer vas as ons na die voorspellings en hulle vervullings kyk:
En die satan het reguit bely dat Jesus die wêreld kom verlos, en dat hy wat die satan is en sy engele eendag gepynig gaan word. Die besetene van Gadara het uitgeroep:

Wat het ons met U te doen, Jesus Seun van die lewende God, het U gekom om ons voor ons tyd te pynig?

Hierdie geloof en belydenis dat Jesus die Seun van God is, is ons troos, want hierdie belydenis is 'n vaste vertroue dat die Seun van God vir ons sorg.
Dit is nou presies hier waar die uitverkiesing inpas.
Dink net aan die geweldige grootsheid van God se genade.
Ons kry by die Here die opdrag om teenoor mekaar dieselfde gesindheid te openbaar wat God teenoor ons openbaar.
Die genade is dat as ons kinders van God is, ons ook in die regte deel wat 'n vader uitoefen oor sy kinders.
Kom ons kyk nou na die betekenis daarvan dat ons glo dat Jesus God se Seun is, en dat ons deur Hom ook kinders van God is.
Bely Christus as die Seun van God, en weet dat God u liefhet in Hom, en u ook altyd versorg in Hom.

Vraag 33: Waarom word Christus die eniggebore Seun van God genoem terwyl ons tog ook kinders van God is?
Antwoord: Omdat alleen Christus die ewige natuurlike Seun van God is (a), terwyl ons om sy ontwil uit genade tot kinders van God aangeneem is (b).
(a)Joh 1:14; Heb 1:1, 2; Joh 3:16;1 Joh 4:9; Rom. 8:32. (b) Rom 8:16; Joh 1:12; Gal 4:6; Ef 1:5, 6.

Vraag 34: Waarom noem jy Hom ons Here?
Antwoord: Omdat Hy ons na liggaam en siel van die sondes en uit alle heerskappy van die duiwel nie met goud of silwer nie maar met sy kosbare bloed tot sy eiendom verlos en vrygekoop het (a).
(a)1 Pet 1:18, 19; 2:9; 1 Kor 6:20; 1 Tim 2:6; Joh 20:28.

Amen.

Slotgebed

Slotpsalm 130: 2, 3

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 21 September 2003