Oggenddiens.
Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm  102:1.

Geloofsbelydenis
Wet

Skrifberyming  10:1-6.

Gebed.

Psalm 69:1

Skriflesing:  Jona 1
Teks:  Jona 1: 12c
... want ek weet dat om my ontwil hierdie groot storm oor julle gekom het.

Handelinge 27: 24
Moenie vrees nie Paulus, jy moet voor die keiser staan, en kyk, God het aan jou geskenk almal wat saam met jou vaar.

Ons kyk na twee manne wat altwee deur die Here geroep was en wat altwee in 'n storm op see beland het.
Vanoggend se preek handel oor Jona en sy posisie in hierdie hele aangeleentheid. Vanaand gaan oor Paulus se optrede.

Die tema van vanoggend se preek is: 'n Onregverdige mens bring almal saam met hom in gevaar.

Ons gee vanoggend aandag aan die volgende sake:
1. Jona vlug vir God
2. Jona se ontnugtering
3. Die oomblik van waarheid

1. Jona vlug vir God

Let op hoe die saak verloop:
Hy vlug toe.
Die Here laat nie 'n mens toe om Hom op so 'n manier te behandel nie. 
Die gebeurtenis stel een ding baie duidelik:
2. Jona se ontnugtering

Terwyl die storm aan die gang was, kry ons Jona aan die slaap.
Presies so lyk die mens wat aan die Here ongehoorsaam is:
Die kaptein maak Jona wakker.
Die soldate werp toe die lot.
Hulle besef meteens dat hulle gekonfronteer word met die toorn van 'n Mag baie groter as hulleself.
Jona begin by die Here. Die God wat tot op daardie stadium vir die matrose onbekend was.
Hulle verstaan ook dat jy nie vir hierdie God kan vlug nie, want Jona het nou-net vertel dat hy hulle gebruik om vir hierdie God te vlug, en hier keer Hy hulle nou voor.

Jona bely dit dan ook:
 ... want ek weet dat om my ontwil hierdie groot storm oor julle gekom het. Hulle siddering was ongetwyfeld ook omdat hulle hulle aandeel in die saak besef het.

Tog - soos mense maar is, het hulle hulle ook vir 'n rukkie teen die Here probeer verset, want hulle het probeer om te roei en die skip weer by die land terug te kry. Maar die see het ruwer geword. Hulle kon op 'n baie duidelike manier agterkom dat hulle besig is met 'n verkeerde ding.

3. Die oomblik van waarheid.

Dan vind die deurslaggewende bekering by hulle plaas.
Toe gooi hulle Jona oorboord en die see word stil.
Die Here se genade was daar!
Dis die hartseer van hierdie geskiedenis.
Baie dieselfde soort van spanning het natuurlik rondom Jesus Christus gehang.
Met Jesus was dit anders.
As ons so deur Jona hoofstuk 1 lees moet ons daarom baie duidelik gewaarsku wees dat ons nie in Jona se voetspore moet volg in ongehoorsaamheid nie.
Statistiek wys duidelik dat die Christelike kerke met groot getalle krimp elke jaar  -  terwyl die misteriegodsdienste groei!  Waar kom die fout? 
Die feit is: Baie mense praat graag oor God, maar glo nie werklik in Hom nie.

Mense met  gebrekkige skrifkennis word juis makliker mislei deur sekere  "teoloë"  wie se opvattings  dikwels goeie  dekking in die sekulêre pers ontvang.  Dit wil voorkom asof daar al meer teoloë is wat aan Esau se "lensiesop sindroom" ly.
Dieselfde geld seker in groter mate van ons almal wat as ampsdraers geroep en bevestig is.
Met elke preek bevestig die Here baie skerp aan u sy genade.
Amen.

Slotgebed.

Slotpsalm 62: 1.

Die HERE sal jou seën en jou behoed;   
Die HERE sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees;   
Die HERE sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 9 Maart 2003.

* Hierdie is een van twee preke wat saam gepreek is op Sondag 24 Mei 1992 te Kempton Park. Die een is Handelinge 27: 24 en die ander een is Jona 1: 12c.  Ek het hierdie preke “oorgemaak” en weer gepreek in Bellville op 9 Maart 2003.