Sing vooraf: Psalm 36:2

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 33:7

Gebed
Amen.

Psalm 146:3, 6

Skriflesing:     Klaagliedere 3
Teks:               Klaagliedere 3:24

Die Here is my deel, sê my siel, daarom sal ek op Hom hoop. (Klaagliedere 3:24 AFR53)

Die feit dat ons die Here bely en dat ons wanneer ons volwasse geword het, geloofsbelydenis doen, beteken nie dat ons nou ’n spanningsvrye lewe gaan lewe nie.
Hoe hanteer mense sulke dinge?

Klaagliedere 3:19-38 gee die antwoord: Die ware gelowige soek sy hoop en sy troos in God. Die ware gelowige berus ook in sy lyding in die wil van God wat al hierdie dinge oor ons beskik.

Kom ons let op die volgende sake:

1. Jeremia se troosteloosheid
2. Lyding werk bekering

1. Die troosteloosheid van Jeremia

Jeremia was troosteloos en diep begrawe in sy eie ellendes. Tog bly hy nie roerloos daarin vasgevang nie.
Maar dit is nie waar dat die ware gelowige ooit deur die Here verstoot of verwerp word nie. Daarom lees ons van vers 19 af hoe die Here Jeremia uit hierdie dieptes optel.

Jeremia bid: Dink aan my ellende en my omswerwing, aan die wilde-als en die gif. (Klaagliedere 3:19 AFR53)
Jeremia het dieselfde gevoelens ervaar wat ons ook telkens ervaar wanneer ons gedagtes oor ons ellendes begin maal: Hy sê dat sy siel buig.
Net soos die Koragiet vorder Jeremia se geloof ook van verbuigde geloof tot by hoop op die Here.
Toe Jeremia dit eers besef, toe kon hy bely dat die genade van die Here altyd nuut is, want in elke omstandigheid het die Here vir hom genade gehad.
sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemele is; want Hy laat sy son opgaan oor slegtes en goeies, en Hy laat reën op regverdiges en onregverdiges. (Matteus 5:45 AFR53)

Die Here se trou bestaan daarin dat Hy nie wispelturig is nie.
U goedheid, Heer, is hemelhoog;
u waarheid tot die wolkeboog;
u reg sal nooit begewe,
maar staan soos berge, vas van voet;

2. Lyding werk bekering

Kyk hoe die geloofsmoed van die digter toeneem. Die bewondering en aanbidding van die Here in sy trou kom sterk uit in hierdie gebed van Jeremia.
Die Here is my deel.

Dit is dus baie duidelik dat Jeremia op hierdie punt tot bekering gekom het in sy stryd om duidelikheid te kry oor al die ellendes wat hom getref het.
Nou bely hy dat die Here sy deel is.
As mens mooi oor hierdie saak dink, moet jy jouself die vraag afvra:
Die antwoord op al hierdie vrae is nie so moeilik nie.
Ook het die Here vir Aäron gesê: Jy sal in hulle land nie erwe nie, en jy sal geen deel onder hulle hê nie. Ek is jou deel en jou erfenis onder die kinders van Israel. (Numeri 18:20 AFR53)
Die Here is die deel van my erfenis en van my beker; U onderhou my lot. (Psalms 16:5 AFR53)
Al beswyk my vlees en my hart – God is die rots van my hart en my deel tot in ewigheid. (Psalms 73:26 AFR53)

Jeremia se hoop op die Here gaan dus oor hierdie lewe en oor die hiernamaals.
Dit is duidelik dat daar by Jeremia self ’n diep bekering plaasgevind het tydens hierdie beproewing wat oor hom gegaan het. Hierdie woorde:

Die Here is my deel, sê my siel, daarom sal ek op Hom hoop (v. 24)

staan in baie skerp kontras met vers 18 waar hy nog gesê het:

Ja, ek het gesê: My roem het vergaan en my hoop op die Here. (v. 18)

Dit is dan ook die nut van lyding en beproewing: Dit bring ons self tot dieper geloof en tot bekering.
Wat nou? Is dit nou genoeg as my hoop op die Here gevestig is? Nee, want my belydenis van God se goedheid moet ook nog daarby kom.
Hierdie geloofsekerheid dra ons deur ons beproewinge. Hierdie geloofsekerheid hou ons hoop op die Here wakker.

Let op dat daar van vers 28 af bevele gegee word aan die gelowige oor hoe hy sy lyding moet hanteer.
Verder moet ons ons lyding dra in volle oorgawe aan God.
Daarby sê vers 30 dat ons die wang moet gee vir die wat ons slaan.
Jeremia bely dat die Here niemand vir ewig verstoot nie.
Tog is daar een Uitsondering. Daar was Iemand wat nie kon terugkyk op redding nie: Die Here Jesus Christus.
As daar ooit van lyding sprake is, dan moet ons onthou hoe Jesus gely het.
Dit alles het gebeur omdat God daarmee al ons sondeskuld teen ons tot niet gemaak het – sy Seun het ten volle vir alles sy straf gedra.
Die Here is my deel, sê my siel, daarom sal ek op Hom hoop.
Wanneer u vanaand u geloof voor die Here bely, onthou dan dat die Here vir ons ’n erfdeel bepaal het wat baie groter is as hierdie wêreld, en baie langer gaan bestaan ook. Dit gaan bestaan tot in ewigheid.

Maar voordat ons daar is, suiwer en bou die Here ons geloof.
Amen.

Slotgebed
Slotpsalm: Skrifberyming 18-7 (45):1, 12
Aflegging van geloofsbelydenis
Psalm 20:1-5

Die Here sal jou seën en jou behoed;
Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees;
Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.
Amen.
 
Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 15 Oktober 2006 (aand) – Belydenisaflegging