Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.

Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.
 
Lofpsalm 47:1, 4.

Geloofsbelydenis

Wet
 
Skrifberyming 26:11.

Gebed.

Psalm 99:1.
 
Skriflesing:  Kolossense 1:1 - 23

Teks:  Kategismus Sondag 19;  Kolossense 1:18 - 20  

Waar is Jesus Christus nou? In watter hoedanigheid is Hy daar? Wat beteken dit vir my?

Dit is vrae wat oor en oor in die geskiedenis opduik, en waaroor mense en veral hulle geloofsleiers (teoloë) skerp van mekaar verskil.
Dit gebeur omdat dit vir mense moeilik is om aan 'n belofte vas te hou van Jesus Christus wat weer sal kom, terwyl daar is niks wat hulle kan sien wat hierdie belofte bevestig nie.
Daarmee saam moet ons nie die twyfel en ongeloof wat deur die wetenskap van ons tyd veroorsaak word, onderskat nie. Wat mense nie kan sien nie, en nie kan bewys nie, dit glo hulle nie.
 
Hierdie gedeelte wat ons saam gelees het openbaar die volgende van Jesus Christus:
 
Vers 15 openbaar dat Jesus die beeld is van die onsienlike God  ‑ Hy is dus God self.
Hy was reeds daar voordat die skepping plaasgevind het.
Hy was eerste daar, en Hy is verhef bo die skepping.
Hy het alle dinge geskape, en Hy regeer van toe af al oor alle dinge en alle magte in die hemel en op die aarde.
Nadat Hy op die aarde gelewe het, en gekruisig is, het Hy teruggevaar na die hemel toe.
Hy het egter nie na sy hemelvaart afstand gedoen van sy heerskappy oor alles nie. Hy regeer nog steeds oor alles.
Daarby is Hy nou ook 'n Voorspraak vir ons by die Vader.
Hy het hemel toe gevaar om 'n koninkryk te gaan voorberei. Hierdie koninkryk is die plek waar ons gaan woon.
Vers 18 & 20 openbaar hoe Jesus ons God en Here oor sy kerk regeer as Hoof van sy gemeente:
 
Ons gee in hierdie preek aandag aan twee sake:

1. Hy is die Bron van die Kerk se lewe
2. Hy is die Hoop van die Kerk se toekoms
 
1. Hy is die Bron van die Kerk se lewe
 
Hy is die Hoof van die liggaam. Die liggaam waarvan die Here hier praat is sy kerk. Hierdie liggaam is nie 'n natuurlike of vleeslike liggaam nie.
Nie enige iemand kan dit verstaan nie. 'n Mens moet deur die Heilige Gees gelei word om te kan verstaan dat die Skeppergod, Jesus Christus die enigste ware Regeerder van die kerk is. Dit is waarom Hy die Bron van die kerk se lewe is.

U moet nou mooi dink wat die konsekwensies hiervan vir u as gelowige is.
Waarom? Omdat Jesus nie ons ondergeskikte is nie.
Jesus openbaar op twee maniere dat Hy die Gewer en Bewerker van alle lewe is.
Dit kan geen mens Hom nadoen nie.
As ons dit nou gaan toepas op wat die Bybel self leer, dan besef ons die krag van Jesus heerskappy.
·        Omdat die gemeente sy liggaam is, kan die gemeente onder geen omstandighede in die dood bly nie. Daar bestaan tog nie iets soos 'n lewende Hoof met 'n dooie liggaam nie.
Hoe en hoekom gee Hy aan sy kerkvolk die ewige lewe? Uit genade. Kyk weer wat het gebeur:
Dit is nie so dat die mens se sondeval die Koninkryk van God tot niet laat gaan het nie. God laat sy Koninkryk nog steeds kom, en Hy rig hierdie koninkryk op met al die wat verlos is deur Jesus Christus.

Kyk na die volgorde wat God beplan het:
2. Hy is die Hoop van die kerk se toekoms

Jesus se regering is dus toegespits op oordeel en versoening.
Daarom gaan ons daarna kyk. Die regering van Jesus Christus is as Hoof van die kerk o.a. daarop gerig om die gemeente tot volheid te bring. Dit is wat in vers 19 staan:

Want dit het die Vader behaag dat in Hom die ganse volheid sou woon ...

In ons belydenis staan daar: Eerste dat Hy die hemelse gawes in ons, sy lede uitstort.

Al die hemelse gawes woon in Hom, daarom kan Hy liefde en genade, blydskap en heerlikheid deur sy genade in ons uitstort.
Sodoende verander die Hoof van die kerk sy lede dat ons terugkeer na die beeld van ons Skepper toe.
Deur sy Heilige Gees giet Hy ook gawes soos geloof en wysheid in ons in.
Die Heilige Gees werk met krag in ons sodat ons as lede van Jesus Christus Hom as God en Koning ken en aanbid.
So woon Jesus Christus in ons en werk Hy ook in ons, terwyl Hy in die hemele ook vir ons bid. 
Deur sy bloed bewerk Hy al in ons aardse bestaan die vrede van God in ons.
 
Al hierdie dinge gebeur omdat sy bloed gevloei het en sy liggaam gebreek is, sodat die toorn van God daardeur van ons af weggekeer is.
Hierin lê ons hele toekomsverwagting saamgevat: Jesus versoen ons met die oordeel van God en maak daardeur vir ons die toegang tot die ewige lewe moontlik. 

Jesus het met liggaam en siel in God se gerig gaan staan, sodat Hy ook die vloek en smet van ons gemeente daardeur weggeneem het.

Maar nou moet u net besef dat dit ons in 'n nuwe verhouding met Christus bring.
Dit is 'n verhouding waarin ons verantwoordelikheid baie skerp beklemtoon word.
Ons moet hierdie grootheid en Godheid van Jesus Christus bely.
En ons moet dit nie met die mond alleen doen nie.
Ons moet dit ook doen met elke daad wat ons in ons lewens doen.

Ons moet ons onderworpenheid en gehoorsaamheid aan ons Koning Jesus Christus belydend uitleef.

Ons moet Hom vertrou as Hy openbaar dat Hy ons liefhet.
Hy weet wat vir ons goed is, en Hy sorg dat ons die regte ding op die regte tyd kry.
Ons moet ook die Here uit die hemel verwag.
Ons verwagting moet wees dat die Here ons in die oomblik van sy wederkoms na Hom toe sal neem in sy koninkryk.
 
Kom ons lees Kategismus Sondag 19 saam.

AMEN.

Slotgebed. 

Slotpsalm 33:1, 11.

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.
 
Dr MJ du Plessis
14 Oktober 2001 (oggenddiens)
Bellville