Sing vooraf:    Psalm 68:3.

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 119:27

Gebed.
Amen.

Psalm 123:1.

Skriflesing:  Kolossense 4.
Teks:  Kategismus Sondag 45. Kolossense 4:2

Volhard in die gebed en waak daarin met danksegging; (Kolossense 4:2 AFR1953)

Dit is goed as ons soms weer dink oor wat dit beteken om te bid  -  om net weer helderheid te kry oor wat ons bid, en hoe ons bid, en oor wie die Here is wat ons gebede aanhoor.

Ons deel hierdie preek in onder die volgende hoofpunte:

1. Volhard in die gebed.
2. Die Ontvanger van die gebed.
3. Ons behoefte om te bid.

1. Volhard in die gebed.

Die gemeente te Kolosse was letterlik in die middel van die heidendom.
Daar is duidelik drie opdragte. Die een spruit voort uit die ander een.

Die eerste opdrag is: "Volhard in die gebed."
Baie prakties gestel, beteken dit "Sorg dat daar nie 'n insinking of verslapping in julle gebedslewe insluip nie!"

Die tweede opdrag vloei nou uit hierdie een voort:waak daarin...

Waak kan positief of negatief wees.
Die woord waak het die laaste twee betekenismoontlikhede in hierdie gedeelte: Wees op jou hoede teen versoekings, en let op die tekens van die tye.
Ons kry dit in presies dieselfde betekenis in 1 Kor. 16: 13:

Waak, staan in die geloof, wees manlik, wees sterk.

Dan volg die derde opdrag…met alle danksegging.
Die wortels van hierdie vermaning is dat diegene wat verslap in hulle gebedslewe, ook hulle waaksaamheid gaan verloor.
Die gelowige moet in sy gebede God vir genade smeek.

Die Here Jesus sê self dat gebed en smeking saamgaan.
Dan sê Hy in vers 11:

As julle dan wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat Hom bid.

Hier staan geskryf dat ons die Heilige Gees deur die gebed leer ken, omdat die Here die Heilige Gees gee aan diegene wat tot Hom bid.
Die Heilige Gees bring ons dus in die ware gemeenskap met God in. Kom ons sê dit meer eenvoudig. Hy laat ons verharding teen God breek: dis nou ons verharding teen bekering en gemeenskap met God wanneer ons in bepaalde sondes volhard.

Dis miskien negatief om te sê dat ons ophou om in sondes te volhard.
Net uit hierdie dinge is dit al klaar duidelik dat die gebed die vernaamste deel van my dankbaarheid teenoor die Here is.
2. Die Ontvanger van die gebed.

Die opdrag dat ons in ons gebede moet waak, beteken dat ons nie aan die slaap moet raak nie.
Maar ken u Hom aan wie hierdie gebede gaan?
3. Ons behoefte om te bid.

In Kolossense 4 is daar 'n opdrag van die Here: Ons moet onophoudelik bid. Dis wat die Here van ons verwag.
Maar van ons kant af kom daar nog iets by:
Daarom het die gebed ook die element in dat die bidder hom voor God verootmoedig.
Ons bid nie en hoop maar ons gebede word verhoor nie.
God het al aan Adam en Eva verlossing in Christus belowe. Hy het hierdie verbond met Abraham weer vernuut. Uiteindelik het God die verbond vervul in Jesus Christus.
Dit is dus so dat ons deur die Here Jesus vrye toegang na ons hemelse Vader toe het.
Kom ons toets die saak van onophoudelik bid en waak terwyl ons God dank aan onsself.
Ons lewe in 'n tyd waarin die ongelowiges al hoe meer word.
Ons wat glo, moet hierin die voorbeeld stel. Ons moet by elke geleentheid God loof en Hom dank met ons gebede.
Ons moet op elke gebied die gebed ons saak maak.
Dit gaan nie in gebede om mooi woorde nie. Glad nie oor die lengte van die gebed nie.
Die woorde van ons teks is:

"Volhard in die gebed."

Ons moet dus ook met ons gebede sorg dat daar nie 'n insinking of verslapping in ons gebedslewe insluip nie.!

Kom ons Lees Kategismus Sondag 45 saam - dit handel oor die gebed.

Vraag 116:  Waarom is die gebed vir die Christene nodig?
Antwoord:  Omdat dit die vernaamste deel van die dankbaarheid is wat God van ons eis (a):  En omdat God sy genade en Heilige Gees alleen aan hulle wil gee wat Hom met hartlike versugtinge sonder ophou daarom bid en daarvoor dank (b).
(a)Ps 50:14.  (b) Matt 7:7;  Luk 11:9, 13;  1 Tess 5:17.

Vraag 117:  Hoe moet 'n gebed wees wat God behaag en deur Hom verhoor word?
Antwoord:  Ten eerste moet ons alleen die enige ware God wat Hom in sy Woord geopenbaar het (a), van harte aanroep (b) vir alles waarvoor Hy ons beveel het om te bid (c).  Ten tweede moet ons ons nood en ellende reg en grondig ken (d) sodat ons ons voor sy majesteit kan verootmoedig (e).  Ten derde het ons hierdie vaste grond (f) dat Hy ons gebed, hoewel ons dit nie verdien nie, tog ter wille van die Here Christus sekerlik wil verhoor (g) soos Hy dit vir ons in sy Woord beloof het (h).
(a)Op 19:10;  Joh 4:22-24.  (b) Rom 8:26;  1 Joh 5:14;  Jak 1:5.  (c) Joh 4:24;  Ps 145:18.  (d) 2 Kron 20:12.  (e) Ps 2:11;  34:19;  Jes 66:2.  (f) Rom 10:14;  Jak 1:6.  (g) Joh 14:13;16:23;  Dan 9:18.  (h) Matt 7:8;  Ps 27:8.

Vraag 118:  Wat het God ons beveel om van Hom te bid?
Antwoord:  Alle geestelike en liggaamlike behoeftes wat Christus saamgevat het, in die gebed wat Hy self aan ons geleer het (a). 
(a) Jak 1:17;  Matt 6:33.

Vraag 119:  Hoe lui hierdie gebed?
Antwoord:  Ons Vader wat in die hemel is, laat u Naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde.  Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe;  en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose.  Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid.  Amen.
(a)Matt 6:9-13;  Luk 11:2-4.

Amen.

Slotgebed.
Slotpsalm 63: 1, 6.

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 4 Februarie 2007 (aand)