Sing vooraf: Psalm 22:9, 11 (p. 102)

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 29:1 (p. 135)
Geloofsbelydenis: Nicea

Na die wet bely ons voor God ons sondeskuld en bid vir versoening met Psalm 34:8.
Wet
Psalm 34:8 (p. 169)

Gebed
Psalm 31:3 (p. 143)

Skriflesing:      Levitikus 24
Teks:               Levitikus 24:16a

En wie die Naam van die Here laster, moet sekerlik gedood word; die hele vergadering moet hom sekerlik stenig. Die vreemdeling net soos die kind van die land as hy die Naam laster, moet hy gedood word. (Levitikus 24:16 AFR53)

’n Mens moet die heilige Naam van God baie sorgvuldig gebruik, sodat dit duidelik is dat jy God ken en vrees.
Let op die volgende sake:

1. Vloek in ’n oomblik van onbedagsaamheid
2. Die Here se straf oor laster
3. Hierdie verbod is blywend

1. Vloek in ’n oomblik van onbedagsaamheid

Kort nadat die Israeliete uit Egipte weg is, het hierdie stukkie geskiedenis wat ons gelees het, plaasgevind.
En ’n menigte mense van gemengde bloed het ook saam met hulle opgetrek, en kleinvee en beeste ’n groot hoeveelheid vee. (Eksodus 12:38 AFR53)
Wat daar gebeur, is baie duidelik:
Wanneer iemand laster, dan beswadder of verwens hy die persoon wie se naam hy gebruik. Die Persoon wat in dié geval gelaster is, is die Here.
Die woord vloek het ’n ander betekenis.
Al twee die woorde dui dus daarop dat die halwe Egiptenaartjie die Here wesenlik beledig en aangetas het omdat Hy die Here op so ’n manier verwens het dat hy beweer het dat God kragteloos is.

’n Mens kan so maklik die doodstraf oor jouself kry.
Hierdie man kon die Here op verskillende maniere verwens het ons weet nie presies hoe hy dit gedoen het nie.
Dis waarskynlik dat hierdie seun in sy oortuiging sterk heidens was, want hierdie seun se pa se Egiptiese agtergrond kon sterk op hom oorgedra gewees het.
Miskien het die man bloot op God geskel om sy frustrasie op die Here uit te haal omdat hy nie oor die Israeliet die oorhand kon kry nie.
Dit maak in elk geval nie saak hoe die man God gevloek en gelaster het nie, want die beginsel bly dieselfde: Hy het God geminag.

2. Die Here se straf oor laster

Die omstanders begryp dadelik die ernstige misdryf van die man, maar hulle weet nie wat om met hom te doen nie. Wat moet hulle maak met ’n mens wat die heilige Wese van God aantas want sy Naam is tog sy Wese!
Die Here het toe self met Moses gepraat en reg gespreek oor die saak.
Daar word selfs ’n volledige uiteensetting gegee van hoe die doodstraf voltrek moet word.
Die Jode het die saak so verstaan dat almal wat die man hoor vloek het, ook nou deel het aan die smet wat hy met sy sonde oor hulle gebring het.
Om te voorkom dat iemand weer ligtelik die Naam van die Here misbruik, moet die Israeliete dan aangepraat word (v. 15, 16):

En met die kinders van Israel moet jy spreek en sê: As iemand sy God vloek, sal hy sy sonde dra. En wie die Naam van die Here laster, moet sekerlik gedood word; die hele vergadering moet hom sekerlik stenig. Die vreemdeling net soos die kind van die land as hy die Naam laster, moet hy gedood word. (Levitikus 24:15-16 AFR53)

Enige mens wat nugter dink oor hierdie saak, sal besef dat die Here niks anders kon doen as om die doodstraf uit te spreek oor die vloeker nie, want iemand wat met die Here se Naam vloek, bewys daarmee dat hy geen gemeenskap met God het nie.
Die Here is baie streng daaroor dat Hy geheilig moet word deur sy Naam.
3. Hierdie verbod is blywend

Kyk na die ontwikkeling van hierdie teks.
Al het ons nie meer ’n landswet wat in ons tyd iemand laat doodmaak as hy teen die Here laster nie, weet ons nog steeds dat dit verkeerd is.
Dit is waar dat Jesus sterf tot verlossing van die sondaars wat glo, maar Hy sterf ook sodat die wat God nie reg wil dien en aanbid nie, verseker in die hel sal wees.
Die Here openbaar ook aan ons dat een van die kenmerke van die eindtyd sal wees dat daar nie meer respek vir die Here se Naam sal wees nie.
Die mense in die Here Jesus Christus se tyd het natuurlik hierdie selfde wet verdraai om die doodstraf oor die Here Jesus voltrek te kry.
Jesus antwoord hom: U het dit gesê. Maar Ek sê vir u almal: Van nou af sal u die Seun van die mens sien sit aan die regterhand van die krag van God en kom op die wolke van die hemel. (Matteus 26:64 AFR53)

En Jesus sê: Ek is. En u almal sal die Seun van die mens aan die regterhand van die krag van God sien sit en kom met die wolke van die hemel. (Markus 14:62 AFR53)
Van die Ou-Testamentiese tyd af na die tyd van die Nuwe Testament toe het die voltrekking van die doodsvonnis deur steniging feitlik heeltemal verstryk.
Nou staan ons voor die vraag: Waarom is ons Verlosser Jesus Christus nou juis onder hierdie gebod ter dood veroordeel?
Daarom straf God vandag nog die laster van sy Naam met die dood.
Die genade is dat die Here Jesus gesterf het sodat diegene wat van harte berou het oor hulle sondes ook die lastering van God se Naam – vergewing van sondes kan kry.
Onthou dat ons werke ons diepste innerlike openbaar. Sou jy dus die Here se Name tot lastering gebruik, dan is dit die bewys dat jy God verwerp al sou jy die teenoorgestelde met jou mond bely.

Amen.

Slotgebed.
Slotpsalm 116:1 (p. 569)

Die Here sal jou seën en jou behoed;
Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees;
Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.
Amen.
 
Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 30 April 2006 (oggend)