DIT WAT VOORRANG  IN ONS LEWENS MOET GENIET                                                    

Skriflesing: Lukas 10:38 - 42

Teks:          Lukas 10:41,42

 Sing:           Psalm 100:1,3            119:33,39               89:6

Martha, Maria en Lasarus, die twee susters en hulle broer het in Bethanië baie naby aan Jerusalem gebly. Ons weet van hulle omdat hulle spesiale vriende van Jesus was, en Hy hulle liefgehad het (Joh. 11). Ja, broeders en susters, Jesus het ook spesiale vriende gehad; vriende by wie Hy werklik tuis was. Hulle het Hom ook op die hande gedra, en elke keer wanneer Jesus in daardie omgewing saam met sy dissipels op reis was, het hulle by Martha-hulle tuis gegaan. Hulle huis was vir Jesus ‘n rusplek langs ‘n besige pad. Daar kon Hy ontspan.

Lukas beskrywe in Hoofstuk 10:38 - 42  wat tydens een van die geleenthede gebeur het toe Jesus weer daar by Martha-hulle aangekom het. Hy verwys wel nie hier na Lasarus en die dissipels nie. Dit is ook nie nodig nie, want hulle het nie ‘n rol in hierdie gebeure gespeel nie. Lukas vestig net die aandag op die hoofkarakters, Martha, Maria en Jesus, hulle gas. Ons kan aanvaar dat Jesus nie nodig gehad het om vooraf ‘n boodskap te stuur om vir Martha-hulle te laat weet dat Hy en sy dissipels op pad is nie. Hulle huis  het altyd vir Hom oopgestaan.

Om vir Jesus as eregas in jou huis te ontvang, was iets besonders, veral vir Martha-hulle..  Baie ander mense het natuurlik niks vir Jesus omgegee nie. Hulle het Hom as 'n doodgewone mens beskou. Ander het hom gesien as een of ander profeet. Nog ander het Hom beskou as 'n gevaarlike verleier van die volk, en hulle was vyandig teenoor Hom, soos bv. die Fariseërs. Maar Martha-hulle het van  beter geweet.  Soos dit ook in hierdie gebeure die gaval was, het Jesus hulle onderrig oor wie Hy was en wat die doel van sy koms na hierdie wêreld is. Jesus het van elke geleentheid gebruik gemaak om sy vriende te leer. Om diè rede hoor ons volgens Johannes 11:27 een van die mooiste belydenisse oor wie Jesus werklik is uit die mond van Martha, die ywerige gasvrou:
" Here, ek glo vas dat U die Christus is, die Seun van die lewende God wat na hierdie  wêreld toe moes kom."

Sy en Maria en Lasarus het geweet wie Jesus werklik is. Hy is nie maar net ‘n gewone mens nie. Hy is waarlik God, die Seun van die lewende God. Hy is ‘n besondere Gas om in jou huis te ontvang. Daarom kan ‘n mens verstaan waarom Martha so koorsagtig bedrywig was. Alles moes vir hierdie belangrike Gas in orde wees. Net die beste moet vir Hom voorgesit word. Buitendien was dit nie net Hy alleen wat daardie dag by Martha-hulle aangekom het nie. Daar was ook die twaalf dissipels. Dit was ‘n hele aantal mense vir wie daar kos voorberei moes word. Geen wonder dat Martha heen en weer gehardloop het, hier gevat het, daar gelos het om  vir haar gaste en in besonder vir Jesus  net die beste voor te sit nie.

Dit was besonders, ja, selfs  buitengewoon opwindend, om die Here Jesus as Gas in jou huis te ontvang. Hoe sou ons nie rondgespring het om vir Hom te bedien met die beste wat ons kan gee nie? ‘n Mens beny eintlik vir Martha-hulle oor dié besondere voorreg.

En tog, broeders en susters, hoef ons haar nie te beny nie. Ons lewe nou in, wat die Bybel noem, “die volheid van die tyd”. Vir ons het die nuwe bedeling reeds aangebreek. En, so sê die Here dit vir ons deur sy Gees en Woord, is Jesus nie net af en toe nie, maar elke dag op besondere wyse intiem met ons gemoeid. Jesus self het vir sy dissipels, en dit sluit ons ook in, net voor sy hemelvaart gesê: “ En Ek is met julle al die dae tot die voleinding van die wêreld.” In Johannes 15 :5 vergelyk HY sy voortdurende teenwoordigheid by ons met die wingerdstok en die lote :
“ Ek is die wingerdstok , julle is die lote. Wie in My bly en Ek in hom, dra baie  vrug .”
In  Efesiërs   3:17  sê Paulus dat Christus deur die geloof in ons harte  woon.

Jesus is inderdaad vir elke ware gelowige ‘n permanente Gas in sy lewe.Ons kan ons dit nie eens indink hoe dit moet wees as Jesus skielik uit ons lewens sou padgee nie. Dit moet verskriklik wees om sonder Hom deur hierdie lewe te gaan. Hy is ons Anker in ons daaglikse lewe, die Rots waarop ons lewenshuis gebou is. Hy is ons Toekoms waarheen ons op pad is. Sonder Hom het ons op aarde geen vastigheid en beskerming nie, geen sekere toekoms nie.  Sonder Hom bly daar vir ons net ‘n dolleë, Godverlate niks oor.

Maar Jesus is met ‘n doel die permanente Gas in ons lewens; of laat ons liewer sê: die permanente Gasheer in ons lewens, want hieroor het dit daardie dag by Martha en Maria gegaan. Ontvang ons Jesus as ‘n besondere Gas in ons lewens , of is Hy die Gasheer wat ons moet trakteer? Watter een is die belangrikste? Watter een moet voorrang in ons lewens geniet? Jesus as Gas om Hom met die allerbeste wat ons kan gee te bedien, of as Gasheer om ons met Sy besondere genadegawes te trakteer?

Kom ons stel vas wat die Heilige Gees ons leer uit Martha en Maria se onderskeie optredes. Martha was blykbaar die een van de twee susters wat die inisiatief geneem het in die huishouding.Sy het geweet om mense op ‘n besondere wyse te trakteer. Daar was egter ‘n klomp mense vir wie kos voorberei moes word, maar sy is alleen, want Maria sit asof vasgenael by Jesus se voete. En terwyl Martha haar haas om die ete gereed te kry,heen en weer by Jesus en die groepie verbyloop, het die ergernis in haar al hoe meer opgelaai. Hier en daar hoor sy miskien ietsie van die gesprek. Sy sou ook graag wou luister, maar daar is nie nou tyd nie. Die kos moet klaar sodat die gaste kan eet. Daarna kan hulle luister wat Jesus te vertelle het.

Later het die ergernis in haar breekpunt bereik, en toe sy weer by die groepie verbyloop, gaan staan sy. En toe is sy sommer bitsig:

“ Here,” sê sy, “ hinder dit U nie dat my suster my alleen laat bedien  nie? Sê sy moet my kom help.”

Sy neem toe nie net vir Maria kwalik nie, maar ook vir Jesus wat dit ooglopend toegelaat het dat Maria haar nie help nie.

Broeders en susters, ons is mense. Ons kan vir ons voorstel hoe Martha moes gevoel het, en ons het begrip vir haar optrede. As ons in so ‘n situasie was, sou ons dalk ook so opgetree het.

Jesus het egter nog meer begrip vir haar. Hy het goed geweet hoe sy voel. Die wyse waarop hy haar geantwoord het, spreek duidelik van sy deernis en liefde vir hierdie vrou:

“ Martha, Martha, jy is besorg en bekommerd oor baie dinge. Maar net een ding is nodig. Maria het die beste deel gekies en dit sal nie van haar weggeneem word nie.”

U weet, broeders en susters, Jesus se metode van onderrig  is  verbasend. Hy het nie namens Martha en Maria gekies oor wat hulle moet doen nie. Hulle moet self kies, en dan laat hy hulle begaan om te doen wat hulle gekies het om te doen.  Martha kies om haar Here en sy dissipels feestelik te onthaal en te bedien, en dit was nie verkeerd nie. Die mense moet tog eet, veral mense wat op reis was soos Jesus en sy dissipels. Die fout was dat sy die regte ding op die verkeerde tyd gedoen het. Sy het die maaltyd op daardie tydstip van groter belang geag.

Maria, daarenteen, het gekies om by Jesus se voete te sit en elke woord in te drink wat hy gesê het. Vir haar was dit die belangrikste om na Jesus te luister. Die gesprek het immers nie gegaan oor koeitjies en kalfies of oor die weer of politiek nie. Jesus was besig om hulle te onderrig aangaande die doel van sy koms na hierdie wêreld. As Seun van die lewende God het Hy gekom om sondaars te red. Vir dié doel moes Hy na Jerusalem gaan waar hy baie sou ly om op die ou end gekruisig te word om daarna op die derde dag op te staan uit die dood. Alleen langs hierdie weg kan ons volkome gered word en vrygespreek word om werklik kinders van God te wees. En Martha het haarself met haar keuse om gasvrou te wees van daardie voorreg ontneem om deur die Here getrakteer te word met Sy besondere blye boodskap van verlossing vir ‘n sondige wêreld.

Vir Martha was dit belangriker om Jesus te bedien as om deur Hom bedien te word. Kos vir die gaste is wel belangrik om die honger mae te vul, maar dit is nie die belangrikste nie, want dit het net tydelike waarde. Wat baie belangriker is, is die lewende brood en lewende water waarmee Jesus, ons Gasheer, ons voed. Hy sê self in  Johannes 6:35: “ Ek is die brood wat die ewige lewe gee. Wie na My toe kom sal nooit weer honger kry nie.”

En in Johannes 4 : 14 sê Hy vir die Samaritaanse vrou:
“Wie van die water drink wat Ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie.”

Om dié rede kon Jesus vir Martha sê:
“ Maria het die beste gekies en dit sal nie van haar weggeneem word nie.” 

Maria het Hom nie eerste as Gas gekies om Hom te bedien nie, maar as Gasheer om haar te bedien met die lewende brood en lewende water. Dit wat Martha gekies het, is wel belangrik, maar dit kon tot later gewag het. Dan sou sy en Maria met nog groter vreugde die Here met die allerbeste en uit ware liefde kon bedien.

Broeders en susters, Jesus gebruik hierdie gebeurtenis om ook vir ons te sê wat voorrang in ons lewens moet geniet :  eers luister, eers aan die voete van Jesus sit om Sy woorde in te drink en dan te doen. Dan kan ons die Here met groter vreugde dien.

Jesus se liefdevolle vermaning tot Martha is ‘n tydige vermaning wat ook op ons van toepassing is. Ons tree dikwels soos Martha op in plaas van soos Maria. Kom ons noem maar ‘n paar voorbeelde op:

Daar daag skielik vriende of familie van ver af by jou huis op. Julle is almal gelowiges, maar Sondagoggend moet die gasvrou by die huis bly om kos vir haar gaste voor te berei. Vir haar is daar nie tyd om kerk toe te gaan en rustig aan die voete van Jesus te sit en van Hom as jou Gasheer die brood van die lewe te ontvang nie.  Jou verskoning is dat jy jou gaste moet bedien. Dit is immers ‘n daad van naasteliefde. So het jy diens aan Christus bewys.

‘n Mens hoor dikwels die verskoning:
“Ag, ons kon nie kerk toe kom nie. Ons het skielik gaste ontvang.”
Ook in hierdie geval laat die Here jou kies, maar jy het nie dit gekies wat nooit weer van jou weggeneem kan word nie.

Ons hoor ook dikwels van gelowiges die volgende; “ Dit is Sondag. Dit is ‘n pragtige dag vol natuurskoon. Kom ons bank kerk en gaan ontspan in die natuur. Daar kan ons die Here nog beter dien as in die kerk.”

Ons hoor ook van christen sportmanne- en- vroue wat op Sondae belangrike wedstryde moet speel. Hulle sien daarin die geleentheid om as gelowiges Jesus op die sportveld te dien deur Sy getuies teenoor ongelowiges te wees. Daar kry hulle beter geleentheid as in die kerk tussen medegelowiges om Jesus te dien. Hulle  kies ook verkeerd. Daardeur verbeur hulle die uitstaande geleentheid om aan die voete van Jesus te sit om deur Hom onderrig te word.

Ons sal  volstaan met hierdie  voorbeelde.

Maar, broeders en susters, laat ons dit nou eenmaal besef, ons kom tog nie kerk toe om die Here ‘n guns te bewys en Hom te dien nie. Ons kom om aan die voete van Jesus te sit en te luister en te drink uit die Woord van die ewige lewe wat Hy tot ons spreek. Daarom is die Woord en die Woordverkondiging so belangrik en sentraal in die erediens en in ons hele lewe.  Hier ontvang ons die Woord van die lewe wat nooit weer van ons weggeneem kan word nie.

Ons Here Jesus leer ons in elk geval uit hierdie gedeelte dit wat voorrang in ons lewens moet geniet. Ons moet egter self  kies.  Kies ons om Jesus as Gas in ons lewens te dien met tydelike aardse dinge wat ons doen? Dan word dit ‘n geskarrel soos Martha wat net die beste vir Jesus wou gee. En  uiteindelik, soos by haar, laai die spanning op. Ons word bitsig teenoor mekaar en teenoor ander. Ons word moedeloos, want wat help dit om die Here te ken in alles wat jy doen.

Kies ons egter soos Maria om elke geleentheid te gebruik deur rustig aan die voete van ons Gasheer, Jesus te sit en onderrig te word met die woorde wat die ware lewe wek - woorde met  ewigheidsbetekenis vir ons, dan kies ons reg. Eers luister, dan doen. Dit is die regte orde. Eers tyd maak om aan die voete van Jesus ,ons Gasheer, te sit om deur Hom versterk en bemoedig te word, dan aan die werk spring om in alles Jesus en ons naaste te dien en aan sy opdragte gehoorsaam te wees.

As ons so kies, broeders en susters, as ons Here Jesus Christus eerstens ons Gasheer is, gaan ons lewenswyse heeltemal verander. Dan sal ons in ons huwelikslewe, in ons huislike lewe, in ons gemeentelike lewe en in ons daaglike werk die Here met vreugde en dankbaarheid kan dien om bo alles aan Hom die eer te gee.

Laat ons dan goed daaroor  nadink wat voorrang in ons lewens moet geniet. As dit vir ons die belangrikste keuse is om eers by Jesus se voete te sit en te luister, gee Hy ons die sekerheid soos later vir Martha:“ Ek is die opstanding en die lewe: Wie in My glo sal lewe al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in My glo sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Glo jy dit?”
AMEN

Ds. H.P.Prinsloo (emeritus)
25 November 2001
Bellville.