Sing vooraf: Psalm 51:3; Psalm 71:14

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 25:4.

Gebed.

Psalm 31:18

Skriflesing: Lukas 15:11-24.
Teks: Kategismus Sondag 5. Lukas 15: 14 ? 19

Die gelykenis vertel van 'n mens wat die sekuriteit van 'n ouerhuis verruil het vir die gedruis en lawaai van die wêreld. Uiteindelik het die wêreld hom so uitgesuig dat hy dit daar ook nie kon volhou nie, en dat hy die wêreldse dinge moes verruil vir die leë kosbakke van honger varke.

Die gelykenis laat mens voel hoe alles rondom die mens vir hom geskreeu het dat hy moet begin dink:
Ons gee aan twee sake aandag:
1. Wanneer word mens van hierdie behoefte bewus?
2. Hoe voorsien mens in hierdie behoefte?

1. Wanneer word mens van hierdie behoefte bewus?

Normaalweg kom mens tot die besef van sy sondenood wanneer hy in verleentheid raak met die lewe. Dis wanneer hy ernstig siek word, of wanneer hy meteens in groot armoede verval, en hy alles probeer, maar tog nog niks kan doen om uit hierdie toestand uit te kom nie.
Dis nie in alle gevalle so dat 'n mens eers deur 'n aanval van liggaamlike ellendes moet gaan voordat hy tot bekering kom nie. Maar dit is in alle gevalle so dat jy eers moet besef dat die betaling van die sonde die dood is, voordat jy by die Here gaan smeek om te help dat jy uit hierdie ellendige toestand kan kom. Het u al daaraan gedink dat dit is wat ons aan die Nagmaaltafel sing in die woorde van Psalm 116: 2:

Om my was bande en strikke van die dood
en angste van die hel het my laat bewe
ek was benoud, vol droefheid was my lewe
maar ek het die Heer gesmeek in al my nood:
Ag, red my Heer, na U beloftenis !

Wanneer 'n mens sy geestelike armoede nie meer kan wegsteek nie, en wanneer alles waarop hy gehoop het van hom af wegval, dan besef hy dat hy 'n Middelaar tussen hom en God bitter nodig het.
Die punt is net dat al die mense wat hierdie verlossingsbehoefte nie ervaar nie, in ewigheid tot niet sal gaan. Verder is dit ook so dat die mense wat nie hulle geloofsnood ervaar nie, ook nie hulle eie onmag beleef of enige vrees vir God het nie.

2. Hoe voorsien mens in hierdie behoefte?

Daar is verskillende maniere hoe mense die saak probeer oplos. Die mees algemene is dat mense deur hulle eie werke wil salig word. Hulle maak dan asof dit oor die Here gaan, maar inderwaarheid blaas hulle hulleself op.
U moet nou net nie dink dat dit 'n godsdiensbenadering is wat net eie is aan ons tyd nie. Dit was in die Here Jesus se tyd ook so.

Onthou u die ryk jong man wat vir die Here gevra het of hy Hom kan volg (Matteus 19: 16vv.)?
Dit is maar presies dieselfde aanslag wat die heidene oor die eeue gehad het. Die Bybel leer juis iets heeltemal anders:
Dit beteken nou nie dat daar op geen manier verlossing moontlik is nie. Daar is, maar dan moet ons ons soektog vir verlossing losmaak van ons skepping en van alle skepsele afsien. Binne die skepping is daar nie 'n verlosser te kry nie.

God self het vir ons die verlossing voorberei. Die Here openbaar dat Hy 'n Verlosser, 'n Middelaar, voorsien: naamlik sy Seun Jesus Christus wat inderdaad 'n mens is.
Daar is 'n rede waarom die Middelaar twee nature moes hê, naamlik 'n menslike en 'n goddelike natuur.
Die Middelaar het toe inderdaad kom lewe en die straf van God vir die hele menslike geslag gedra.
Maar u moet net besef dat dit net mense is wat hulle onreinheid persoonlike magteloosheid ken, wat deur Jesus Christus verlos word.
· Ons kan en mag nie allerhande bysake byvoeg, so asof die verlossingswerk van Jesus hulpmiddels nodig het om ons salig te kry nie.
Daar is 'n voorwaarde: Ons moet onvoorwaardelik aan hierdie Verlosser glo, en Hom as God aanbid.
Kom ons lees Kategismus Sondag 5 saam.
Amen.

Slotgebed.

Slotpsalm 68: 2.

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum:28 April 2002